Vereniging Nieuwe Stijl

V&VN Jaarverslag 2021 - Vereniging Nieuwe Stijl

Het jaar 2020 stond voor V&VN voor het grootste deel in het teken van corona. Gelijktijdig daaraan voerden we in de vereniging een discussie over de toekomstbestendigheid van de vereniging. Begeleid door een interim-bestuur formuleerden we enkele belangrijke uitgangspunten, die we vanaf begin 2021 verder ontwikkelden. De belangrijkste zijn:

Strategische agenda 2021 - 2025

We ontwikkelden een strategische agenda 2021-2025. Deze agenda kwam tot stand na intensieve gesprekken van het (nieuw aangetreden) verenigingsbestuur met leden, bestuurders van afdelingen en platforms en met de Ledenraad. De agenda beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen waar onze beroepsgroepen mee te maken hebben. Op basis van deze analyse worden drie strategische prioriteiten nader uitgewerkt. Het betreft:

  1. Kennis in de praktijk
  2. Investeer in ontwikkeling en loopbaan
  3. Ruimte en zeggenschap voor de professional

Deze prioriteiten vormen het kader voor de activiteiten van V&VN in de komende jaren. Het spreekt voor zich dat de prioriteiten verder worden gekleurd door relevante ontwikkelingen. Het belang van preventie, de ontwikkeling van digitale zorg, zorg die steeds meer thuis geleverd wordt en de groei van de ouderenzorg: het zijn ontwikkelingen waaraan binnen het kader van de hiervoor genoemde prioriteiten aandacht zal worden besteed. Preventie is daarbij één van de thema’s die vooral binnen de afdelingen tot concrete initiatieven leidt: zo ontwikkelde de afdelingsoverstijgende V&VN-commissie V&VN Rookvrij in 2021 een visie rond de ontmoediging van het gebruik van tabak.

Grotere betrokkenheid van de leden

Diverse initiatieven leidden ertoe dat de stem van onze beroepsgroepen beter kon worden gehoord. Zo voerden we in het najaar van 2021 een grote peiling uit onder leden (waarin ook niet-leden hun inbreng konden leveren) over onder meer deskundigheidsbevordering en voorbehouden handelingen. Eind 2021 werd het langzamerhand mogelijk om weer live leden te spreken, op bezoek bij instellingen of in het verenigingsgebouw in Utrecht.

Nieuw verenigingsbestuur

V&VN ging in 2021 van start met een nieuw verenigingsbestuur. De komst van de voorzitter (februari 2021) en het bestuurslid met als achtergrond Verzorgende IG (maart 2021) maakte het bestuur compleet. Het nieuwe bestuur is sterk geworteld in de dagelijkse praktijk en zodanig samengesteld, dat alle aandachtsgebieden die voor onze beroepsgroepen relevant zijn, erin vertegenwoordigd zijn.

Lees meer over het verenigingsbestuur van V&VN

Versterking toezichthoudende functie Ledenraad

De Ledenraad versterkte zijn focus op de toezichthoudende taak. De Ledenraad koos in januari 2021 een eigen voorzitter en vice-voorzitter waarmee een einde kwam aan de situatie dat de voorzitter van V&VN zowel bestuurde, als toezicht hield op dat bestuur. Verder nam de Ledenraad enkele wezenlijke besluiten omtrent de eigen samenstelling en het eigen functioneren. Zo worden vanaf 2022 per beroepsgroep twee zetels voorbehouden aan leden vanuit die beroepen. De Ledenraad vormde een belangrijke gesprekspartner voor het bestuur bij de totstandkoming van de strategische agenda 2021-2025.

Lees meer over de Ledenraad van V&VN

Veel samenwerking tussen afdelingen en platforms

Leden van V&VN kunnen lid worden van een van de afdelingen en platforms van een specifiek vakgebied. Afdelingen en platforms werkten intensief samen. In het Acute Cluster resulteerde dat onder meer in een gezamenlijke reactie op de VWS Houtskoolschets Acute Zorg. De vakgroep wijkverpleegkundigen vormde vanaf eind 2021 een zelfstandige afdeling, waarin ook leden van het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap aansluiting vonden. De afdelingen V&VN VOG en V&VN Kinderverpleegkunde troffen voorbereidingen voor een samengaan in 2022. En het platform V&VN Verzorgenden bereidde zich erop voor om in 2022 haar activiteiten verder vorm te geven als afdeling.

