Eerste resultaten pilot Bekwaamheid in de toekomst

  • 4 oktober 2023
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

In het project Bekwaamheid in de toekomst wordt een nieuw beroepsportfolio ontwikkeld met een herregistratiemethode die beter aansluit op de beroepssituatie en de ontwikkelbehoefte van verpleegkundig specialisten. Van juni tot en met december 2023 testen 32 verpleegkundig specialisten de nieuwe herregistratiemethode. Een tussenevaluatie begin september laat zien dat de eerste ervaringen positief zijn.

Het doel van het project is om te komen tot een nieuwe herregistratiemethode en beroepsportfolio waarbij verpleegkundig specialisten meer eigen regie en ruimte ervaren. De tussenevaluatie bestond uit het invullen van een vragenlijst en twee online bijeenkomsten met pilotdeelnemers waarin de resultaten verder werden uitgediept.

Bijna iedereen geeft aan dat het zelf-assessment heeft aangezet tot het nadenken over de eigen ontwikkeling. “Ten opzichte van de huidige situatie is er een verschuiving van ‘hoe kan ik punten scoren’ naar: wat vind ik zelf nodig”, gaf een van de deelnemers terug. Een andere deelnemer gaf aan dat het zelf-assessment haar meer zicht gaf op de hiaten in haar bekwaamheden: “Ik zie dat ik bepaalde bekwaamheden te weinig inzet en ontwikkel. Ik wist dat wel, maar nu het op papier staat ben ik me er meer van bewust.”

Deelnemers ‘gaven ook terug dat ze meer ruimte ervaren om eigen keuzes te maken in vergelijking tot het huidige portfolio.

Wensen en signalen
Er werden in de evaluatie ook wat andere signalen en wensen afgegeven. Die gingen bijvoorbeeld over het gevoel meer te moeten noteren dan voorheen en de wens om het zelf-assessment ook goed te laten aansluiten bij de beginnende VS en diegenen die richting pensioen gaan. Andere wensen die werden geuit gingen over het vaker kunnen doen van het zelf-assessment en om de deskundigheid in twee of meer expertisegebieden erin te verwerken. Alle signalen zijn op 14 september 2023 besproken met de klankbordgroep van het project. Daarin zit een afvaardiging vanuit CSV, RSV en V&VN VS.

De pilot loopt tot 31 december 2023. Daarna vindt de eindevaluatie plaats.

 

  • Registers
  • Verpleegkundig Specialisten Register

Bekwaamheid in de Toekomst: nieuwe methode herregistratie

Zelf bepalen wat jij nodig hebt om bekwaam te blijven als verpleegkundig specialist, dat is de kern van de nieuwe herregistratiemethode die ontworpen is binnen het traject Bekwaamheid in de Toekomst.