De missie van het KWF is kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen. Ze zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven.

Het doel van het KWF is minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

   
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners in de oncologische zorg. Ons doel is: de beste zorg zo dicht mogelijk bij huis. IKNL benadert de keten van preventie, diagnose, behandeling, revalidatie en nazorg tot en met palliatieve zorg als een proces waarin de patiënt centraal staat. Om kwalitatief goede zorg te waarborgen, kijkt IKNL zowel naar de inhoud als de organisatie van het zorgproces.

Het IKNL richt zich primair op de zorgverleners, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en verder op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

 

Het doel van de stichting GeriOnNe is: optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor oudere patiënten met kanker en al hetgeen hiermee in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het begrip ‘zorg' omvat niet alleen de daadwerkelijke medische en verpleegkundige zorg, maar ook zaken als wetenschappelijk onderzoek, scholing voor behandelaars en andere zorgverleners, en het geven van voorlichting over ‘kanker en ouderen'. Dit alles om ervoor te zorgen dat oudere patiënten met kanker erkend worden als een aparte groep binnen de totale groep van kankerpatiënten.


De Nederlandse Vereniging voor Ooncologie (NVvO) bestaat sinds 1960 en is een multidisciplinaire koepelorganisatie met 28 aangesloten oncologische verenigingen/werkgroepen

 

   
Het College Zorg Opleidingen (CZO) is een non-profit organisatie die in 2003 is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Haar taak is het toezien op het behoud van kwaliteit van de zorgopleidingen die onder haar ressorteren. Daarnaast stelt zij met de betreffende veldpartijen zoals brancheverenigingen, beroepsverenigingen en de Vereniging Branche- opleidingsinstituten Gezondheidszorg (VBG) de deskundigheidsgebieden en eindtermen vast van een betreffende zorgopleiding.

   

De NVPO zet zich in voor kwalitatief hoogwaardige psychosociale zorg en de borging daarvan alsmede voor het vergroten van de toegankelijkheid van die zorg.

De NVPO hanteert de volgende uitgangspunten:

•  Optimale somatische én psychosociale zorg bevorderen de kwaliteit van leven en adequate coping van mensen die kanker hebben (gehad) of hiervoor (erfelijke) aanleg hebben.
•  Multidisciplinaire samenwerking is niet alleen een voorwaarde voor goede psychosociale zorg maar ook voor onderzoek in de psychosociale oncologie.
•  Basale psychosociale zorg waaronder informatievoorziening aan en ondersteuning bij besluitvorming van mensen met kanker is onderdeel van het takenpakket van de primaire zorgverleners.
•  Indien nodig moet gespecialiseerde psychosociale zorg bereikbaar en beschikbaar zijn voor mensen die kanker hebben (gehad) of hiervoor een (erfelijke) aanleg hebben.
•  De NVPO speelt een stimulerende en initiërende rol in het realiseren van adequate scholing voor zowel professionals in de gespecialiseerde psychosociale zorg als professionals in de basale zorg.
•  De NVPO is van mening dat wetenschappelijk onderzoek in de psychosociale zorg onontbeerlijk is om zoveel mogelijk evidence-based hulpverlening te kunnen bieden.

NFK. De samenwerkende kankerpatiëntenorganisaties streven naar een optimale gezondheid en kwaliteit van leven van mensen geraakt door kanker. Om dit te bereiken, bewegen we ons op verschillende terreinen.

Als er beleid wordt gemaakt over de kankerzorg, praten we mee. Als er regelingen worden getroffen waar mensen met kanker mee te maken kunnen krijgen, zijn we van de partij. Om ons doel te bereiken zitten we rond de tafel met partijen als de overheid, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. We hanteren daarbij een aantal aandachtsgebieden: transparantie van kwaliteit van zorg en zorgverbetering, integrale zorg, concentratie van zorg, geneesmiddelen en hulpmiddelen, arbeidsparticipatie en betrokkenheid van patiënten bij onderzoek

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)