Nieuwe regels: geef je mening en reageer vóór 1 februari!

 • 19 januari 2019
 • Nieuwsbericht
 • VS Register
 • VS Register

In het Algemeen Besluit staan de regels van het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) voor registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten en erkenning van opleidingsinstellingen, praktijkinstellingen en praktijkopleiders van de opleiding tot verpleegkundig specialist.

Het huidige Algemeen Besluit stamt uit 2008. Inmiddels was het behoorlijk verouderd. Daarom heeft het CSV aan de beroepsbeoefenaren en de betrokken partijen en gevraagd wat er verbeterd zou kunnen worden. Vervolgens is een nieuw Algemeen Besluit ontworpen.

Dit nieuwe ontwerp van het Algemeen Besluit wordt in een laatste ronde opnieuw aan alle belanghebbende partijen voorgelegd. Individuele belanghebbenden kunnen in deze laatste ronde ook hun reactie geven door een mail te sturen aan het CSV. Vervolgens worden alle reacties verwerkt in een definitieve versie, waarna de minister van VWS wordt gevraagd om het nieuwe Algemeen Besluit vast te stellen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige Algemeen Besluit zijn de volgende:

 • De eisen ten aanzien van de erkenning van opleidingsinstellingen, praktijkinstellingen en praktijkopleiders zijn aangescherpt en een groot aantal opleidingseisen is geschrapt. De wettelijke verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het College en de opleidingsinstellingen vormt nu het uitgangspunt voor deze eisen. Het CSV is op grond van de Wet BIG verantwoordelijk voor het stellen van beroepsvereisten waartoe wordt opgeleid en daarmee samenhangende eisen.
  De bestuurlijke organen van de opleidingsinstellingen zijn binnen de kaders van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van de opleiding.
 • Het stellen van regels voor het erkennen van opleidingen en opleiders is een wettelijke taak van het College. Maar in dit besluit is een efficiencyslag gemaakt door met de erkenningssystematiek van opleidingsinstellingen aan te sluiten op de accreditatie van de opleiding die door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) op grond van de WHW wordt uitgevoerd. Ook de erkenning van praktijkinstellingen en praktijkopleiders vindt in het verlengde daarvan plaats.
 • Het tussentijds onderzoek dat de registratiecommissie steekproefsgewijs kan uitvoeren bij praktijkinstellingen en praktijkopleiders, in het kader van haar toezichthoudende taak, heeft binnen het besluit een duidelijke plaats gekregen.
 • De verpleegkundig specialist die eerder in het specialistenregister was ingeschreven, mag haar titel blijven gebruiken onder toevoeging van ‘niet-praktiserend’.
 • Er is een nieuwe benaming opgenomen voor hen die in opleiding zijn tot verpleegkundig specialist en staan ingeschreven in het opleidingsregister: vios, verpleegkundige in opleiding tot specialist (was VSio). De nieuwe benaming is een betere weergave van de positie van degene die in opleiding is en komt overeen met de duiding van de personen in deze positie bij andere beroepsgroepen.

De algemene competenties van de verpleegkundig specialist en de verpleegkundig specialismen (de indeling) zijn niet gewijzigd. Begin 2016 start het (externe) project 'Toekomstbestendige verpleegkundig specialismen', dat tot doel heeft een nieuwe indeling in specialismen voor het beroep van verpleegkundig specialist te ontwikkelen. Op basis van de resultaten van dat project (naar verwachting medio 2017) worden de specialismen en competenties aangepast.

Ben je belanghebbende bij dit besluit en wil je reageren op het nieuwe ontwerp? Dan kun je dat doen door vóór 1 februari 2016 een mail met je reactie te sturen aan registers@venvn.nl, onder vermelding van 'Inspraak AB'.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!

Gerelateerd