Opleidingsinstellingen presenteren nieuw profiel praktijkopleider

  • 23 juni 2023
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

De tien erkende opleidingsinstellingen voor de opleiding tot verpleegkundig specialist hebben gezamenlijk een nieuw profiel opgesteld voor de praktijkopleider en opleidingsgroep. Hiermee beschikt de MANP-opleiding weer over een actuele landelijke standaard gebaseerd op opleidingsexpertise, praktijkervaringen en regelgeving.


In het profiel Praktijkopleider & opleidingsgroep staat wat er van de praktijkopleider en de andere leden van de opleidingsgroep (bijv. medisch leermeesters) wordt verwacht bij het opleiden van een verpleegkundige tot verpleegkundig specialist. Voor de opleidingsgroep heeft dit vooral betrekking op het bieden van een veilig en stimulerend opleidingsklimaat.  De praktijkopleider, een verpleegkundig specialist, is de primus inter pares van de opleidingsgroep. Van hem of haar wordt méér verwacht, zoals het nemen van de verantwoordelijkheid voor de professionalisering en profilering van het beroep van verpleegkundig specialisten binnen de instelling.    


Naast dat de inhoud van het profiel duidelijke handvatten biedt voor de opleidingsgroep, maakt het voor viossen inzichtelijk wat zij in de begeleiding mogen verwachten. Het profiel is gebaseerd op de erkenningseisen aan de praktijkopleider en praktijkinstelling, zoals opgenomen in het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde.

Het eerdere profiel, opgesteld binnen het College Specialismen Verpleegkunde (CSV), dateerde inhoudelijk nog uit 2014 en was aan vernieuwing toe. De Visitatiecommissie van de RSV zal het nieuwe profiel van de opleidingsinstellingen als richtlijn hanteren bij praktijkvisitaties, als aanvulling op het bestaande toetsingskader.

Profiel Praktijkopleider & Opleidingsgroep