De RSV houdt toezicht op de beroepswaardigheid van de opleiding tot verpleegkundig specialist. Hier worden verschillende middelen voor ingezet, gericht op praktijkinstellingen, praktijkopleiders, opleidingsinstellingen, viossen en VS-en. Met deze verschillende instrumenten borgt de RSV dat aan de minimale erkenningseisen wordt voldaan én wordt kwaliteitsverbetering gestimuleerd.

Uitgebreide praktijkvisitatie

Tijdens een uitgebreide praktijkvisitatie wordt getoetst of het praktijkonderwijs aan de minimale erkenningseisen voldoet én wordt op ontwikkelingsgerichte wijze meegedacht hoe de leeromgeving verbeterd zou kunnen worden. Bij deze visitatie wordt ook de opleidingsinstelling betrokken, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de gehele opleiding tot verpleegkundig specialist. Jaarlijks worden er steekproefsgewijs tien praktijkvisitaties uitgevoerd, één per erkende opleidingsinstelling.

Beperkte visitatie

Een beperkte visitatie wordt (steekproefsgewijs) ingezet bij  praktijkinstellingen met betrekkelijk weinig viossen (minder dan drie) of als follow-up onderzoek na een uitgebreide praktijkvisitatie waarbij grote tekortkomingen werden vastgesteld.

Visitatie opleidingsinstelling (NVAO-accreditatie)

Vijfjaarlijks wordt in het kader van de NVAO-accreditatie de MANP-opleiding van de verschillende opleidingsinstellingen gevisiteerd. Tijdens deze visitaties worden ook de RSV-eisen voor erkenning van een opleidingsinstelling getoetst. De RSV mandateert een panellid om tijdens de visitatie bijzondere aandacht te hebben hiervoor. Als de opleiding na visitatie (opnieuw) NVAO-accreditatie krijgt, wordt ook de erkenning als opleidingsinstelling bij de RSV afgegeven dan wel gecontinueerd.

Jaargesprek

In het jaargesprek gaan een vertegenwoordiging van de RSV en van de opleidingsinstelling (in ieder geval de hoofdopleider) een dialoog aan over de kwaliteit van het (praktijk)onderwijs. Ook worden ideeën uitgewisseld over hoe gezamenlijk, ieder vanuit de eigen rol, de kwaliteit verder kan worden verbeterd.

Entree-enquête

Alle net-geregistreerde VS-en ontvangen na registratie een uitnodiging om de entree-enquête in te vullen. De enquête heeft als doel om, uitgaande van het landelijk T-shaped beroepsprofiel, aan de startende VS inzicht te geven waar zij staat aan het begin van haar loopbaan. De uitkomst van de enquête is daarmee de eerste bouwsteen van het te ontwikkelen professionele portfolio. Daarnaast wordt in de enquête gevraagd wat tijdens de opleiding de VS heeft geholpen of belemmerd in de ontwikkeling tot zelfstandig professional. De anonieme gegevens uit deze enquête leveren zo op gegeneraliseerd niveau input voor de jaargesprekken met de opleidingsinstellingen en dragen daarmee bij aan de verbetering van de opleiding.

Kwaliteitskader RSV en zelfevaluatie-instrument

Om praktijkinstellingen meer overzicht te bieden in wat van belang is voor een goede leeromgeving voor viossen, is het Kwaliteitskader RSV ontwikkeld. Met een bijbehorend zelfevaluatie-instrument, om praktijkinstellingen te helpen bij het cyclisch evalueren van de kwaliteit van de leeromgeving.

Het Kwaliteitskader RSV omvat alle elementen die van belang zijn voor een beroepswaardige leeromgeving en is gebaseerd op de erkenningseisen uit het Algemeen Besluit. Door de zelfevaluatie uit te voeren, krijgen praktijkinstellingen zicht op eventuele tekortkomingen en óók wat juist al heel goed gaat. De inzichten voortkomend uit de zelfevaluatie, bespreekt een praktijkinstelling met de opleidingsinstelling(en) waar zij mee samenwerkt. Het geeft opmaat tot een volwaardige kwaliteitscyclus voor het praktijkonderwijs voor de opleiding tot verpleegkundig specialist. De RSV vraagt een ingevulde zelfevaluatie enkel op als voorbereiding op een uitgebreide praktijkvisitatie of een beperkte visitatie.   

Zie voor meer informatie de themapagina Kwaliteitskader RSV.