Eén van de eisen voor herregistratie in het Verpleegkundig Specialisten Register is het uitvoeren van ten minste 40 uur intercollegiale toetsing*. Intercollegiale toetsing is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij het individuele handelen uit het verleden van de verpleegkundig specialist centraal staat. Dit handelen wordt getoetst door collega’s: de toetsgroep. Deze toetsgroep bestaat uit minimaal twee verpleegkundig specialisten uit (bij voorkeur) het eigen specialisme. Daarnaast mag de toetsgroep bestaan uit andere professionals met wie in multidisciplinair verband wordt samengewerkt. Toetsing vindt niet alleen plaats op het taakgebied ‘klinisch handelen’, maar wordt zo veel mogelijk gespreid over de andere competentie- of taakgebieden van de CanMEDS-systematiek.

*In verband met de coronacrisis is er een tijdelijke verlaging van de herregistratie-eisen. Zie hiervoor het Gedoogbeleid - Bijzonder Besluit COVID-19.

Waar moet een intercollegiale toetsing aan voldoen?

De volgende elementen moeten terugkomen in de intercollegiale toetsing:

  • Het individueel handelen uit het verleden staat centraal;
  • Er is een duidelijk dilemma, leerdoel of vraagstuk behorend bij de casus;
  • De casusinbrenger wordt door de toetsgroep bevraagd op het handelen;
  • Er is een leereffect van de toetsgroep;
  • Er is een persoonlijk leereffect van alle leden van de toetsgroep.

Het gaat bij intercollegiale toetsing dus om het individuele handelen achteraf: Heeft de persoon goed gehandeld? Wat waren de alternatieven? Wat kon beter?

Patiëntenbesprekingen, intervisiebijeenkomsten, werkoverleg en farmacotherapeutisch overleg zijn dan ook géén vormen van intercollegiale toetsing.

Alle eisen waaraan Intercollegiale toetsing moet voldoen staan vastgelegd in de 'Beleidsregel Intercollegiale toetsing'. We raden je aan om de beleidsregel goed door te nemen voordat de intercollegiale toetsing plaatsvindt.

Hoe voer ik een intercollegiale toetsing op in mijn portfolio?

Momenteel kun je op twee manieren intercollegiale toetsing opvoeren in je portfolio. In iedere toetsgroep kan iemand optreden als moderator. De moderator zorgt ervoor dat de intercollegiale toetsing voldoet aan de gestelde eisen en voert na de bijeenkomst de uren op voor de hele toetsgroep. Ook is het mogelijk om zelf een verslag te maken met behulp van een verplicht format en deze zelf op te voeren in je portfolio.

Zie voor meer informatie over het opvoeren van intercollegiale toetsing de pagina Opvoeren ICT.