Advies verpleegkundigen Wet BIG-II

  • 20 februari 2018
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • V&VN Algemeen
Verpleegkundigen_ziekenhuis_collega's

Zorg voor helder onderscheid in functies en maak geld vrij voor opleidingen

Op 21 december presenteerde het ministerie van VWS het wetsvoorstel wet BIG-II. Iedereen in Nederland kon daarop reageren door te antwoorden op 4 vragen. V&VN heeft deze vragen ook via een ledenconsultatie voorgelegd waar honderden leden op reageerden. Kern van jullie inbreng is: er is geen breed gedragen alternatief voor de titel ‘regieverpleegkundige’, maak glashelder hoe de functieomschrijvingen er precies uitzien, geef heel duidelijk aan hoe je in aanmerking komt voor registratie als regieverpleegkundige en maak geld vrij voor opleiding en ontwikkeling.

V&VN heeft die reacties meegenomen in een totaaladvies aan VWS. Hieronder lees je een korte samenvatting van het advies per vraag en een link naar de uitgebreide reactie van V&VN aan Minister Bruins. Bij onderwerpen waar de meningen verdeeld waren lees je een toelichting op het gekozen standpunt.

Vraag 1: Advies over titel ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide-verpleegkundigen.

Over de titel regieverpleegkundige is veel te doen geweest. Het blijkt nog niet makkelijk te zijn een titel te vinden waar iedereen zich in kan vinden. In argumenten van voor én tegenstanders kan V&VN zich over het algemeen vinden. Van tegenstanders horen we dat de voorgestelde titel ‘regieverpleegkundige’ niet de lading van het nieuwe beroep dekt en de titel verwarring kan oproepen met de functie ‘regiebehandelaar’. Ook zeggen zij dat regieverpleegkundige geen beroepstitel is maar een functietitel. Voorstanders benadrukken juist dat de invoering van de voorgestelde titel ‘regieverpleegkundige’ een duidelijk en herkenbaar onderscheid maakt tussen de beide beroepen van verpleegkundige. Omdat V&VN het belangrijk vindt dat de uiteindelijke titel een titel is die breed gedragen wordt door de beroepsgroep heeft ze actief opgeroepen mee te denken over een geschikte titel. De meest genoemde alternatieven hiervoor zijn ’hbo-verpleegkundige’ en ‘bachelor of science in nursing’. Deze lijken minder geschikt omdat dit opleidingstitels zijn en het gebruik van de titel ‘bachelor of science in nursing’ wettelijk niet mogelijk is. Het gebruik van de titel hbo-verpleegkundige heeft ook een duidelijk nadeel: het draagt niet bij aan helder onderscheid omdat uiteindelijk mbo-opgeleide verpleegkundigen in het hbo-register zullen registreren en hbo-verpleegkundigen in het verpleegkundig register. Dat biedt niet de helderheid waar we na jaren van onduidelijkheid hard naar op zoek zijn. Het uiteindelijke besluit over de keuze van de titel ligt bij minister Bruins. V&VN hoopt van harte dat zich nog een breed gedragen alternatief aandient. V&VN heeft alle argumenten voor en tegen afgewogen en komt tot het volgende advies: omdat V&VN denkt dat er nog géén beter alternatief is gevonden, niet wil dat het proces vertraging oploopt én helderheid in goed onderscheiden beroepen waar de beroepsgroep naar verlangt gewenst is, kan V&VN zich toch vinden in de titel ‘regieverpleegkundige’. Lees meer in het advies van V&VN aan VWS.

Vraag 2: Advies over duidelijke eisen voor herregistratie

De leden van V&VN geven aan de eisen niet voldoende helder te vinden en twijfelen over de uitvoerbaarheid in de praktijk. V&VN vraagt minister Bruins om de brancheorganisaties met klem te verzoeken dat zij de beroepsprofielen van verpleegkundige en regieverpleegkundige vertalen naar glasheldere en onderscheidende functiebeschrijvingen, met daaraan gekoppelde (functie)waardering. Alleen dan is het mogelijk om de beroepen op een duidelijke manier naast elkaar te positioneren en van de meerwaarde te profiteren. Ook is dit een voorwaarde voor het voeren van een transparant en ondubbelzinnig beleid rond de herregistratie. Lees meer in het advies van V&VN aan VWS.

