De RSV heeft een toezichthoudende taak op de opleidingen tot verpleegkundig specialist. In het kader hiervan laat de RSV visitaties en tussentijdse onderzoeken uitvoeren bij zowel opleidingsinstellingen als praktijkinstellingen.

De visitatie van opleidingsinstellingen is opgenomen in de erkenningsprocedure van deze instellingen. Dit is terug te lezen in de beleidsregel ‘Erkenning opleidingsinstelling’. Het toezicht op de kwaliteit van het praktijkonderwijs vindt plaats door middel schriftelijk dossieronderzoek, visitatie of enquêtes. Dit wordt uitgevoerd door de Visitatiecommissie praktijkinstellingen van de RSV.

Visitatie van praktijkinstellingen

Jaarlijks wordt een aantal praktijkinstellingen gevisiteerd door de Visitatiecommissie praktijkinstellingen van de RSV. Tijdens een visitatie wordt de kwaliteit van het praktijkonderwijs getoetst. Bij deze visitatie wordt ook de opleidingsinstelling betrokken, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de gehele opleiding tot verpleegkundig specialist.

Op basis van haar bevindingen doet de Visitatiecommissie aanbevelingen ter verbetering van het praktijkonderwijs en het praktijkleerklimaat. Ook legt de Visitatiecommissie haar bevindingen voor aan de RSV in de vorm van een advies. Vervolgens besluit de RSV of de erkenning van de praktijkinstelling wordt gecontinueerd. Als praktijkinstelling, praktijkopleider en student ben je verplicht om aan een visitatie mee te werken. Zie ook de beleidsregel ‘Visitatie praktijkinstelling’.

Tussentijds onderzoek

Naast de fysieke visitaties neemt de Visitatiecommissie ook digitale enquêtes af bij vios om het praktijkonderwijs in verschillende praktijkinstellingen te monitoren. Met dit tussentijds onderzoek wil de Visitatiecommissie een indruk te krijgen van het leerklimaat, de kwaliteit van het praktijkonderwijs, en de mate waarin de praktijkinstelling en praktijkopleider voldoen aan de erkenningseisen van het Algemeen Besluit. De uitkomsten van het tussentijds onderzoek kunnen aanleiding geven om een schriftelijke dossier onderzoek of een visitatie uit te voeren bij de praktijkinstelling. De Visitatiecommissie rapporteert aan de RSV de uitkomsten van alle vormen van tussentijds onderzoek die zij uitvoert. Zie ook de beleidsregel ‘Tussentijds onderzoek praktijkinstelling’.

Geen aanvullende kosten

De kosten voor visitatie en tussentijds onderzoek zijn verwerkt in het tarief voor de praktijkopleidingsplaats. De praktijkinstelling betaalt geen aanvullende kosten wanneer zij tussentijds wordt onderzocht of er wordt gevisiteerd.