Leidraad indicatiestelling palliatieve sedatie

V&VN heeft een leidraad ontwikkeld over het stellen van de indicatie voor palliatieve sedatie door verpleegkundig specialisten. De leidraad is bedoeld om verpleegkundig specialisten duidelijkheid te bieden en goede patiëntenzorg te waarborgen. De leidraad is een toevoeging op de multidisciplinaire richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ die op 30 juni 2022 is gepubliceerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Op deze pagina vind je meer informatie over de leidraad, antwoord op veelgestelde vragen, contacten voor advies en ondersteuning, en verwijzingen naar wet- en regelgeving.  

V&VN beschouwt de leidraad – samen met de bovengenoemde multidisciplinaire richtlijn – als de professionele standaard voor de beroepsgroepen van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. De leidraad is op 1 november 2022 vastgesteld door het bestuur van V&VN, met instemming van de afdelingen V&VN VS, V&VN Palliatieve Zorg en V&VN Oncologie.

Download de leidraad

Wie mag de indicatie stellen?

Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase om het lijden van de patiënt te verlichten. Als één of meer ernstige symptomen onbehandelbaar (refractair) zijn, kan palliatieve sedatie worden ingezet. Dit mag alleen als het overlijden binnen veertien dagen wordt verwacht. Kern van de door V&VN ontwikkelde leidraad is het uitgangspunt dat de indicatie voor palliatieve sedatie alleen kan worden gesteld door beroepsbeoefenaren die bevoegd en bekwaam zijn en ook daadwerkelijk als behandelaar bij de patiënt zijn betrokken. V&VN vindt dat naast de arts ook de verpleegkundig specialist, zeker wanneer zij de regievoerend behandelaar is, de indicatie voor palliatieve zorg kan en mag stellen. V&VN baseert dit op wet- en regelgeving.

Palliatievesedactie Infographic Leidraad

Waarom is de leidraad ontwikkeld?

Op 30 juni 2022 is de multidisciplinaire richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ door het IKNL gepubliceerd. V&VN heeft deze richtlijn niet geautoriseerd, omdat zij het niet eens is met het uitgangspunt van de richtlijn dat uitsluitend een arts de indicatie voor palliatieve sedatie kan stellen. Het is staande praktijk dat verpleegkundig specialisten binnen multidisciplinaire teams de indicatie stellen voor palliatieve sedatie. Dit gebeurt op een zeer zorgvuldige wijze die voor zover bekend nooit heeft geleid tot klachten of incidenten. Die praktijk is er niet voor niets: de betreffende verpleegkundig specialisten staan dichtbij de patiënt, zijn bekwaam en bevoegd. Verpleegkundig specialisten zijn opgeleid om medische behandeling te combineren met verpleegkundige zorg. Zij zijn daarmee bij uitstek geschikt om zowel de fysieke als de psychosociale en existentiële klachten te beoordelen die aan de orde zijn bij terminale patiënten.

V&VN constateert dat er geen wettelijke basis is voor het standpunt dat uitsluitend een arts de indicatie voor palliatieve sedatie kan stellen. Ook is het een stap achterwaarts, die leidt tot verslechtering van de zorg voor mensen in de stervensfase. Het risico bestaat dat de palliatieve behandeling aan samenhang verliest, wanneer in alle gevallen de indicatie voor palliatieve sedatie moet worden gesteld door een arts. Daarom heeft V&VN een leidraad ontwikkeld als toevoeging op de multidisciplinaire richtlijn.

➝ Lees meer over de aanleiding voor de leidraad (nieuwsbericht 1 juli 2022)

Hoe verhoudt deze leidraad zich tot de multidisciplinaire richtlijn?

Deze leidraad is een toevoeging op de multidisciplinaire richtlijn ‘Palliatieve sedatie’. De leidraad richt zich specifiek op de indicatiestelling tot palliatieve sedatie door verpleegkundig specialisten. Er wordt uitgelegd hoe die indicatiestelling op een zorgvuldige wijze kan plaatsvinden en hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.

V&VN erkent de passages uit multidisciplinaire richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ die de bevoegdheid tot indicatiestelling beperken tot de arts nadrukkelijk niet als professionele standaard. Alle andere onderdelen van de multidisciplinaire richtlijn worden wél overgenomen door V&VN. Deze onderdelen van de multidisciplinaire richtlijn zijn samen met de leidraad de professionele standaard voor palliatieve sedatie voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden.

Is het indiceren van palliatieve sedatie een complexe medische handeling?

