Indicatieproces voor lichaamsfuncties

Inhoud

PRAFAB (protection, amount, frequency, adjustment en body image)

Tool Prafab (PDF)
Bron/auteur: Mulder & Vierhout (1990).
Doelgroep: Cliënten met continentieproblemen.
Wat kun je ermee: In kaart brengen van de ernst van urineverlies en de impact ervan op het individu.
Uitkomst: Score 1-20, hoe hoger de score hoe meer problemen.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Beperkt (3 studies door dezelfde auteur).
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

Anamneselijst incontinentie

Tool Anamneselijst Urine (PDF)
Bron/auteur: Zorg voor Beter.
Doelgroep: Cliënten met (een vermoeden van) continentieproblemen.
Wat kun je ermee: In kaart brengen van verschillende aspecten van continentie.
Uitkomst: De vragenlijst geeft een beeld van mogelijke aandachts/probleemgebieden.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Practice-based.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

PACSLAC-D (Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate)

Tool PACSLAC-D (Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate) (PDF)
Bron/auteur: Fuchs-Lacelle & Hadjistavropoulos (2004) – 60 items. Nederlandse versie: Zwakhalen (2006) – 24 items.
Doelgroep: Cliënten met dementie.
Wat kun je ermee: Beoordelen van pijn.
Uitkomst: Totale score 0-24, 3 subschalen. Bij een score van 4 of hoger zijn er aanwijzingen voor pijn.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Sterk.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

Pijnanamnese Landelijke Verpleegkundig Pijnnetwerk

Tool Pijnanamnese Landelijk Verpleegkundig Pijnnetwerk (PDF)
Bron/auteur: Landelijk verpleegkundig pijnnetwerk.
Doelgroep: Cliënten met pijn
Wat kun je ermee: Verhelderen van het pijnprobleem.
Uitkomst: De vragenlijst geeft een beeld van mogelijke aandachts/probleemgebieden.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Practice-based.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

REPOS (Rotterdam Elderly Pain Observation Scale)

Tool REPOS Scoreformulier (PDF)
REPOS Beslisboom (PDF)
REPOS Instructiekaart (PDF)
Bron/auteur: Erasmus MC.
Doelgroep: Ouderen met een uitingsbeperking.
Wat kun je ermee: Pijn in kaart brengen middels het observeren van gedragingen.
E-learning op www.comfortassessment.nl
Uitkomst: Score 0-10, met beslisboom.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Beperkt, maar praktisch bruikbaar.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen

Risicoscan ouderenzorg 2.0 (app gezondheidsproblemen)

Tool Google App: Verkorte Checklist Veilige Zorg
Bron/auteur: Zorg voor beter (2017)
Doelgroep: Ouderen.
Wat kun je ermee: App waarin de volgende risicogebieden in kaart gebracht kunnen worden: Ondervoeding, Medicatiefouten, Depressie, Huidletsel, Incontinentie, Vallen, Mondproblemen.
Uitkomst: Op basis van de gegeven antwoorden geeft de app tips voor vervolgacties.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: De app is gebaseerd op de Verkorte Checklist Veilige Zorg.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen

 

Verkorte checklist Veilige Zorg Risicosignalering

Tool Verkorte checklist Veilige Zorg Risicosignalering
Bron/auteur: Zorg voor beter, 2015
Doelgroep: Ouderen.
Wat kun je ermee: Checklist waarmee de volgende risicogebieden in kaart gebracht kunnen worden: Ondervoeding, Huidletsel, Incontinentie, Medicatiefouten, Vallen, Depressie, Mondproblemen, Delier, Oogproblemen, Oorproblemen, Pijn, Eenzaamheid.
Uitkomst: De checklist geeft tips voor vervolgacties bij verhoogd risico.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Gebaseerd op verschillende richtlijnen, folders, kwaliteitsdocumenten en meetinstrumenten zoals de SNAQ-RC, BEM en medicatieveiligheidslijsten van organisaties uit de zorg.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