Er vonden in 2021 meerdere scholingsactiviteiten plaats voor bestuurders van afdelingen en platforms. Penningmeesters van afdelingen ontmoetten elkaar, wat bijdroeg aan een verbetering van de financiële administratie. Via voorzittersbijeenkomsten werden de afdelingen en de platforms betrokken bij de activiteiten van V&VN, bijvoorbeeld rond de ontwikkeling van de strategische agenda. Ook vonden er verenigingsbijeenkomsten plaats, helaas overwegend in digitale vorm. In deze bijeenkomsten gingen leden plenair of in aparte sessies in op actuele onderwerpen.

Voorzien was om in de vorm van enkele pilots te bezien of er een ander lidmaatschaps- of contributiemodel kan worden ontwikkeld. De voorstellen zijn in ontwikkeling, maar er is onvoldoende capaciteit beschikbaar om dit in 2021 daadwerkelijk uit te testen. Ook afdelingen en platforms gaven aan in 2021 andere prioriteiten te stellen. Afgesproken werd dan ook om de samenwerking binnen V&VN in 2021 eerst en vooral op inhoudelijke onderwerpen tot stand te brengen en in een later stadium ook de organisatorische/administratieve consequenties te agenderen.

Ga naar de afdelingen en platforms van V&VN

Aandacht voor het verenigingsbureau

Met de komst van een nieuwe directeur eind 2020 werden de eerste stappen gezet in de noodzakelijke veranderingen op het verenigingsbureau. Duidelijk werd dat de onderliggende processen (waaronder ICT) flink wat aandacht behoefden.

Huisvesting

In januari 2020 nam het ondersteunend bureau van V&VN haar intrek in Court Yard, op de Orteliuslaan in Utrecht. Vanaf medio maart van dat jaar werkten de medewerkers overwegend thuis en fysieke bijeenkomsten van onze leden konden het grootste deel van het jaar geen doorgang vinden. Vanaf de zomer van 2021 kon het pand langzamerhand in gebruik genomen worden – voor zover de coronamaatregelen het toelieten. Dat betekent dat pas vanaf 2022 weer kon worden vergaderd op onze locatie door afdelingen en platforms.

ICT

In 2021 werd overgegaan tot de aanschaf van een bestaand systeem om de ontwikkeling van het verenigingsplatform verder vorm te geven. In de loop van het jaar gingen steeds meer leden gebruikmaken van het platform. In 2021 oriënteerde V&VN zich verder op de randvoorwaarden die nodig zijn om alle ICT goed te laten functioneren. Dit geldt niet alleen voor het verenigingsplatform, maar ook voor het CRM-systeem, de hardware op de locatie, etc.

Service aan leden

In dit jaarverslag besteedden we aandacht aan de meest in het oog vallende activiteiten van V&VN. In de inleiding gaven we al aan dat we ons hierbij beperken tot hoofdlijnen en dat we daarmee de activiteiten van bijvoorbeeld afdelingen en platforms, tekort doen. Dat geldt ook voor alle andere activiteiten die worden uitgevoerd om onze leden van dienst te zijn. Medewerkers van de ledenservice hebben dit jaar meer dan 23.000 keer leden te woord gestaan aan de telefoon. De gemiddelde wachttijd voor een lid bedroeg daarbij 25 seconden, 99% van de telefoontjes werd direct opgenomen. We beantwoordden meer dan 32.000 mails met vragen van beroepsinhoudelijke en verenigingstechnische aard. Iedereen kreeg binnen vijf werkdagen antwoord, en maar liefst 82% van de leden ontving dit antwoord binnen twee werkdagen.

Ga naar de ledenservice