Visitatoren gezocht!

 • 20 december 2023
 • Nieuwsbericht
 • VS Register

Ben jij verpleegkundig specialist en heb je ervaring als praktijkopleider of leermeester? Als visitator lever je een bijdrage aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het praktijkonderwijs voor verpleegkundigen in opleiding tot specialist (viossen). Reageren kan tot en met 15 januari 2024.

We zijn op zoek naar acht nieuwe visitatoren. Om ervoor te zorgen dat binnen de commissie expertise aanwezig is van verschillende werkvelden, zoeken wij specifiek:

 • Vier VS-GGZ, in het bijzonder VS-en die werkzaam zijn binnen de basis GGZ (huisartsenzorg) of gespecialiseerde GGZ.
 • Vier VS-AGZ, in het bijzonder VS-en die werkzaam zijn binnen een ziekenhuis, de 1e lijnszorg (huisartsenzorg) en de ouderenzorg.

Over de Visitatiecommissie RSV

In het kader van haar toezichthoudende taak, toetst de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) de kwaliteit van de MANP-opleidingen. Toetsing van het cursorisch onderwijs is geïntegreerd in de visitatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Voor toetsing van het praktijkdeel van de opleiding, dat plaatsvindt binnen zorginstellingen, heeft de RSV een visitatiecommissie ingesteld. Visitatie van deze praktijkinstellingen heeft tot doel vast te stellen in welke mate het praktijkonderwijs voldoet aan de erkenningseisen uit het Algemeen Besluit.

De Visitatiecommissie heeft de volgende taken:

 • Het uitvoeren van visitaties en tussentijds onderzoek bij praktijkinstellingen.
 • Het beoordelen van de kwaliteit van het praktijkonderwijs binnen praktijkinstellingen.
 • Het bevorderen van de kwaliteit van het praktijkonderwijs door het geven van aanbevelingen voor gevisiteerde praktijkinstellingen.
 • Het rapporteren van de uitkomsten van de praktijkvisitaties en van het tussentijds onderzoek aan de RSV.
 • Het bijdragen aan de kwaliteit van het visitatiebeleid van de RSV.

De Visitatiecommissie voert haar taken uit aan de hand van de beleidsregels ‘Visitatie praktijkinstelling’ en ‘Tussentijds onderzoek praktijkinstelling’ die de RSV hiervoor heeft opgesteld.

Wat ga je doen?

Als lid van de Visitatiecommissie wordt je één à twee keer per jaar als visitator ingezet voor een praktijkvisitatie. Samen met een tweede visitator, een voorzitter en een secretaris vorm je een visitatiepanel en ga je een hele werkdag langs bij een geselecteerde praktijkinstelling. Voorafgaand aan de praktijkinstelling neem je stukken, aangeleverd door de praktijkinstelling en opleidingsinstelling, door en bespreek je dit samen met de andere panelleden tijdens een voorbereidingsoverleg. Op de dag van de visitatie zelf ga je met het panel langs bij de praktijkinstelling en volg je het programma wat de secretaris en de voorzitter hebben opgesteld. Je spreekt iedereen die te maken heeft met het praktijkonderwijs en overlegd tussendoor met het panel. Na afloop van de visitatie geef je feedback op de door de voorzitter en secretaris opgestelde concept-rapportage.

Per visitatie vraagt één visitatie (incl. reis- en voorbereidingstijd) in totaal gemiddeld zo’n 15 uur tijdsinspanning van een visitator. Wanneer je niet redelijkerwijs (per openbaar vervoer) om 8 uur ’s morgens bij een instelling kunt zijn om te visiteren, overnacht je in een hotel.

Wat breng je mee?

Als visitator herken je jezelf in de volgende eigenschappen:

 • Je hebt affiniteit met het bevorderen van de kwaliteit van het MANP-praktijkonderwijs.
 • Je werkt op integere, oprechte, eerlijke, open en betrokken wijze.
 • Je bent in staat goed te luisteren en snel en op objectieve wijze de vereiste relevante feitelijke informatie te vergaren, deze toe te passen en te verifiëren.
 • Je kijkt met een overstijgende blik naar feiten en processen zonder details uit het oog te verliezen en kan daartoe hoofd- en bijzaken scheiden.
 • Je hebt ervaring in de rol van leermeester of praktijkopleider opgedaan in het begeleiden van een verpleegkundige in opleiding tot specialist (vios).
 • Je bent een teamspeler

De specifieke competenties die van een lid van de visitatiecommissie worden verwacht, kan je vinden in het profiel 'lid Visitatiecommissie'. Deze competenties betreffen geen ‘eisen’; een deel van deze competenties wordt verworven tíjdens het lidmaatschap van de commissie, door middel van training en deelname aan visitaties. 

Er wordt een inwerktraject voorzien voor het voorjaar van 2024, wat onder andere bestaat uit een training, een plenaire bijeenkomst van de visitatiecommissie (12 maart 2024) en eventueel meelopen bij een visitatie.

Wat levert het jou op?

Lidmaatschap van de Visitatiecommissie RSV is een mooie kans om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de opleiding én om zelf een kijkje-in-de-keuken te nemen (bij het praktijkonderwijs) binnen andere instellingen. Omdat je met het visitatorschap een bijdrage levert aan het beroep, telt deelname aan visitaties voor herregistratie mee, als je dit opvoert via de Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODA). Ook wordt de jaarlijkse bijeenkomst geaccrediteerd.

De Visitatiecommissie hanteert een vacatieregeling als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde tijd. Daarnaast worden reiskosten vergoed o.b.v. 0,21 cent per kilometer. Indien nodig worden ook verblijfskosten vergoed.

 

Wil je solliciteren? Of meer informatie?

Geïnteresseerden kunnen hun korte motivatiebrief en CV tot en met 15 januari 2024 indienen via visitatie@venvn.nl

De secretaris van de visitatiecommissie maakt een selectie op basis van geschiktheid en draagt deze personen voor bij de voorzitter, waarna een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek volgt.

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op met de secretaris van de RSV, Bas Vogel (06 57 88 90 82) of mail naar visitatie@venvn.nl.