Het indienen van bezwaar en beroep

Tegen (het uitblijven van) besluiten van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) tot inschrijving, registratie en doorhaling van verpleegkundig specialisten alsmede erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen en tot schorsen en doorhalen van een erkenning kan bezwaar worden aangetekend bij de Commissie van Bezwaar en Beroep. Dit is een officiële bezwaarschriften procedure die is vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht (AWB). 
De beslissing van de Commissie van Bezwaar en Beroep wordt als advies aan de RSV overgebracht. De RSV hoeft het advies van de Commissie van Bezwaar en Beroep niet op te volgen. Tegen een beslissing op bezwaar kan de betrokkene beroep instellen bij de bestuursrechter.

Tegen (het uitblijven van) besluiten van de Accreditatiecommissie RSV kan beroep worden ingediend bij de Commissie van Bezwaar en Beroep. Dit betreft een procedure van privaatrechtelijke aard. De uitspraak van de Commissie is in dit geval bindend.