Beroepsprofielen

Jaarverslag 2019: Beroepsprofielen

In juni 2019 presenteerde minister Bruins van Medische Zorg en Sport zijn voorstel voor de Wet BIG-II. Hierin werd onderscheid gemaakt tussen de regieverpleegkundige en verpleegkundige. Het idee was dat vernieuwing van de bestaande beroepsprofielen noodzakelijk was, omdat de zorg steeds complexer was geworden én omdat verpleegkundigen ongeacht hun vooropleiding (mbo of hbo) in dezelfde functie terechtkwamen. Met als doel dat elke collega zich optimaal kon ontwikkelen, op basis van zijn of haar kwaliteiten.

Onderdeel van het voorstel van Bruins was een overgangsregeling, die vooral raakte de grote groep inservice-opgeleide verpleegkundigen raakte. V&VN stemde hiermee in. Op het moment van instemmen werd ingeschat dat tekenen voor het wetsvoorstel het beste was voor de ontwikkeling van ons beroep en dat de overgangsregeling nog nader uitgewerkt kon worden. Dit was achteraf gezien niet goed. Hoewel bestuur en directie van V&VN zich jarenlang hadden ingezet voor een zo breed mogelijke overgangsregeling, die zo veel mogelijk ervaren collega’s de kans zou geven voor het beroep van regieverpleegkundige te gaan, ging men te elfder ure toch akkoord met een smalle overgangsregeling, ervan uitgaande dat deze nog onderhandelbaar zou zijn. De achterban werd bovendien niet de kans gegeven zich over wetsvoorstel en overgangsregeling uit te spreken.

Het vertrouwen van verpleegkundigen in hun beroepsvereniging werd geschonden. Veel leden en hun collega’s voelden zich overvallen en soms zelfs verraden door hun beroepsvereniging. Met name de overgangsregeling leidde tot veel kritiek, maar ook de hele gedachte aan twee beroepsprofielen kwam steeds meer ter discussie te staan. Na de presentatie door Bruins begin juni zwol de kritiek snel aan. In volume en toon. Bij de wet betrokken partijen, zoals vakbonden, begonnen hun steun in te trekken. Petities tegen het wetsvoorstel werden in korte tijd door tienduizenden collega’s ondertekend. Journaals, kranten, actualiteitenprogramma’s en talkshows besteedden in toenemende mate aandacht aan het wetsvoorstel, maar vooral aan de kritiek daarop. De politieke steun brokkelde langzaam af en de minister weigerde V&VN tegemoet te komen door wet en/of overgangsregeling aan te passen. Eind zomer 2019 trokken bestuur en directie van V&VN hun steun voor de wet en de overgangsregeling in en werd de wet door de minister in politieke zin ‘dood’ verklaard.

Na de pas op de plaats zijn bestuur en directie het gesprek met de leden aangegaan. Hoe helen we de wonden van BIG-II? Hoe herstellen we de eenheid? Wat bindt ons als verpleegkundigen en verzorgenden met elkaar? We hebben regiobijeenkomsten georganiseerd voor leden én niet-leden, waar we vooral geluisterd hebben naar wat er onder hen leeft. Uit de regiobijeenkomsten bleek een grote variëteit aan opvattingen, maar een echte dialoog bleek goed mogelijk.

Wat niet goed mogelijk bleek, was het herstel van vertrouwen in het bestuur van V&VN. Daarom trad het bestuur van V&VN eind augustus af, gevolgd door het vertrek van de directie in september. De aftredend voorzitter zei bij zijn vertrek dat het vertrouwen van de leden was geschonden doordat zij als bestuur niet de juiste keuzes hadden gemaakt over het wetsontwerp BIG-II en de hieraan gekoppelde overgangsregeling. “Ook hebben we onze achterban niet voldoende de kans gegeven zich over zo’n belangrijk onderwerp uit te spreken. Dat spijt ons enorm en daar nemen we nu onze verantwoordelijkheid voor.” De Ledenraad stelde een interim-bestuur aan met als belangrijkste taak herstel van vertrouwen na BIG-II en het hervormen van de vereniging zodat de stem van de leden luider zou klinken. Het interim-bestuur benutte het najaar om door middel van gesprekken met zo veel mogelijk leden en interne en externe stakeholders een voorstel te formuleren over functiedifferentiatie, dat op ruime steun van de leden (en niet-leden) zou kunnen rekenen. Dat voorstel zou januari 2020 in een peiling aan de leden worden voorgelegd.

Stroomschema Totaal Png

Nieuwe indeling verpleegkundig specialist

In 2019 is ook gesproken over een nieuwe indeling voor de verpleegkundig specialist. De overgangsregeling voor de Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg is door het hele land in diverse bijeenkomsten besproken. Er bleek uiteindelijk voldoende draagvlak onder de doelgroep aanwezig om de overgangsregeling inclusief verplicht scholingsprogramma voor een beperkte groep specialisten (+/- 600) te accepteren.

Lees meer over het nieuwe specialisme AGZ