Aandacht kwaliteit MANP-opleiding makkelijker met nieuwe instrumenten

  • 9 september 2022
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Viossen zijn gebaat bij goed (praktijk)onderwijs. Het zorgt ervoor dat ze eenmaal afgestudeerd met de juiste kennis en vaardigheden van start gaan. De RSV heeft een formele rol in het bewaken van de kwaliteit van het (praktijk)onderwijs. Tot nu toe gebeurde dit enkel steekproefsgewijs met praktijkvisitaties. Met de ontwikkeling van onder andere een zelfevaluatie voor praktijkinstellingen; een enquête onder kersverse VS-en; en een duidelijk Kwaliteitskader, wil de RSV stimuleren dat er binnen álle erkende praktijkinstellingen continu aandacht is voor de kwaliteit van het praktijkonderwijs.

Zelfevaluatie voor praktijkinstellingen

De zelfevaluatie maakt het voor de praktijkinstelling makkelijker om te evalueren in hoeverre ze nog voldoen aan de vereiste randvoorwaarden en waar ruimte ligt voor verbetering. Het is één van de erkenningseisen om dit cyclisch te doen. Elke betrokkene binnen de praktijkinstelling (van vios, tot praktijkopleider, tot afdelingsmanagement en bestuur) kan een bijdrage leveren aan het uitvoeren van de evaluatie. Het resultaat is een beknopt overzicht van de stand van zaken en inzicht in waar kansen liggen voor verbetering. Samen met de betrokken MANP-opleidingsinstelling(en) kunnen vervolgens verbeteracties worden ingezet.

De RSV stuurt alle vaste contactpersonen van de RSV binnen de instellingen in september gedetailleerde informatie over de zelfevaluatie.

Enquête onder startende verpleegkundig specialisten

Wie kan nou beter iets zeggen over de kwaliteit van een opleiding, dan diegenen die het onderwijs ondergaan? Daarom is er een enquête ontwikkeld voor net-geregistreerde VS-en. Omdat de vragen ingaan op alle aspecten van het beroepsprofiel van de VS (T-shape) levert het invullen van de enquête je als VS een mooi overzicht op van waar je staat aan het begin van je loopbaan. Je krijgt de ingevulde enquête toegestuurd zodat je deze kunt gebruiken als basis voor het plannen van deskundigheidsbevorderende activiteiten in je eerste registratieperiode.

Uitkomsten van de enquête worden daarnaast anoniem verwerkt en inzichten die hieruit voortkomen worden op geaggregeerd niveau (niet herleidbaar naar individuen) gedeeld met opleidings- en praktijkinstellingen. Zo kunnen bijvoorbeeld veelvoorkomende belemmeringen in het opleidingstraject op landelijke schaal worden opgemerkt en aangepakt.

Een eenduidig Kwaliteitskader
Bij alle instrumenten staat het nieuwe ontwikkelde RSV Kwaliteitskader centraal. Dit kader is een ‘samenvatting’ van alle bestaande (erkennings-)eisen en omvat vijf kwaliteitsdomeinen die van belang zijn bij het opleiden van viossen tot verpleegkundig specialisten. Het kader is bedoeld om te informeren en te stimuleren om zelf te werken aan verbetering, iedere praktijkinstelling binnen de eigen situatie. In de zelfevaluatie voor praktijkinstellingen komen alle vijf de kwaliteitsdomeinen van het kwaliteitskader aan bod.

Op de website van het VSR komt er binnenkort een uitwerking van alle kwaliteitsdomeinen, met daarin inspirerende voorbeelden van de wijze waarop praktijkinstellingen het praktijkonderwijs hebben ingericht en georganiseerd.