Indicatieproces: overige informatie

Inhoud

Vilans (2014). Zoeken naar de gouden standaard.

Een overzicht en vergelijking van de meest gebruikte classificatiesystemen binnen de wijkverpleging. Tools:

Factsheet Gezamenlijke besluitvorming

Factsheet Gezamenlijke besluitvorming in de langdurige (eerstelijns) zorg (Vilans, 2013)
Dit document geeft achtergrondinformatie omtrent gezamenlijke besluitvorming en beschrijft methodes en benodigdheden.

Tools:

SOFA Model

SOFA model (Expertisecentrum Mantelzorg, 2009)
SOFA staat voor Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen. Het document beschrijft de verschillende rollen die een mantelzorger kan hebben en communicatievormen die daarbij passen.

Tools:

Communicatiewerkblad Lastige gesprekken

Communicatiewerkblad Lastige gesprekken – Bijlage Bewegen bij lastige gesprekken (Vilans)
Uitleg van 4 gespreksstijlen die je kunt toepassen bij ‘lastige gesprekken’: meebewegen, tegen-bewegen, weg-bewegen of judoën. Afhankelijk van de situatie en wat je wilt bereiken kun je een van de gespreksstijlen gebruiken.

Tools:

Stappenplan Werken aan samen beslissen

Stappenplan Werken aan samen beslissen (Kennisplein Chronische Zorg, 2015)
Beschrijving van 9 stappen die kunnen helpen om gezamenlijke besluitvorming meer toe te passen.

Tools:

Besluitvorming bij cliënten met dementie

Besluitvorming bij cliënten met dementie
Informatie op Zorg voor beter over besluitvorming bij dementie. Er wordt een beschrijving gegeven van 5 aandachtspunten voor zorgverleners die gezamenlijke besluitvorming willen gebruiken bij cliënten met dementie.

Loket Gezond Leven

Loket Gezond Leven
Op deze website vind je effectieve leefstijlinterventies en hulpmiddelen voor wijkgerichte gezondheidsbevordering.

Persoons Gebonden Budget

PGB Rapportage App
Deze app ondersteunt PGB houders Zvw bij het maken van een wekelijkse rapportage over de zorgsituatie. De app is gratis te gebruiken, maar de zorgorganisatie heeft wel een licentie nodig voor veilige opslag van de gegevens. Download de PGB Rapportage App

Website Per Saldo
Hier vind je achtergrond informatie over het PGB. De informatie is in eerste instantie bedoeld voor de budgethouder. Maar zeker ook informatief voor zorgverleners. Stapsgewijs wordt uitgelegd wat een pgb is, wanneer het geschikt is voor een hulpvrager, hoe het aangevraagd kan worden, en wat een pgb-houder moet doen om het pgb te beheren. Voor meer informatie zie de website Per Saldo.

Begrippenkader
Het begrippenkader geeft een toelichting op het indicatieproces. Begrip 6 gaat specifiek in op de leveringsvorm ‘Persoonsgebonden budget’

Beter laten

'Beter laten’ aanbevelingen (2017). IQ Healthcare, ZonMw, V&VN
Soms is de beste zorg juist iets niet doen, het te laten. Het programma 'Beter laten' is gericht op het voorkomen van onnodige handelingen in de verpleegkundige zorg.

Tools:

 

Palliatieve zorg

Op www.pallialine.nl vind je richtlijnen palliatieve zorg.

Richtlijnendatabases

Richtlijnendatabaes
Op Richtlijnendatabase vind je alle medische richtlijnen voor de tweede lijn.

Wijkverpleegkundige richtlijnen

Wijkverpleegkundige richtlijnen (HAN, Kenniscentrum Zorginnovatie, V&VN, 2013)
Dit document beschrijft o.a. welke richtlijnen er zijn voor wijkverpleegkundigen en welke richtlijnen worden gebruikt binnen thuiszorgorganisaties.

Tools:

V&VN Academie

V&VN Academie
Op de V&VN Academie vind je geaccrediteerde cursussen en bijeenkomsten die aansluiten op de beroepspraktijk.