Nee. V&VN staat op het standpunt dat de indicatiestelling voor palliatieve sedatie wél ingrijpend is, maar niet (of slechts beperkt) beperkt complex. Dit heeft V&VN ook ingebracht in de commissie die de multidisciplinaire richtlijn ontwikkelde.

De complexiteit van een handeling hangt onder meer af van de ervaring en de deskundigheid van een beroepsbeoefenaar. Voor verpleegkundig specialisten die ervaring hebben in de palliatieve zorg en die beschikken over de vereiste kennis, vaardigheid en attitude, is het indiceren van palliatieve sedatie onderdeel van hun beroepsuitoefening.

De complexiteit van een handeling is ook afhankelijk van de omstandigheden, van de mogelijkheden om aanvullende expertise te consulteren en van de voorspelbaarheid van de uitkomsten van een handeling. De taxatie van deze aspecten is onderdeel van de beroepsuitoefening. In dat kader zullen verpleegkundig specialisten zich – net als alle andere BIG-beroepsbeoefenaren – altijd de vraag moeten stellen of zij zichzelf voldoende bekwaam achten om de handeling uit te voeren. Dit sluit aan bij de Wet BIG die stelt dat het een individuele verantwoordelijkheid is van iedere bevoegde beroepsbeoefenaar om te beoordelen of hij voldoende bekwaam is.

Lees hier meer over in onze leidraad

Is de multidisciplinaire richtlijn op een goede manier tot stand gekomen?

Nee. V&VN constateert dat de multidisciplinaire richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ niet voldoet aan de algemeen gehanteerde ‘AQUA-leidraad voor de ontwikkeling van richtlijnen’. Zo stelt de multidisciplinaire richtlijn dat het indiceren van palliatieve sedatie een medisch complexe handeling is. Maar de richtlijn onderbouwt deze stelling niet met argumenten.

Doordat V&VN niet heeft geautoriseerd, is ook niet voldaan aan het uitgangspunt dat tenminste alle primaire beroepsgroepen de richtlijn accorderen. Er is onvoldoende gesproken over een daadwerkelijke oplossing voor de bezwaren van V&VN om alsnog tot consensus te komen.

Inge Rinzema - V&VN Magazine - BEELD MERANDA SPANJER
  • 31 oktober 2022
  • V&VN magazine

Als de palliatieve fase aanbreekt…

Lees meer over de rol van de verpleegkundig specialist bij indiceren van palliatieve sedatie en hoe dit precies in zijn werk gaat in de column van Inge Rinzema, voorzitter V&VN VS en verpleegkundig specialist in een verpleeghuis.

Contact deskundigen en juridisch advies

Wil je in contact komen met een expert op het terrein van de palliatieve zorg of de palliatieve sedatie? Of heb je vragen op juridisch vlak? Dan hebben we de volgende mogelijkheden.

Contact

De afdeling V&VN Palliatieve Zorg geeft verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam binnen de palliatieve zorg een ontmoetingsplaats, waar zij hun kennis, kunde en inspiratie op dit gebied (of van hun beroep) kunnen vermeerderen en/of delen. V&VN Palliatieve Zorg draagt bij aan de professionalisering van de verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de palliatieve zorg.

Het netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie & Palliatieve Zorg van de afdeling V&VN Oncologie bestaat uit verpleegkundig specialisten, werkzaam binnen de oncologie & palliatieve zorg, van verschillende organisaties en geografische gebieden, die zich op basis van hun opleidingsachtergrond met elkaar verbinden om hun inhoudelijke kennis te vergroten en hun positie als professional te verstevigen. Het doel van het netwerk is het uitwisselen van kennis en ervaringen door VS Oncologie en VS Palliatieve Zorg waarbij patiëntenzorg, deskundigheidsbevordering en onderzoek centraal staan.

Contact

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgprofessional tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen zorgprofessionals telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Een consulent – een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts, verpleegkundig specialist of verpleegkundige – adviseert de zorgprofessional, zónder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de zorgprofessional wanneer deze met complexe problematiek wordt geconfronteerd.

Contact

De telefonische consultatie wordt landelijk dekkend 24/7 aangeboden door meer dan 300 consulenten uit meer dan 30 consultatieteams. Er is nu één landelijk telefoonnummer (088-6051444) dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam.

Website

www.palliaweb.nl/netwerkzorg

Heb je vragen of loop je ergens tegenaan bij het toepassen van de leidraad, neem dan contact met ons op. Je kunt dit doen via een mail naar info@venvn.nl of bel V&VN via 030 291 90 50.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)