Valanalyse inventarisatie valrisico 65+ door de eerstelijnszorg

Tool Valanalyse inventarisatie valrisico 65+ door de eerstelijnszorg
Bron/auteur: VeiligheidNL en samenwerkingspartners
Doelgroep: Cliënten van 65 jaar en ouder.
Wat kun je ermee: Een verhoogd valrisico identificeren, de risicofactoren in kaart brengen en advies op maat geven.
Uitkomst: Stap 1 is een risico-inschatting (3 vragen), stap 2 is een uitgebreidere Valanalyse.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Gebaseerd op de herziene versie van de algemene valpreventie richtlijn en wetenschappelijke inzichten over valpreventie.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.
Let op: Registratie vereist. De PDF is na registratie gratis te downloaden via VeiligheidNL.

 

Valrisico-inventarisatie (VRI)

Tool Valrisico-inventarisatie (VRI)
Bron/auteur: Gemiva (2015), Kalkman (2011)
Doelgroep: Cliënten met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, of niet-aangeboren hersenletsel (NaH).
Wat kun je ermee: Interne risicofactoren m.b.t. valrisico van een cliënt in kaart brengen. Wanneer gebruikt voor cliënten met NaH of een lichamelijke beperking, de vraag over verstandelijke beperking omzetten naar niveau van functioneren.
Uitkomst: Score 0 – 38, hoe hoger de score hoe hoger het valrisico.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Beperkt (1 studie), maar positieve resultaten betrouwbaarheid, validiteit en praktische toepasbaarheid.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

MNA-SF (Mini Nutritional Assessment, short form)

Tool MNA-SF (Mini Nutritional Assessment, short form) (PDF)
Bron/auteur: Nestlé Nutrition Institute
Doelgroep: Cliënten van 65 jaar en ouder.
Wat kun je ermee: Identificeren van cliënten met (een risico op) ondervoeding.
Uitkomst: Score 0-14, indicatie normale voedingstoestand, risico op ondervoeding of ondervoed.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Matig/Sterk.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

SNAQ65+ (Short Nutritional Assessment Questionnaire)

ToolSNAQ65+ (PDF)
SNAQ uitleg en onderbouwing (PDF)Bron/auteur:EMGO+ Instituut van de VU i.s.m. Stuurgroep Ondervoeding.Doelgroep:Cliënten van 65 jaar en ouder.Wat kun je ermee:Ondervoeding bij een cliënt tijdig herkennen.Uitkomst:Indicatie niet ondervoed, risico op ondervoeding of ondervoed.Wetenschappe­lijke onder­bouwing:Matig/Sterk.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

Bradenschaal

Tool Braden (1987), Nederlandse versie: LPZ. (PDF)
Bron/auteur: Braden (1987), Nederlandse versie: LPZ.
Doelgroep: Patiënten in ziekenhuizen, verpleeghuizen, palliatieve zorg en thuiszorg.
Wat kun je ermee: Het risico op decubitus in kaart brengen.
Uitkomst: Score 6-23. Hoe hoger de score hoe meer risico op decubitus.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Sterk (betrouwbaarheid), beperkt (validiteit).
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

Wond Zorg app (incl. TIME classificatie)

Tool Google App: Wond Zorg app (incl. TIME classificatie)
Bron/auteur: Boomerweb.
Doelgroep: Cliënten met een wond.
Wat kun je ermee: Meerdere zorgverleners kunnen samen een wond behandelen. De wondzorg wordt digitaal vast gelegd; uitvoeringsverzoek op basis van het ALTIS- en TIME model, mogelijk om digitale wondscan te maken. Zie voor meer informatie: Boomerweb
Uitkomst: Status van de wond digitaal vastgelegd.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Geen wetenschappelijke literatuur over app zelf. De TIME classificatie is opgenomen in NHG standaard decubitus.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.