Beroepen in ontwikkeling

V&VN Jaarverslag 2021 - Beroepen in ontwikkeling

Toekomstbestendigheid Wet BIG

In 2021 ging VWS met de leden en met diverse stakeholders in gesprek over de toekomstbestendigheid van de Wet BIG. De focus lag daarbij op het vergroten van de duidelijkheid omtrent voorbehouden handelingen en beroepenregulering, op een verbetering van het tuchtrecht en op het belang van deskundigheidsbevordering en de eventuele wettelijke verankering daarvan. Voor al deze onderwerpen bespraken we onze inzet met onze leden in ronde tafelsessies voordat we een standpunt innamen.

De bevindingen uit het project worden door VWS in de eerste helft van 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Een uitgebreide peiling onder leden en niet-leden in het najaar van 2021 ondersteunde V&VN bij de inbreng van haar standpunten in deze discussie. Parallel aan het VWS-traject bereidde V&VN zich erop voor om na afronding van dit project over te gaan tot de ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel.

Lees meer:

Expertisegebieden en een nieuwe bekostigingssystematiek in de GGZ

Diverse afdelingen binnen V&VN werkten aan de ontwikkeling van expertisegebieden. De GGZ-afdelingen namen actief deel aan de ontwikkeling van een nieuwe bekostigingssystematiek in de GGZ, waardoor de administratieve lasten verminderen.

Aandacht voor onderwijs

Daarnaast participeerden de afdelingen en platforms van V&VN actief in de verbetering van het (vervolg)opleidingsstelsel voor de gespecialiseerd verpleegkundigen (CZO Flex level). V&VN organiseerde bijeenkomsten waarin afdelingen en platforms de situatie voor hun specifieke beroepsgroep naar voren konden brengen. De bestuurscommissie onderwijs adviseerde het bestuur over de voornemens rond onderwijs, die uiteindelijk een plaats kregen in de strategische agenda van V&VN.

Arbeidsmarkt

De beschikbaarheid van personeel was ook in 2021 één van de belangrijkste uitdagingen voor de gezondheidszorg. V&VN bleef voortdurend aandacht vragen voor de personeelstekorten: in de media, bij politiek Den Haag en aan diverse sectortafels. Op landelijk niveau sloegen werkgevers en vakbonden de handen ineen en formuleerden aanbevelingen om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. V&VN maakte deel uit van de groep die zich hiermee bezig hield. Samen met CNV Zorg en Welzijn werkten we in het programma Merkbaar Beter aan een gerichte aanpak waarin instellingen voor hun eigen medewerkers knelpunten in kaart konden brengen én oplossen.

Voor V&VN vormde het programma Excellente Zorg een belangrijke instrument om in instellingen met verpleegkundigen en verzorgenden in gesprek te gaan. Dat was ook in 2021 het geval, de eerste helft van 2021 werden hiertoe in vijf instellingen metingen verricht. Medio 2021 werd besloten om het doen van metingen te beëindigen en voor het verkrijgen van relevante data samen met betrokken partners naar een oplossing te zoeken. Het gedachtegoed van Excellente Zorg blijft V&VN ten volle omarmen.

Vermindering regeldruk

Via (onder meer) het programma Ontregel de Zorg droeg V&VN bij aan activiteiten omtrent de vermindering van de registratielast voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten:

  • Via de themapagina registratielast deelden we ervaringen in alle sectoren. Om leden te ondersteunen bij het schrappen of efficiënter maken van bestaande registraties ontwikkelde V&VN het instrument ‘Instructiekaart – Eerste hulp bij ontregelen’. Deze instructiekaart helpt zorgprofessionals op een gestructureerde en eenvoudige manier onnodige registraties te schrappen. De instructiekaart is voor iedereen te downloaden via onze website.

  • VWS heeft Vilans gevraagd om een plan te maken die individuele zorgorganisaties helpt (verder) te ontregelen. V&VN heeft met haar kennis en ervaring actief input geleverd op de vraag wat zorgprofessionals nodig hebben. Hiermee heeft Vilans diverse producten en activiteiten kunnen ontplooien.

  • In 2021 heeft V&VN wederom aandacht besteed aan de vijf-minutenregistratie, die ondanks diverse goede voornemens nog steeds op sommige plaatsen in de wijkverpleging verplicht wordt gesteld. In het verlengde hiervan werkte V&VN samen met VWS en de NZa aan de monitor tijdsregistratie, die in maart 2022 wordt uitgebracht. V&VN beheert de mailbox 5minutenregistratie@venvn.nl. In de mailbox komen vragen, knelpunten en goede voorbeelden binnen, die V&VN oppakt.

