Wetsvoorstel nieuwe beroepsprofielen gepresenteerd

 • 21 december 2017
 • Nieuwsbericht
 • Beroepsprofielen
 • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_ambulance_3

Let op! Dit artikel is gepubliceerd op 21-12-2017. Kijk voor de meest actuele informatie over de beroepsprofielen op de themapagina.

We hebben er lang op moeten wachten, maar het ministerie van VWS heeft donderdag 21 december 2017 het wetsvoorstel gepubliceerd dat meer duidelijkheid moet bieden over de verpleegkundige beroepen. Naast het beroep van verpleegkundige, komt er een nieuw beroep bij: het beroep van regieverpleegkundige.

V&VN heeft er de afgelopen jaren onder meer voor gepleit dat het nieuwe beroep voor zoveel mogelijk verpleegkundigen toegankelijk wordt. We zijn blij dat het ministerie dit heeft overgenomen in het wetsvoorstel. Helaas is nog steeds niet volledig duidelijk welke opleidingen toegang geven tot het beroep van regieverpleegkundige. V&VN vraagt de minister om snel duidelijk te maken welke inservice- en gespecialiseerde verpleegkundigen zich kunnen registreren als regieverpleegkundige.

Wat heeft V&VN voor jou willen bereiken?

 1. Een nieuw beroep en een passende functiemix
  V&VN heeft voor dit wetsvoorstel ingezet op twee onderscheidende verpleegkundige beroepen aansluitend bij de verschillende opleidingsniveau’s (mbo en hbo). Deze moeten zorgen voor de beste kwaliteit van zorg voor de patiënt met als doel om aan de eisen van de zorg van de toekomst te voldoen. Ook geven ze meer mogelijkheden voor een betere functiemix en loopbaanmogelijkheden in een organisatie. Daarbij staan voldoende doorgroeimogelijkheden, het aansluiten bij verschillende opleidingsniveaus, en de ambitie van de zorgprofessional centraal.

 2. Passende beroepstitels
  V&VN heeft zich ingezet om de voorgestelde titel basisverpleegkundige te veranderen in verpleegkundige omdat de titel basisverpleegkundige als degradatie werd ervaren. Over de titel regieverpleegkundige heeft V&VN vele gesprekken gevoerd met onder andere VAR’s, zorginstellingen, verpleegkundig specialisten en GGZ-verpleegkundigen. Zij maken zich zorgen over de verwarring van de titel met bijvoorbeeld regiebehandelaar. Ook vindt men dat de titel de breedte van het beroep niet dekt. V&VN heeft een oproep gedaan voor een alternatieve titel en heeft de zorgen van de achterban kenbaar gemaakt bij VWS.

 3. Lobby voor een passende overgangsregeling
  V&VN heeft zich ingezet voor een passende overgangsregeling voor zittende verpleegkundigen. Daarbij gaat het niet alleen om initiële opleiding maar ook om werkervaring en bijscholing.

 4. Deskundigheidsbevordering wettelijk vastgelegd
  V&VN heeft zich ervoor ingezet dat naast de werkervaringseisen ook eisen worden gesteld aan deskundigheid van de verpleegkundigen.

 5. Zelfstandige bevoegdheden voor regieverpleegkundigen
  V&VN heeft er op ingezet om vanaf het ingaan van de wijzigingen in de wet BIG het voorschrijven van UR-medicatie - naast de bestaande groepen - de oncologie, de diabetes- en longverpleegkundigen - alleen toe te kennen aan de regieverpleegkundige. Hiervoor heeft V&VN een uitgebreide consultatie gedaan bij interne en externe partijen.

Wat staat in het wetsvoorstel?

 1. Een nieuw beroep en aansluiting bij de praktijk
  In de nieuwe wet is een nieuw beroep vastgelegd: dat van regieverpleegkundige. Daarvoor wordt een nieuw BIG-register geopend. Voor beide beroepen - verpleegkundige en regieverpleegkundige - zijn inhoudelijk duidelijk verschillende deskundigheidsgebieden opgesteld die goed aansluiten bij de praktijk en herkenbaar zijn voor de praktijk.

