Nadat je de herregistratie-aanvraag hebt ingediend, zal de Registratiecommissie overgaan tot het beoordelen van je portfolio. Zij beoordeelt in welke mate het bewijs voldoet aan de eisen voor herregistratie, zoals die zijn gesteld in het Algemeen Besluit en de vigerende beleidsregels. Om ervoor te zorgen dat er geen willekeur ontstaat in de besluiten met betrekking tot herregistratie, gebruikt de Registratiecommissie een richtlijn bij de beoordeling van een portfolio.

Let op: alle registratieperioden die vóór 01-01-2026 aflopen worden momenteel beoordeeld aan de hand van de nieuwe corona-coulanceregeling. Dit betekent een verlichting van de werkervaringseis van 10% en een verlichting van 20% op de deskundigheidsbevorderingseis. Hiervoor is een aangepaste richtlijn gemaakt. Deze vind je hier.

Na de beoordeling van het portfolio kan er worden besloten om:

 • Herregistratie toe te kennen
 • Herregistratie onder voorwaarden toe te kennen
 • Herregistratie onder gelijkgestelde werkzaamheden toe te kennen
 • De registratie door te halen

Wanneer uit de beoordeling blijkt dat je aan alle eisen voor herregistratie voldoet, gaat de Registratiecommissie over tot onvoorwaardelijke herregistratie:

Voldoe je niet aan alle eisen, dan zullen niet alle vakken groen kleuren. In dat geval gaat de Registratiecommissie over tot een herregistratie onder voorwaarden:

Wil je meer weten over de mogelijke situaties? Bekijk dan de volledige richtlijn.

Hoe wordt de richtlijn geïnterpreteerd?

 • De beoordelingscategorieën staan gerangschikt in verticale volgorde: naarmate het bewijs van een portfolio minder voldoet aan de eisen voor herregistratie, staat het lager gerangschikt.
 • De groen gekleurde vakjes geven aan welk urenaantal ten minste moet zijn behaald om in aanmerking te komen voor een beoordelingscategorie. De roodgekleurde vakjes geven aan dat een urenaantal niet is behaald.
 • Indien het bewijs in een portfolio niet ten minste voldoet aan één van de afgebeelde situaties van een beoordelingscategorie, valt het automatisch terug in een lager gerangschikte beoordelingscategorie.
 • Bij het totaal aan deskundigheidsbevordering telt maximaal 60 uur ODA mee voor herregistratie.

De beoordelingscategorieën gelden als richtlijn voor de te nemen herregistratiebesluiten. De Registratiecommissie kan hiervan beargumenteerd afwijken.

Gelijkgestelde werkzaamheden

 • Indien het bewijs voor werkervaring voldoet aan de totale eis van 4.160 uur maar niet voldoet aan de vereiste 2.080 uur in de individuele gezondheidszorg (directe patiëntenzorg), kun je worden geherregistreerd op basis van gelijkgestelde werkzaamheden. Dit houdt in dat je nog wel geregistreerd blijft als verpleegkundig specialist, maar niet langer het beroep mag uitoefenen in de directe patiëntenzorg.
 • Let op: je dient ook in dit geval naast de werkervaringseis ook aan de deskundigheidsbevorderingseis te voldoen. Een besluit tot herregistratie op basis van gelijkgestelde werkzaamheden is een aanvulling op een te nemen herregistratiebesluit.
 • Je leest meer over gelijkgestelde werkzaamheden in de ‘Beleidsregel werkervaring gelijkgestelde werkzaamheden’.

Voorgenomen besluit

De Registratiecommissie neemt na de beoordeling van het portfolio altijd een voorgenomen besluit. Op een voorgenomen besluit kan de verpleegkundig specialist binnen de gestelde termijn een zienswijze indienen. Hoe je dit kunt doen wordt uitgelegd in het voorgenomen besluit dat je ontvangt na de beoordeling van je portfolio.

Zienswijze

Op een voorgenomen besluit kan binnen een gestelde termijn een zienswijze worden ingediend. U kunt uw zienswijze gebruiken om heldere argumentatie aan te dragen waarom u van mening bent dat het voorgenomen besluit gewijzigd dient te worden. Eventueel voegt u bewijs toe dat uw argumentatie verder ondersteunt. De Registratiecommissie zal deze dan zorgvuldig beoordelen alvorens zij een definitief besluit neemt.