Veel suggesties voor werkgroep herregistratie

  • 24 april 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

Onlangs vroegen wij jullie suggesties en verbeterpunten in te dienen voor de herregistratie. Hieraan hebben jullie in groten getale gehoor gegeven. De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkundigen (RSV) wil iedereen die suggesties heeft aangeleverd hartelijk danken.

Veel voorstellen betroffen de wens accreditatie over te kunnen nemen van andere beroepsgroepen, zoals artsen. De plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. De verpleegkundig specialisten in de werkgroep zullen hierover een advies uitbrengen aan de RSV.

Daarnaast hebben vele suggesties te maken met de verslaglegging voor intercollegiale toetsing. De werkgroep zal onderzoeken hoe de administratieve last en de onduidelijkheid rond intercollegiale toetsing kan worden verminderd, terwijl de kwaliteit geborgd blijft. Tevens zullen zij kijken naar de mogelijkheid om activiteiten gevalideerd in het portfolio op te voeren, zodat binnen enkele weken duidelijk is dat de activiteit meetelt voor herregistratie.

De resultaten van de werkgroep worden uiteraard met jullie gedeeld via de website en nieuwsbrief.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.