 2. Overgangsregeling
  We hebben bereikt dat in het wetsvoorstel staat dat verpleegkundigen met een oud mbo of inservice diploma mét aanvullende opleidingen - die qua inhoud en niveau gelijk kunnen worden gesteld aan een oud hbo-diploma - zich kunnen registeren als regieverpleegkundige. De aanvullende scholing moet in elk geval gecertificeerd zijn op niveau NLQF-6.

 3. Titels
  Hier is bereikt dat de titel verpleegkundige ook verpleegkundige blijft: de titel basisverpleegkundige is van de baan. Voor de regieverpleegkundige is nog geen beter alternatief aangedragen. De meest genoemde: verpleegkundige Bachelor of Science in Nursing (afgekort BScN) heeft V&VN juridisch laten onderzoeken en blijkt niet haalbaar omdat dit een beschermde opleidingstitel is.

 4. Deskundigheidsbevordering wettelijk vastgelegd
  Bereikt is dat de herregistratie-eisen worden uitgebreid met deskundigheidsbevordering. Intercollegiale toetsing en moderne leervormen horen hier ook bij.

 5. Zelfstandige bevoegdheid regieverpleegkundige
  Hier is bereikt dat de minister voornemens is om zelfstandige bevoegdheid toe te kennen via een experiment.

Waar maken wij ons zorgen over?

 1. Een nieuw beroep en een passende functiemix
  V&VN vindt de manier waarop de werkcontext van de regieverpleegkundige in het nieuwe wetsvoorstel is omschreven niet juist. V&VN vindt dat regieverpleegkundigen en verpleegkundigen beiden binnen het primaire zorgproces voor de patiënt hun eigen rol hebben. In het wetsvoorstel staat nu: “Het voorgaande betekent dat de werkzaamheden van een regieverpleegkundige veelal in een andere context worden verricht en betrekking hebben op een andere doelgroep” en dat is onjuist.

 2. Overgangsregeling
  Er is nog onduidelijkheid over welke specifieke diploma’s als aanvullende bewijslast toegang geven tot het nieuwe register van regieverpleegkundige. Daarnaast is het van groot belang dat dit eenduidig wordt uitgewerkt voor alle werkvelden. In het wetsvoorstel worden nu vooral voorbeelden genoemd voor de ziekenhuissector. Ook voor bijvoorbeeld de wijk en ggz moet dit goed geregeld worden.

  Voor iedereen die zich als regieverpleegkundige gaat registeren is het heel belangrijk je bewust te zijn dat dit een nieuw beroep is. Dat betekent dat je bij de herregistratie in 2024 ook moet kunnen aantonen dat je op dat deskundigheidsniveau hebt gewerkt en competent bent in de volle breedte van het nieuwe beroep. Omdat bekwaamheid een persoonlijke verantwoordelijkheid is wil V&VN nu vast meegeven en benadrukken dat het belangrijk dat je tijdig nagaat of je hier aan kunt voldoen of misschien aanvullende scholing nodig hebt.

 3. Titels
  Ondanks het feit dat de ultieme titel voor het beroep van regieverpleegkundige nog niet gevonden is, vindt V&VN het van groot belang dat de titeldiscussie geen vertragende factor is in de rest van het proces.

 4. Deskundigheidsbevordering wettelijk vastgelegd
  V&VN vindt dat het normeren en controleren van de deskundigheid van verpleegkundigen volledig in handen moet zijn van de beroepsgroep. Het huidige wetsvoorstel zit niet volledig op deze lijn. Wij wijzen op zo weinig mogelijk administratieve lasten, zo laag mogelijke kosten en een onafhankelijk persoonlijk portfolio voor beroepsbeoefenaren, zoals ook bij artikel 14 beroepen wordt gehanteerd.

 5. Zelfstandige bevoegdheid regieverpleegkundige
  Hier is bereikt dat de minister voornemens is om zelfstandige bevoegdheid toe te kennen via een experiment. V&VN gaat dit experiment samen met VWS verder uitwerken.

Wat gaat V&VN doen?

V&VN gaat op haar zorgpunten de lobby voortzetten.

Wat kan jij doen?

Tot 18 februari kun je reageren op het wetsvoorstel via website van VWS. Op die dag publiceert V&VN ook haar onderbouwde reactie op het wetsvoorstel waarin we de mening van de leden die via V&VN reageerden meenemen.

Verder lezen over het Wetsvoorstel BIG-II:

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)