Visitatoren gezocht!

 • 18 november 2019
 • Nieuwsbericht
 • VS Register
 • VS Register

De Visitatiecommissie RSV is op zoek naar nieuwe visitatoren. De werving is gericht op verpleegkundig specialisten met ervaring als praktijkopleider of leermeester, die een bijdrage willen leveren aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het praktijkonderwijs voor verpleegkundigen in opleiding tot specialist (viossen). De werving verloopt op voordracht van de vertegenwoordiging van de beroepsgroep; V&VN VS. Reageren kan tot en met 15 januari 2020.

Om ervoor te zorgen dat binnen de commissie expertise aanwezig is van verschillende werkvelden, wordt geworven voor:

 • één VS-GGZ, in het bijzonder een VS met kennis van de GGZ-VS 3-jarige opleidingsvariant;
 • vier VS-AGZ, in het bijzonder VS-en met ervaring in de acute zorg of verpleeghuiszorg.


De Visitatiecommissie RSV heeft een profiel opgesteld voor haar leden, wat geïnteresseerden inzicht kan geven in wat er van een visitator wordt verwacht. NB: De competenties die hierin worden genoemd, betreffen geen ‘eisen’; een deel van deze competenties wordt verworven tijdens het lidmaatschap van de commissie, door middel van training en deelname aan visitaties.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 15 januari 2020 melden bij de secretaris van V&VN VS, Patricia Mann-Poll, via secretaris@venvnvs.nl. Graag inclusief korte motivatie en cv. V&VN VS maakt een selectie op basis van geschiktheid en draagt deze personen voor bij de Visitatiecommissie RSV.

Er wordt een inwerktraject voorzien voor het voorjaar van 2020, wat onder andere bestaat uit een training, een plenaire bijeenkomst van de visitatiecommissie en eventueel meelopen bij een visitatie.

Wat levert het op?

Lidmaatschap van de Visitatiecommissie RSV is een mooie kans om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de opleiding én om zelf een kijkje-in-de-keuken te nemen (bij het praktijkonderwijs) binnen andere instellingen. Omdat je met het visitatorschap een bijdrage levert aan het beroep, kan deelname aan visitaties meetellen voor herregistratie als je dit opvoert via de Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA).

De Visitatiecommissie hanteert een vacatieregeling als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde tijd. Daarnaast worden reiskosten vergoed o.b.v. 0,19 cent per kilometer.

Tijdsinvestering praktijkvisitatie

Deelname aan een visitatiepanel is een vrij omvangrijk traject qua uren. De visitatie zelf duurt een hele werkdag. In de weken voorafgaand aan de visitatie vindt er een voorbespreking plaats (duur: 2 uur) met het visitatiepanel bij het bureau van V&VN in Utrecht. Ook zul je als visitator thuis stukken doornemen ter voorbereiding. Na afloop van de visitatie word je gevraagd om feedback te geven op de door de voorzitter en secretaris opgestelde concept-rapportage. Per visitatie vraagt dit (incl. reistijd) in totaal gemiddeld zo’n 20 à 25 uur tijdsinspanning van een visitator. Visitatoren uit de commissie worden één à twee keer per jaar ingezet voor een praktijkvisitatie.

Ingesteld in opdracht van de RSV

In het kader van haar toezichthoudende taak, toetst de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) de kwaliteit van de MANP-opleidingen. Toetsing van het cursorisch onderwijs is geïntegreerd in de visitatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Voor toetsing van het praktijkdeel van de opleiding, dat plaatsvindt binnen zorginstellingen, heeft de RSV een visitatiecommissie ingesteld. Visitatie van deze praktijkinstellingen heeft tot doel vast te stellen in welke mate het praktijkonderwijs voldoet aan de erkenningseisen uit het Algemeen Besluit.

Taken van de Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie heeft de volgende taken:

 • Het uitvoeren van visitaties en tussentijds onderzoek bij praktijkinstellingen. 
 • Het beoordelen van de kwaliteit van het praktijkonderwijs binnen praktijkinstellingen. 
 • Het bevorderen van de kwaliteit van het praktijkonderwijs door het geven van aanbevelingen voor gevisiteerde praktijkinstellingen.
 • Het rapporteren van de uitkomsten van de praktijkvisitaties en van het tussentijds onderzoek aan de RSV.
 • Het bijdragen aan de kwaliteit van het visitatiebeleid van de RSV.

De Visitatiecommissie voert haar taken uit aan de hand van de beleidsregels ‘Visitatie praktijkinstelling’ en ‘Tussentijds onderzoek praktijkinstelling’ die de RSV hiervoor heeft opgesteld.

Samenstelling visitatiecommissie

De Visitatiecommissie bestaat, naast de voorzitter, momenteel uit 9 verpleegkundig specialisten uit diverse specialismen. De commissie wordt ondersteund door een vaste secretaris.

Bij iedere visitatie wordt er een visitatiepanel samengesteld. Twee commissieleden worden geselecteerd als visitatoren, op basis van het specialisme en/of type instelling. De voorzitter maakt standaard deel uit van alle visitatiepanels. Ook de secretaris is bij iedere visitatie betrokken.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.