Tijdelijke ontheffing van herregistratie-verplichtingen wegens coronavirus

  • 24 april 2020
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) heeft besloten om verpleegkundig specialisten tijdelijk ontheffing te verlenen van de herregistratie-verplichtingen. Ook worden de herregistratie-eisen voor alle verpleegkundig specialisten verlaagd.  

Coulanceregeling 

De tijdelijke ontheffing en de verlaging van de herregistratie-eisen zijn vastgelegd in de coulanceregeling ‘Tijdelijke aanpassing herregistratie-eisen wegens uitbraak COVID-19’. De coulanceregeling bestaat uit drie maatregelen die als doel hebben om de belasting van verpleegkundig specialisten tijdens de coronaperiode te verminderen. 

Maatregel 1: Verruiming aanvraagtermijn

De mogelijkheid om herregistratie aan te vragen wordt verruimd tot 1 januari 2021. Hierdoor krijgen alle verpleegkundig specialisten die in de komende maanden herregistratie zouden moeten aanvragen, hier tot tot 1 januari 2021 de gelegenheid voor. Dit zal geen gevolgen hebben voor hun registratie. Uiteraard blijft het mogelijk om wél eerder herregistratie aan te vragen. Dit kan reeds vanaf een half jaar voor het verstrijken van een registratieperiode.  

Ook zal de RSV de verpleegkundig specialisten op reguliere wijze blijven informeren over een naderende herregistratie.   

Maatregel 2: Registraties niet doorgehaald

Tot 1 januari 2021 zullen geen registraties in het Verpleegkundig Specialisten Register worden doorgehaald. Door deze maatregel blijft je registratie als verpleegkundig specialist in bijna alle gevallen geldig tot 1 januari 2021. De uitzonderingen op deze maatregel staan beschreven in de coulanceregeling ‘Tijdelijke aanpassing herregistratie-eisen wegens uitbraak COVID-19’. 

Maatregel 3: Verlaging herregistratie-eisen

Voor alle verpleegkundig specialisten worden de herregistratie-eisen met 10% verminderd. Dit geldt vanaf 1 maart 2020 en geldt voor alle registratieperiodes die aflopen vóór 1 januari 2026. Deze verlaging is zowel van toepassing op de werkervaringseis, als op de deskundigheidsbevorderingseis. 

De exacte invulling van deze verlaging staat uitgebreid toegelicht in de coulanceregeling ‘Tijdelijke aanpassing herregistratie-eisen wegens uitbraak COVID-19’. 

Geldigheid

De vermindering van de herregistratie-eisen is van toepassing vanaf 1 maart 2020 en geldt voor alle registratieperiodes die aflopen vóór 1 januari 2026. Na afloop van deze periode wordt de oorspronkelijke regelgeving weer van kracht. 

Indien een registratieperiode waarop de maatregel van toepassing is, afloopt vóór 1 januari 2021, is de vermindering van de herregistratie-eisen van toepassing op zowel de aflopende registratieperiode als de nieuwe registratieperiode. 

Uitgezonderd worden de registratieperiodes waarvoor al een (voorgenomen) herregistratiebesluit is genomen. Bij deze groep wordt de vermindering van de herregistratie-eisen toegepast op de nieuwe registratieperiode. 

Mogelijke verlenging

In de komende maanden zal de RSV onderzoeken of de driemaatregelen voldoende verlichting geven aan de verpleegkundig specialisten. Indien hier aanleiding toe is, zal de RSV de coulanceregeling verruimen.