Vraag van de maand: Kan ik tegelijkertijd werken als VS AGZ én als VS GGZ?

 • 22 december 2021
 • Nieuwsbericht
 • VS Register

In de maandelijks rubriek ‘De vraag van de maand’ staat een vraag centraal die van belang is voor de hele beroepsgroep. Deze maand gaat het over registratie en werken in een tweede specialisme.

Kan ik werken en geregistreerd staan als VS AGZ én als VS GGZ?

Ja. Als verpleegkundig specialist is het mogelijk om in twee specialismen – AGZ én GGZ – te werken mits je ook in beide specialismen geregistreerd staat. In sommige sectoren is de combinatie van somatische en geestelijke gezondheidszorg niet ongebruikelijk, omdat de beide specialismen daar nauw verweven zijn binnen één functie. Voorbeelden daarvan kom je tegen in de psychogeriatrie of in de gehandicaptenzorg. Maar het is ook mogelijk dat iemand twee aparte banen heeft: één puur somatisch van aard, en de andere in de GGZ.

Wil je je registreren in een tweede specialisme dan zijn de volgende zaken belangrijk om te weten:

 • Het gaat om twee aparte registraties in twee afzonderlijke registers: het register voor het Verpleegkundig Specialisme AGZ en het register voor het Verpleegkundig Specialisme GGZ. Je moet aan de ingangseisen voor beide registers kunnen voldoen. Je kunt bijvoorbeeld een individueel scholingsprogramma bij een MANP-opleiding doorlopen om een eindverklaring te verkrijgen voor het tweede specialisme.
 • Voor elk specialisme heb je een eigen registratietermijn van vijf jaar, met (zeer waarschijnlijk) een verschillende start- en einddatum. Hierdoor moet je aan het einde van iedere registratieperiode voor elk specialisme een afzonderlijke herregistratieprocedure doorlopen.
 • De deskundigheidsbevordering en werkervaring van de twee specialismen kunnen elkaar overlappen, wanneer beide specialismen onlosmakelijk verweven zijn binnen één functie. Bijvoorbeeld bij intercollegiale toetsing, wordt er dan binnen één sessie gereflecteerd op zowel AGZ- als GGZ-aspecten van de beroepsuitoefening, omdat beide onderdeel zijn van één functie. In zo’n geval kunnen de betreffende activiteiten in beide portfolio’s worden opgevoerd en meetellen voor je herregistratie. Dat maakt het eenvoudiger om te voldoen aan de herregistratie-eisen van de twee specialismen.

Met behulp van de volgende vragen kun je toetsen of er sprake is van een dergelijke mate van verwevenheid:

 • Oefent de verpleegkundig specialist het beroep uit in beide specialismen?
 • Vindt de beroepsuitoefening in beide specialismen plaats binnen één functie/aanstelling gedurende tenminste 24 uur per week?
 • Kan bij de beroepsuitoefening NIET duidelijk worden onderscheiden in welk specialisme patiënten worden behandeld?
 • Zijn hiermee de beide specialismen onlosmakelijk verweven binnen de functie die wordt uitgeoefend?
 • Is het aannemelijk dat binnen de functie voor elk van de twee specialismen ten minste 8 uur patiëntenzorg wordt verricht?
 • Voldoet alle werkervaring aan de werkervaringseisen van de beleidsregel Werkervaring?

 

Het is verstandig om na registratie in een tweede specialisme aan de RSV te vragen (telefonisch of per e-mail) in welke mate de herregistratie-eisen van toepassing zijn op beide specialismen. Om dit te toetsen hanteert de RSV een vaste procedure, waarbij gebruik wordt gemaakt van bovenstaande vragen. Met de uitslag van deze procedure weet je waar je aan toe bent voor je herregistratie.

Kijk voor meer informatie over registratie in een tweede specialisme op de webpagina Registeren in ander specialisme.