Een overige deskundigheidsbevorderende activiteit (ODA) is een activiteit van de verpleegkundig specialist die:

  1. leidt tot deskundigheidsbevordering van de verpleegkundig specialist;
  2. geen onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden van de verpleegkundig specialist;
  3. zich richt op de ontwikkeling van beroepsgenoten of van het specialisme;
  4. voldoet aan de beschrijving in het overzicht van overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

De eisen rondom ODA en een overzicht van activiteiten die als ODA kunnen worden opgevoerd in het portfolio vind je terug in de 'Beleidsregel Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten'. Het is aan te raden de beleidsregel goed door te nemen alvorens je ODA opvoert in je portfolio.

Let op: vanaf 1-7-2019 geldt Beleidsregel ODA per 1-7-2019 de nieuwe beleidsregel ODA. Activiteiten die vanaf 1-7-2019 hebben plaatsgevonden, dienen dan ook te voldoen aan de eisen zoals gesteld in deze beleidsregel. Naast uitbreiding van het aantal activiteiten, is ook de ‘indeling’ van de activiteiten gewijzigd. De activiteiten zijn in de nieuwe beleidsregel ingedeeld aan de hand van de beschrijving van de VS als ‘T-shaped beroepsbeoefenaar’ uit het nieuwe VS-beroepsprofiel (zie pagina 10-12). Ook is in een aantal gevallen het gevraagde bewijs per activiteit en/of de toekenning van het aantal uren gewijzigd. Activiteiten die vóór 1-7-2019 hebben plaatsgevonden, vallen onder de oude beleidsregel ODA.

In de beleidsregel staat onder andere:

  • De omschrijving van de ODA, waar een vast aantal uren aan mag worden toegekend. Er staat per ODA aangegeven of de uren mogen worden toegekend per artikel, per bijeenkomst of per jaar. Er worden nooit meer uren toegekend aan een activiteit dan het aantal uren dat staat vermeld in de beleidsregel.
  • Iedere ODA kent een duidelijk omschreven 'bewijsstuk' waarmee je moet aantonen dat je aan de eisen voldoet. Wanneer je je niet aan deze eisen houdt, is de ODA ongeldig en telt hij niet mee voor je herregistratie.
  • Iedere ODA moet apart worden opgevoerd; het is niet toegestaan om meerdere ODA tegelijk op te voeren en de uren op te tellen.
  • Vul bij de datum van de ODA de datum in waarop de ODA is uitgevoerd of afgerond.
  • De urentoekenning is gebaseerd op de meerwaarde die de activiteit heeft voor je deskundigheid als verpleegkundig specialist, niet op de inspanning.