Zelf bepalen wat jij nodig hebt om bekwaam te blijven als verpleegkundig specialist, dat is de kern van de nieuwe herregistratiemethode die ontworpen is binnen het traject Bekwaamheid in de Toekomst.

32 verpleegkundig specialisten hebben deze in 2023 getest. Zij zijn positief en geven aan dat de nieuwe methode meer ruimte en vrijheid oplevert in vergelijking tot de huidige methode. Op deze themapagina vind je alle informatie over de nieuwe herregistratiemethode, van aanleiding, ontwerp, de pilot tot het antwoord op veelgestelde vragen.

“Waarom mogen wij niet zelf bepalen hoe we bekwaam blijven?”

Even terug in de tijd. Vijf jaar na de start van het Verpleegkundig Specialisten Register in 2009 kwamen bij de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) de eerste signalen binnen dat verpleegkundig specialisten de herregistratie-eisen een keurslijf vonden. In hun ogen bood de herregistratie te weinig mogelijkheden om in te spelen op de persoonlijke beroepssituatie en ontwikkelbehoefte. De RSV nam diverse maatregelen. Die hielpen maar gedeeltelijk, ze pakten niet de kern van het probleem aan. De herregistratiemethode die nu wordt ontwikkeld, doet dat wel. In een enquête onder alle verpleegkundig specialisten (maart 2023) blijkt dat er veel steun is binnen de beroepsgroep om de herregistratiemethode aan te passen. Ook V&VN VS staat achter het traject en is er inhoudelijk bij betrokken via de klankbordgroep (zie vragen en antwoorden onderaan deze pagina).

Bekijk de infographic over de aanleiding voor het traject Bekwaamheid in de Toekomst. De infographic bevat ook een vooruitblik voor de komende jaren.


Ontwerp nieuwe methode

De nieuwe herregistratiemethode – die pas in 2026 wordt ingevoerd - bestaat uit vijf stappen.

De stappen

Aan het begin van je registratieperiode voer je een zelfassessment uit. Hierbij geef je jezelf scores bij vragen over je bekwaamheid. De vragen zijn gebaseerd op het beroepsprofiel van de verpleegkundig specialist. Ook zijn er open vragen die je aan het denken zetten over je persoonlijke ontwikkeling. Je ontvangt hiervan een rapportage direct na het invullen.

Je stelt doelen op om je bekwaamheid te onderhouden. Die doelen noteer je in een beknopt herregistratieplan in je portfolio. Bij elk doel maak je een lijstje met deskundigheidsbevorderende activiteiten waarmee jij dat doel wilt bereiken. Je kunt – in tegenstelling tot nu - álle typen deskundigheidsbevorderende activiteiten inzetten. Je kunt dus bijvoorbeeld ook kiezen voor zelfstudie, het afleggen van werkbezoeken bij een deskundige collega, het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe behandelmethode, deelnemen aan een specifiek congres in het buitenland etc. Je schat zelf in hoeveel uren (punten) deskundigheidsbevordering een activiteit jou oplevert. Je bent vrij om je plan tussentijds bij te stellen.

Je legt je herregistratieplan voor aan een peer (dat is in principe een andere verpleegkundig specialist) en vraagt deze persoon om feedback te geven op de vragen die jij nog hebt over jouw herregistratieplan. Dit kan je nieuwe inzichten opleveren. Op basis daarvan kun je je herregistratieplan bijstellen.

Tijdens je registratieperiode vragen we je om na 2 à 3 jaar je plan kort te evalueren. Bij de tussenevaluatie vul je je plan zo nodig aan voor de komende jaren. Een registratieperiode van vijf jaar is immers vaak te lang om aan het begin te kunnen overzien.

Aan het einde van de je periode doe je een eindevaluatie en kijk je terug op je doelen en het onderhouden van je bekwaamheid. Daarmee rond je je registratieperiode af, waarna je herregistratie kunt aanvragen.

Voor het doorlopen van deze vijf stappen krijg je punten toegekend in je portfolio. Deze punten tellen mee bij de 200 punten deskundigheidsbevordering die je moet behalen voor je herregistratie.


Pilot: r
esultaten en ervaringen

32 verpleegkundig specialisten – een afspiegeling van de beroepsgroep - hebben in 2023 de eerste drie stappen van het ontwerp gedurende zeven maanden in de praktijk getest. Dit kwalitatieve onderzoek heeft waardevolle ervaringen opgeleverd waarmee het ontwerp is doorontwikkeld. De pilotdeelnemers gaven allemaal aan dat de nieuwe herregistratiemethode hen meer ruimte biedt om bekwaam te blijven in hun beroepssituatie, rekeninghoudend met hun persoonlijke ontwikkelbehoefte. Lees meer over de uitkomsten van en ervaringen met de pilot.