Training ‘Agressie afwenden’

Training ‘Agressie afwenden’
Geaccrediteerde training waarin o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Hoe ontstaat agressie?
  • Hoe kun je omgaan met agressie?
  • Hoe verwerk je een incident?
  • Hoe kun je agressie helpen voorkomen?
  • Wat kan de werkgever doen?

Zie voor meer informatie de V&VN Academie.

ZelfredzaamheidsRadar

Gratis eLearning omtrent zelfredzaamheid, de Zelfredzaamheidsradar.

www.hulpmiddelenwijzer.nl

Website Hulpmiddelenwijzer
Op de Hulpmiddelenwijzer van Vilans vind je hulpmiddelen op het gebied van communicatie (bijv. een bedtafel, hoorbrillen), eten en drinken (bekers, bordverhogers), huishouden (bijv. blikopeners, boodschappenwagen), beweging, ontspanning, persoonlijke verzorging, werken en studeren, wonen en zorgen en verzorgen.

Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden

Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden (2015).
De Beroepscode beschrijft de waarden en normen van de beroepsgroep. De Beroepscode helpt je bij je handelen en de verantwoording daarvan. Daarnaast maakt de Beroepscode aan zorgvragers en hun naasten, mantelzorgers, andere zorgverleners, zorgaanbieders en de samenleving als geheel duidelijk wat zij van jou als verpleegkundige of verzorgende mogen verwachten.

Tools:

Expertisegebied wijkverpleegkundige

Expertisegebied wijkverpleegkundige (2012)
Het Expertisegebied wijkverpleegkundige is een aanvulling op het Beroepsprofiel verpleegkundige. Het Expertisegebied wijkverpleegkundige is bedoeld voor allen die bij de wijkverpleging betrokken zijn: wijkverpleegkundigen, huisartsen, praktijkverpleegkundigen en andere zorgverleners in de eerste lijn, patiënten- en cliëntenorganisaties, zorginstellingen, wooncorporaties, zorgverzekeraars en lokale overheden.

Tools:

Grensvlakken

Grensvlakken document (ZilverenKruis e.a., 2017)
Een beleidsdocument over de grensvlakken van de Zwv, Wmo en Wlz. Aan bod komen achtereenvolgens een analyse van grensvlak casuïstiek, bespreking van twee taaie thema’s (maaltijdbereiding en hoog risico op geneeskundige zorg) en suggesties voor vervolgstappen, zoals het maken van onderlinge afspraken.

Tools:

Normenkader indiceren en organiseren van zorg

Normenkader indiceren en organiseren van zorg (2014)
Het normenkader beschrijft aan welke eisen verpleegkundigen moeten voldoen wanneer zij extramurale verpleging en verzorging indiceren en organiseren. In het normenkader zijn zes normen voor het uitvoeren van de verpleegkundige indicatiestelling en de organisatie van de te leveren zorg uitgewerkt.

Tools:

Onderscheid Zvw/Wlz/Wmo

Onderscheid Zvw/Wlz/Wmo
E-learning Van Kleef Instituut, bezoek hun website.

Routekaarten zorgwetten

Routekaarten zorgwetten (HHM, 2017)
Met behulp van de routekaarten kan snel antwoord verkregen worden op de vraag onder welke wet (Jeugdwet, Zvw of Wlz) een zorg- of ondersteuningsvraag valt.

Tools:

Stappenplan in de wet Zorg en Dwang

Stappenplan in de wet Zorg en Dwang (VWS, 2016)
Stappenplan behorend bij het wetsvoorstel Zorg en dwang. Dit wetsvoorstel is gericht op mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperkingen. Het stappenplan dient doorlopen te worden wanneer zorgverlener en cliënt geen overeenstemming bereiken over vrijwillige zorg.

Tools:

Wetgeving wijkverpleging in de praktijk

Langdurige zorg (Wlz)
Langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en hun samenhang.

Tools: