Indicatieproces voor kwaliteit van leven

Inhoud

USD-4D (Utrecht Symptoom Dagboek, 4 dimensionaal)

Tool USD (Utrecht Symptoom Dagboek) (PDF)
Zakkaartje USD (PDF)
Bron/auteur: UMC Utrecht, Associatie Hospicezorg Nederland, Vereniging voor Geestelijk Verzorgers Nederland (2015).
Doelgroep: Oncologische cliënten, cliënten in de palliatieve fase.
Wat kun je ermee: Het signaleren en beoordelen van veel voorkomende symptomen, zoals pijn, vermoeidheid, eetlust, misselijkheid, depressie, angst, somberheid, welbevinden en kortademigheid. De 4D versie bevat ook een sociale en existentiële dimensie.
Uitkomst: Per symptoom een score van 0-10.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Er loopt een valideringsstudie van 2017-2020 (INZICHT).
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

 

Lastmeter

Tool Lastmeter (pdf)
Bron/auteur: Roth e.a. (1998), Nederlandse versie Tuinman (2008), IKNL.
Doelgroep: Oncologische cliënten.
Wat kun je ermee: De mate van emotionele last meten; inzicht krijgen in praktische, gezins/sociale, emotionele, religieuze/spirituele, en lichamelijke problemen die spelen bij een cliënt.
Uitkomst: Scores ja/nee per probleemgebied en een totaalscore o.b.v. een thermometer 0-10.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Signaleren van ”distress” met de Lastmeter is een onderdeel van de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’.
Referenties wetenschappelijke onderbouwing hulpmiddelen.

4.2.1 Kwaliteit van leven

Tool EuroQol EQ-5D-5L
Bron/auteur: The EuroQol group (1996)
Doelgroep: Voor verschillende doelgroepen.
Wat kun je ermee: In kaart brengen van 5 aspecten van kwaliteit van leven: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie. Daarnaast bevat het meetinstrument een thermometer voor het meten van de ervaren gezondheid.
Uitkomst: Per domein een score van 1-5. Ervaren gezondheid: schaal 0-100.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: De EuroQol Group heeft een eigen document gepubliceerd, de EQ-5D-5L User Guide.
Let op: Op dit meetinstrument rust een copyright. Toegang en gebruik is opvraagbaar bij de EuroQol Group voor kleinschalig klinisch gebruik; niet voor commerciële doeleinden.

4.2.2 Kwaliteit van leven

Tool Mijn kwaliteit van leven
Bron/auteur: Patientenfederatie Nederland (2021)
Doelgroep: Mensen met een chronische ziekte of beperking, ouderen, mantelzorgers en iedereen die wil nadenken over een gezonde leefstijl.
Wat kun je ermee: De vragenlijst maakt kwaliteit van leven bespreekbaar en meetbaar. Het is een hulpmiddel om op een gestructureerde manier de persoonlijke situatie in beeld te brengen. De cliënt moet zich eerst aanmelden. Daarna ontvangt de cliënt per mail een link naar de online vragenlijst. Mensen brengen op negen levensgebieden in beeld of zij kunnen leven zoals bij hen past. Invultijd lange versie: 20 min; korte versie: 5-15 min.
Uitkomst: Na het invullen van de vragenlijst ontvangt de persoon per mail een persoonlijk overzicht. Dit overzicht kan gebruikt worden om het gesprek aan te gaan met de wijkverpleegkundig.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Beperkt, omdat er alleen validatiestudies door de ontwikkelaar zijn gedaan (maar wel grote onderzoekspopulatie en positieve resultaten)..
Let op: De cliënt moet zich eerst aanmelden. Daarna ontvangt de cliënt per mail een link naar de online vragenlijst. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt de persoon per mail een persoonlijk overzicht. Dit overzicht kan met de wijkverpleegkundige besproken worden.

Seksualiteit

Tool Documenten omtrent seksualiteit
Toelichting: Op de website zijn diverse documenten te vinden.

Meldcode VWS - huiselijk geweld en kindermishandeling

Tool Google Store: Meldcode VWS - huiselijk geweld en kindermishandeling APP
Bron/auteur: Rijksoverheid
Doelgroep: Cliënten waarbij een vermoeden van huisgeweld of kindermishandeling bestaat.
Wat kun je ermee: De meldcode helpt om goed te reageren bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Uitkomst: De 5 stappen van de meldcode doorlopen en zo nodig direct in contact treden met de juiste instanties.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: N.v.t.

 

Niet pluis index

Tool Niet pluis index (PDF)
Bron/auteur: Welnis Preventie (2007)
Doelgroep: Ouderen.
Wat kun je ermee: Het instrument geeft een onderbouwing van het niet-pluis gevoel middels een score op 12 indicatoren van beginnende dementie.
Uitkomst: Elke item wordt gescoord met wel/geen kruisje. Een kruisje is aanleiding voor bespreking van de cliënt met een collega en/of in een werkoverleg.
Wetenschappe­lijke onder­bouwing: Geen wetenschappelijke literatuur gevonden.