Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang ingevoerd. Deze wet regelt onder welke voorwaarden onvrijwillige zorg, zoals vrijheidsbeperkende maatregelen, bij cliënten met een psychogeriatrische aandoening, een verstandelijke beperking en in bepaalde situaties bij cliënten met NAH, het syndroom van Korsakov en de ziekte van Huntington is toegestaan. Het uitgangspunt van de wet is ‘Nee, tenzij’. In principe mag onvrijwillige zorg niet worden toegepast, tenzij er sprake is van een ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Omdat er nog veel onduidelijk is over de uitvoerbaarheid van de Wet zorg en dwang, gold 2020 als een overgangsjaar. Vanwege de coronacrisis zijn zowel de verdere implementatie van de wet als het oplossen van de bestaande knelpunten vertraagd.

In opdracht van VWS is eind 2021 het eerste deel van de wetsevaluatie afgerond. Deze evaluatie bevestigt onze opvatting dat de Wzd een complexe wet is, die lastig te implementeren en toe te passen is. In het najaar van 2022 is het in het eindrapport verschenen. 

Naar aanleiding van dit rapport wordt nu gewerkt aan een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wzd. De verwachting is dat in het najaar van 2024 hierover een internetconsultatie plaatsvindt. 

In het najaar van 2023 zijn er ook alvast Bestuurlijke afspraken gemaakt, die een eerste stap zijn om de uitvoerbaarheid te verbeteren.

We hebben de belangrijkste informatie over de Wet zorg en dwang en het standpunt van V&VN op een rijtje gezet.

Standpunt V&VN

V&VN vindt het belangrijk dat onvrijwillige zorg zo veel mogelijk wordt voorkomen. En als het echt niet anders kan dat de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg voor een zo kort mogelijke duur wordt ingezet. Dit is ook het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang. V&VN heeft samen met andere veldpartijen haar zorgen naar VWS geuit over de uitvoerbaarheid van de wet, omdat een aantal randvoorwaarden nog niet op orde zijn en er een tekort aan zorgverleners is die de rollen van de Wzd kunnen uitvoeren. Voor V&VN is het belangrijk dat de uitvoerbaarheid van de Wet zorg en dwang sterk verbetert, zodat deze beter aansluit op de praktijk. 

Video Sandra de Wit

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)