Vraag 3: Advies over de mogelijkheid voor mbo en inservice-opgeleide verpleegkundigen met aanvullende gecertificeerde scholing op NLQF-6 niveau om zich te registreren als regieverpleegkundige.

V&VN heeft er de afgelopen jaren onder meer voor gepleit dat het nieuwe beroep voor zoveel mogelijk verpleegkundigen toegankelijk wordt. We zijn blij dat het ministerie dit heeft overgenomen in het wetsvoorstel. Aan de andere kant is V&VN verbaasd dat nog steeds niet duidelijk is welke opleidingen toegang geven tot het beroep van regieverpleegkundige. V&VN vraagt minister Bruins om snel duidelijk te geven hoe mbo- en inservice opgeleide, gespecialiseerde verpleegkundigen zich kunnen registreren als regieverpleegkundige. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk worden welke verpleegkundige vervolgopleidingen qua inhoud en niveau voldoen aan NLQF 6, omdat pas dan vastgesteld kan worden of een verpleegkundige voldoende gekwalificeerd is om opgenomen te worden in het BIG-register van regieverpleegkundigen. Ook is het van groot belang dat dit eenduidig wordt uitgewerkt voor alle werkvelden. In het wetsvoorstel worden nu vooral voorbeelden genoemd voor de ziekenhuissector: dat moet bijvoorbeeld ook voor SPV-ers en wijkverpleegkundigen duidelijk worden. Datzelfde geldt ook voor een goede overgangsregeling. V&VN blijft zich inzetten voor helderheid! Lees meer in het advies van V&VN aan VWS.

Vraag 4: Advies over het op peil houden van de deskundigheid van beroepsbeoefenaren met minder administratieve lasten

Wij maken ons zorgen dat de administratieve lasten en de kosten de pan uit rijzen als de invoering van de nieuwe wettelijke deskundigheidseis niet goed wordt geregeld. Leden geven dan ook aan: gebruik het kwaliteitsregister V&V. Ook hebben we de dringende oproep van leden dat er genoeg geld moet zijn voor scholing aan de minister doorgegeven. Lees meer in het advies van V&VN aan VWS.

Hoe gaat het verder?

Het is nu aan het ministerie van VWS om alle input uit de internetconsultatie te verwerken. De planning van VWS is om dit voor de zomer klaar te hebben. Dan gaat het definitieve wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Raad van State. De planning is dat de wet vanaf januari 2020 in gaat.

Wat kun jij doen?

V&VN adviseert jou om je invloed te pakken nu het zo direct over jouw toekomst en beroep gaat. Ga met je werkgever in gesprek over de mogelijkheden in jouw organisatie als het gaat om beschikbare functies, opleiding en ontwikkeling. Uitgangspunt daarbij zijn jouw eigen ambities, ervaring, opleiding en competenties. Het vertalen van de beroepsprofielen naar de praktijk vraagt de komende jaren van alle partijen (werkgevers, vakbonden, beroepsverenigingen, opleiders en jouzelf) veel ambitie, energie, doorzettingsvermogen en inzet.

V&VN-directeur Sonja Kersten: “Zeker in deze tijden van arbeidsmarkttekorten is het belangrijk dat we iedereen enthousiast en inzetbaar houden voor het mooie beroep van verpleegkundige en dat we daarnaast nieuwe mensen kunnen aantrekken. Door de toevoeging van een nieuw beroep zorgen we ervoor dat elke verpleegkundige of regieverpleegkundige kan doen waar hij of zij goed in is, zodat hij of zij optimaal kan bijdragen aan goede zorg. De wetsaanpassing kost tijd en energie maar levert uiteindelijk veel meer op, want we zorgen hierdoor dat we ook in de toekomst de beste zorg voor de patiënt kunnen blijven leveren. Verpleegkundigen hebben leiderschap getoond door vast te blijven houden aan heldere, onderscheidende beroepen en schrijven geschiedenis met deze verandering. Het is een historische ontwikkeling van het beroep, waar tientallen jaren op is gewacht. En daarmee is het een uniek moment om kansen te pakken en jezelf verder te ontwikkelen. V&VN blijft daar graag aan bijdragen en blijft zich inspannen om de onduidelijkheden die er nu nog zijn op te helderen.”

Nog vragen? Stuur een mail naar beroepsprofielen@venvn.nl of maak een afspraak via het telefonisch spreekuur.

Meer weten:

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)