Bekijk de voorbeelden

Wil je weten hoe het zelfassessment, het herregistratieplan en de peerfeedback er in de pilot uit zagen? Bekijk de voorbeelden die de pilotdeelnemers hebben gebruikt in de pilot.


Praat mee over de nieuwe herregistratiemethode!

In 2024 wordt het voorlopig ontwerp uit de pilot doorontwikkeld tot een definitief ontwerp.  Daarvoor is de input van zoveel mogelijk verpleegkundig specialisten nodig. Wil jij meer weten over de nieuwe herregistratiemethode? In gesprek gaan over vragen of zorgen die je hebt? En meedenken welke oplossingen en suggesties jij ziet om het ontwerp zo te maken dat het je echt helpt in je ontwikkeling als verpleegkundig specialist? Meld je dan aan voor een van de vier bijeenkomsten 'Verpleegkundig specialisten: Praat mee over de nieuwe herregistratiemethode' op 7, 11, 12 of 20 juni in respectievelijk Utrecht, Haarlem, Zwolle en Venlo.

Vragen en antwoorden

Je krijgt veel meer ruimte om zelf keuzes te maken. Je kunt in de nieuwe methode alle typen deskundigheidsbevorderende activiteiten inzetten die jij nodig vindt voor het onderhouden van jouw bekwaamheid. Daar ben je dus vrij in. Je bent niet meer gebonden aan de geaccrediteerde scholingen die de RSV erkent, intercollegiale toetsing en de nu erkende categorieën ODA.

Bij de nieuwe methode wordt o.a. gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten over hoe professionals leren en intrinsiek gemotiveerd raken en blijven. De kans is dus groot dat je écht meer ruimte en eigen regie ervaart.

Jazeker. De ontwikkeling van de nieuwe herregistratiemethode is geïnitieerd binnen de beroepsgroep verpleegkundig specialisten. De opdrachtgevers zijn CSV en RSV. Het merendeel van deze gremia bestaat uit verpleegkundig specialisten. Zij hebben besloten om deze verandering in gang te zetten en sturen deze ook inhoudelijk aan: alle besluiten worden door hen genomen. V&VN VS ondersteunt het traject.

Daarnaast heeft een klankbordgroep van zes verpleegkundig specialisten (vanuit CSV, RSV en V&VN VS) meegedacht en advies gegeven in de ontwerpfase en bij de evaluatie van de pilot. Dat advies is 100% overgenomen. Ook dit jaar zullen zij nog meerdere malen advies te geven over het ontwerp en de overgangsregeling.

In de pilot hebben 32 verpleegkundig specialisten het ontwerp zeven maanden lang getest in de praktijk. Dit was een vorm van kwalitatief onderzoek. Met de resultaten is het ontwerp doorontwikkeld.

In 2024 wordt er nog een nieuwe groep verpleegkundig specialisten betrokken. Zij zullen hun mening geven over de nieuw te ontwikkelen portfoliosoftware en het ontwerp van softwareleveranciers in de praktijk testen.

Dit is een traject dat is ontstaan dóór VS-en en stap voor stap ontwikkeld wordt mét VS-en.

Nee. Dat lijkt misschien vreemd omdat je in het begin van je herregistratieperiode in de nieuwe methode eerst een zelfassessment moet doen, een herregistratieplan gaat schrijven en peerfeedback gaat vragen. Maar je krijgt hier punten voor. Door deze stappen te doen begint het ontwikkelproces al, daarom telt dit direct mee in je portfolio.

Nee. Dit nieuwe ontwerp is getest in een pilot. Het basisprincipe van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid zagen de pilotdeelnemers als positief. Zij voelden zich met de nieuwe methode meer intrinsiek gemotiveerd om werk te maken van hun bekwaamheid.  

Een nieuwe methode kost altijd enige moeite om je eigen te maken. Nu CSV en RSV jou meer ruimte willen bieden, moeten er op een andere manier zekerheden worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat verpleegkundig specialisten werk maken van hun deskundigheidsbevordering. CSV en RSV hebben immers een wettelijke taak om dit te controleren. Die zekerheden worden nu ingebouwd via de methode. Die biedt jou inzicht en zet je aan tot nadenken. In de huidige methode wordt alleen gestuurd op het uitvoeren van door de RSV erkende leeractiviteiten.

Er zijn enkele elementen in de nieuwe herregistratiemethode die je misschien herkent van de opleiding, maar het is niet schools. Een leven lang leren en ontwikkelen hoort bij het beroep van verpleegkundig specialist. Door te werken ontwikkel je routine, maar dat is niet genoeg om bekwaam te blijven op alle competenties uit het beroepsprofiel op een steeds hoger niveau. Om een goede verpleegkundig specialist te blijven is het nodig dat je meer doet. Daarom is die deskundigheidsbevorderingseis belangrijk voor jouw beroep. Die zet je aan om hier werk van te maken.