  • V&VN heeft meegeschreven en inhoudelijk input geleverd op ‘Factchecker - Registreren in de wijkverpleging’, een overzicht van wettelijk verplichte registraties voor de sectoren wijkverpleging, ouderenzorg, langdurige zorg, gehandicaptenzorg.

  • In de medische specialistische zorg hebben drie ziekenhuizen geëxperimenteerd met het terugdringen van registratielast door het werken aan een kernset van zinvolle kwaliteitsindicatoren. De uitkomsten van het experiment worden door V&VN actief verder verspreid onder de leden.

  • In de verpleeghuiszorg is het convenant KIK-V opgesteld en ondertekend door werkgevers-, zorgaanbieders en systeempartijen. Als lid van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg waarborgt V&VN de samenhang tussen de afspraken binnen KIK-V, goede uitwisseling van kwaliteitsinformatie voor zorgprofessionals en de registraties die gepaard gaan met de kwaliteitsindicatoren basisveiligheid.

  • Daarnaast werkte V&VN, samen met AHZN, KNMG, VPTZ, V&VN ZIN, ZN en VWS aan het schrappen van de terminaliteitsverklaring, voorheen benodigd voor de inzet van extra zorg in de palliatieve terminale fase bij cliënten in zowel de Zorgverzekeringswet (Zvw) als de Wet langdurige zorg (Wlz).

Basisset Medisch Specialistische Zorg IGJ

De IGJ stelt samen met haar samenwerkingspartners (FMS, NVZ, ZKN, NFU en V&VN) jaarlijks de Basisset kwaliteitsindicatoren/verbeterdoelen voor de medisch specialistische zorg (MSZ) op. De Basisset vormt de basis voor het risicotoezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in de medisch-specialistische zorg. In de afgelopen tijd jaar is de Basisset vernieuwd. Deze vernieuwing bestaat uit het gefaseerd overgaan van de uitvraag van kwaliteitsindicatoren naar verbeterdoelen. Bij een verbeterdoel wordt de focus gelegd op de plan-do-check-act (PDCA)-cyclus. Het doel is om de kwaliteit van zorg, met als nadruk op ‘leren en verbeteren’, ten aanzien van risicovolle onderwerpen in het ziekenhuis of particuliere kliniek te stimuleren. Ook hebben de samenwerkingspartners als doel de administratieve last te verminderen. 

Dit gebeurt op verschillende manieren:
  • Verbeterdoelen geven ziekenhuizen meer ruimte (dan bij kwaliteitsindicatoren) in hoe zij verantwoording afleggen over de kwaliteit van geleverde zorg. Zij kunnen namelijk zelf bepalen hoe zij reflecteren op de verbeterdoelen, bijvoorbeeld door het gebruik van eigen data of data die voor andere landelijke programma’s worden uitgevraagd.
  • In de Basisset wordt gestreefd om ‘dubbelwerk’ te voorkomen door verbeterdoelen en andere landelijke verbeterprogramma’s beter af te stemmen.
  • Er is een aanzienlijke vermindering van het aantal indicatoren naar het aantal verbeterdoelen. Bovendien zal een aantal verbeterdoelen voor ziekenhuizen als keuze-verbeterdoel worden uitgevraagd en wordt de mogelijkheid geboden dat een ziekenhuis een eigen verbeterdoel kan aanleveren.

Historisch College FNI

In 2021 stond het Historisch College FNI stil bij het 100-jarig jubileum van het verpleegkundig diploma in Nederland. Verder besteedde het FNI samen met V&VN Verzorgenden aandacht aan de geschiedenis van de verzorgende. Daarnaast werd het project ‘Wij&Corona’, bestaande uit meer dan 300 verhalen uit de verpleeghuissector, opgenomen in de digitale collectie. Het Historisch College FNI kreeg wederom een subsidie van Stichting Else voor het verder ontsluiten en uitdragen van het erfgoed van de wijk- en gezinszorg. In de podcastserie ‘Jouw Geschiedenis, Onze Zorg’ werd, samen met Stichting Jonge Historici aandacht besteed aan de historische context van actuele thema’s. Tot slot werd een bijdrage geleverd aan diverse bijeenkomsten en in diverse  media zoals de Volkskrant, VPRO, NPO Radio 1 en TVZ.