Bekwaamheid in de toekomst: pilot voor nieuwe methode herregistratie

Hoe kan een verpleegkundig specialist - meer dan nu - zelf bepalen wat zij moet doen om bekwaam te blijven, rekening houdend met de beroepssituatie en de persoonlijke ontwikkelbehoefte? Deze vraag staat centraal in het traject Bekwaamheid in de toekomst dat in 2023 is opgestart. Op deze themapagina vind je informatie over dit traject en de bijbehorende pilot.

In de pilot, die in het tweede kwartaal van 2023 start, experimenteert een groep van dertig verpleegkundig specialisten met een nieuwe werkwijze voor het onderhouden van bekwaamheid. De deelnemende verpleegkundig specialisten voeren aan het begin van hun registratieperiode een zelf-assessment uit. Op basis hiervan stellen zij vast wat ze tijdens hun registratieperiode gaan ondernemen om bekwaam te blijven. Dat leggen zij vast in een ontwikkelplan voor de komende vijf jaar. Zij vragen daarbij beroepsgenoten om feedback te geven op het ontwikkelplan.  

Dit is de kern van de pilot. Uiteindelijk moet dit leiden tot een nieuwe herregistratiemethode die verpleegkundig specialisten meer ruimte geeft om de herregistratie-eisen af te stemmen op de beroepssituatie en ontwikkelbehoefte. De nieuwe methode zal op zijn vroegst eind 2025 voor alle verpleegkundig specialisten gaan gelden.  

Infographic: aanleiding en vooruitblik pilot

De aanleiding voor de pilot gaat zo’n tien jaar terug, toen verpleegkundig specialisten al aangaven dat zij vonden dat de herregistratiemethode een keurslijf was en hen onvoldoende mogelijkheden bood om bekwaam te blijven.

Bekijk de infographic over de aanleiding voor het traject Bekwaamheid in de Toekomst. De infographic bevat ook een vooruitblik voor de komende jaren. Verpleegkundig specialisten zijn nauw betrokken bij dit traject via een klankbordgroep, een nieuw in te richten gebruikersgroep voor het portfolio en via het CSV en de RSV.

Open infographic

Vragen en antwoorden

Dit komt voort uit signalen van veel verpleegkundig specialisten. Zij gaven aan dat de herregistratie-eisen een keurslijf vormen. Deze bieden volgens hen te weinig mogelijkheden om in te spelen op de persoonlijke beroepssituatie.

In een enquête onder alle verpleegkundig specialisten (feb/maart 2023) blijkt dat er veel steun is binnen de beroepsgroep om de herregistratiemethode aan te passen. 

Op zijn vroegst eind 2025. Dit jaar gaan we een pilot houden waarin dertig verpleegkundig specialisten zeven maanden gaan proefdraaien met de nieuwe herregistratiemethode. Begin 2024 trekken we hier lering uit en voeren we eventuele aanpassingen door. Mocht het nodig zijn om de norm aan te passen, dan zal het CSV hier eerst een besluit over moeten nemen. Vervolgens zal de RSV ervoor moeten zorgen dat het beroepsportfolio wordt aangepast aan de nieuwe methode en de eventueel aangepaste norm.

Veel meer ruimte om je eigen stempel te drukken op het onderhouden van je bekwaamheid. We maken bij de nieuwe methodiek o.a. gebruik van wetenschappelijke theorieën over het stimuleren van intrinsieke motivatie. De kans is dus groot dat je écht meer ruimte en eigen regie ervaart.

Nee, het is de bedoeling dat het niet meer tijd kost. Je gaat in de nieuwe methode inzicht verwerven in de onderwerpen waarop je je wilt ontwikkelen en je zet dat beknopt op papier. Hiermee begint gelijk het ontwikkelproces en daarom telt dit direct mee in je portfolio. Je krijgt er punten voor.

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het CSV beslist hier in 2024 over zodra de resultaten van de pilot bekend zijn.

Nee, waarschijnlijk niet. Maar ook hiervoor geldt: daar beslist het CSV over zodra de resultaten van de pilot bekend zijn in 2024.

Daar zijn op dit moment geen plannen voor.

  • 4 oktober 2023
  • Nieuwsbericht
  • VS Register

Eerste resultaten pilot Bekwaamheid in de toekomst

In het project Bekwaamheid in de toekomst wordt een nieuw beroepsportfolio ontwikkeld met een herregistratiemethode die beter aansluit op de beroepssituatie en de ontwikkelbehoefte van verpleegkundig specialisten. Van juni tot en met december 2023 testen 32 verpleegkundig specialisten de nieuwe herregistratiemethode. Een tussenevaluatie begin september laat zien dat de eerste ervaringen positief zijn.