Uit onderzoek naar leren en ontwikkelen door professionals weten wij dat het belangrijk is om jezelf te kunnen meten met een beroepsstandaard (in dit geval het beroepsprofiel) en dat doelen formuleren en reflecterend terugkijken belangrijk zijn. We passen ze in de nieuwe methode toe op een compacte manier die jou relatief weinig tijd kost.

Nee, de pilotdeelnemers hebben in alle openheid hun ervaringen gedeeld. In de pilot zijn de eerste drie stappen van het ontwerp getest. Deze bleken goed in elkaar te steken. Maar er waren ook kritische geluiden, waar verbeterpunten uit gehaald zijn. Zo wordt in het zelfassessment nu meer nadruk gelegd op de bekwaamheid in een expertisegebied en gaan we het mogelijk maken om het zelfassessment – als je dat wilt - meerdere malen te doen tijdens de registratieperiode. Ook is de naam van het plan aangepast van ontwikkelplan in herregistratieplan, zodat deze beter aansluit bij het belang ervan. Bij peerfeedback worden meer voorbeeldvragen en -antwoorden gegeven om duidelijk te maken wat er verwacht wordt. Voor de hele methode geldt dat er trainingen en/of webinars worden ontwikkeld voor verpleegkundig specialisten die graag begeleiding willen bij het uitvoeren van de stappen.

Ja, de eisen voor herregistratie gaan veranderen. Dit jaar wordt bepaald hoe. De kans is groot dat de omvang van 200 punten behouden blijft en dat gekeken wordt of je de vijf stappen hebt uitgevoerd. Dat betekent dat er dan niet meer gecontroleerd zal worden hoe je deze punten behaalt. Je kunt in de nieuwe methode alle typen deskundigheidsbevorderende activiteiten inzetten die jij nodig vindt voor het onderhouden van jouw bekwaamheid. Je bent niet meer gebonden aan de geaccrediteerde scholingen die de RSV erkent, intercollegiale toetsing en de nu erkende categorieën ODA.
De verantwoordelijkheid komt zo - meer dan nu - bij jezelf te liggen en bij de beroepsgroep.

Op dit moment streven wij naar invoering in 2026. Verpleegkundig specialisten zullen niet meteen hoeven overstappen op de nieuwe methode zodra deze wordt ingevoerd.

Voor de invoeringsdatum moet er een nieuw digitaal portfolio worden ontwikkeld. Softwareontwikkelingen gaan nogal eens gepaard met vertraging. Vooralsnog gaan we daar echter niet van uit. We beginnen nu al met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw portfolio.

Nee. Op het moment dat de nieuwe methode wordt ingevoerd zal de oude methode niet direct verdwijnen. In een overgangsregeling wordt bepaald welke regels er gelden voor verpleegkundig specialisten die nog bezig zijn met hun huidige registratieperiode en op welk moment verpleegkundig specialisten verplicht zijn om naar de nieuwe methode over te stappen. Dat wordt ook dit jaar verder uitgewerkt. De kans is groot dat de oude en de nieuwe herregistratiemethodes vanaf 2026 vele jaren naast elkaar zullen functioneren.

Aan de andere kant weten we vanuit de pilot ook dat sommige verpleegkundig specialisten versneld zouden willen overstappen op de nieuwe methode in 2026. Ook dat wordt waarschijnlijk mogelijk gemaakt.

Nee. Bijna alle beroepen in de gezondheidszorg kijken hoe zij hun herregistratie-eisen verder kunnen ontwikkelen. Zo hebben de medisch specialisten een verplicht systeem voor het evalueren en verbeteren van professioneel handelen, waarbij ze onder andere 360o feedback doen.

Buiten de gezondheidszorg hebben de accountants een nieuwe methode voor herregistratie ingevoerd. Deze professionals krijgen ook veel ruimte om zelf invulling te geven aan het onderhouden van hun bekwaamheid in het kader van hun herregistratie.

In het landelijk overleg registratiecommissies van specialistenberoepen (artikel 14 Wet BIG) zijn de nieuwe herregistratiemethode en de uitkomsten van de pilot gepresenteerd. De andere registratiecommissies van de medisch specialisten, apothekers, gezondheidszorgpsychologen etc. hebben waardering voor de nieuwe aanpak. Ze zijn positief over het feit dat verpleegkundig specialisten meer ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan het onderhouden van hun bekwaamheid in het kader van hun herregistratie. Zij volgen de ontwikkeling van de nieuwe methode met interesse.

Daar zijn op dit moment geen plannen voor.