Bezwaar en beroep

In 2012 heeft het bestuur van V&VN besloten om te komen tot één Commissie van Bezwaar en Beroep voor alle registers (Verpleegkundig Specialisten Register, Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en Register Zorgprofessionals), waarbinnen voor ieder register een ‘kamer’ wordt ingericht. Iedere kamer heeft dezelfde juridische en ambtelijke samenstelling, die wordt aangevuld met specifieke expertise vanuit de beroepsinhoud van het betreffende register en/of kennis van de gebruikersgroep.

Kamer 1 Verpleegkundig Specialisten Register  

Het indienen van bezwaar en beroep

Tegen (het uitblijven van) besluiten van de Registratiecommissie RSV tot inschrijving, registratie en doorhaling van Verpleegkundig Specialisten alsmede erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen en tot schorsen en doorhalen van een erkenning kan bezwaar worden aangetekend. Dit is een officiële bezwaarschriften procedure die is vastgelegd in de algemene wet bestuursrecht (AWB). De RSV hoeft het advies van Kamer 1 niet op te volgen. Tegen een beslissing op bezwaar kan de betrokkene beroep instellen bij de bestuursrechter.

Tegen (het uitblijven van) besluiten van de Accreditatiecommissie RSV kan beroep worden ingediend. Dit betreft een procedure van privaatrechtelijke aard. De uitspraak van de Commissie is in dit geval bindend.

Pexels Judge
  • V&VN Algemeen

Vacature voor de commissie van bezwaar en beroep

Kamer 2 en 3 Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Het indienen van beroep
Gebruikers van het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals kunnen beroep aantekenen tegen een door de Registratiecommissie genomen besluit over registratie of herregistratie. Tegen een besluit over accreditatie kan beroep worden ingediend tegen de Accreditatiecommissie. Ook tegen het nalaten van het nemen van een dergelijk besluit is beroep mogelijk. De uitspraak van de commissie is bindend voor betrokken partijen. 

Procedure en termijnen
Het bezwaar of beroep wordt aangetekend door het indienen van een gemotiveerd bezwaar- of beroepschrift bij de ambtelijk secretaris van de Commissie van Bezwaar en Beroep. Het bezwaar of beroep dient te worden aangetekend binnen zes weken na dagtekening van het besluit van de Accreditatiecommissie of Registratiecommissie. Na het verstrijken van deze termijn wordt een bezwaar of beroep niet meer in behandeling genomen. De Commissie van Bezwaar en Beroep behandelt een bezwaar of beroep volgens het Reglement van orde van de commissie. 
Er kan bij de Commissie van Bezwaar en Beroep geen beroep worden aangetekend tegen de hoogte van tarieven.

Hoorzitting
De Commissie van Bezwaar en Beroep behandelt een bezwaar of beroep volgens het Reglement van orde van de commissie. Als een bezwaar of beroep ontvankelijk is dan worden de betrokkene en het besluitvormende orgaan (een registratie- of accreditatiecommissie) uitgenodigd voor een openbare hoorzitting waarin het bezwaar of beroep wordt behandeld. De betrokkene ontvangt via de ambtelijk secretaris een schrijven over de gang van zaken tijdens een hoorzitting.

Meer informatie
Voor nadere inlichtingen en toelichting kan je een mail sturen naar bezwaar.beroep@venvn.nl ten attentie van Mr. J.A. Rendering.