Deskundig en bekwaam

Jaarverslag 2019: Deskundig en bekwaam

Als verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist ben je nooit uitgeleerd. De zorgvraag, de wensen en eisen van de patiënt en de inzichten over de beste zorg veranderen continu. Ook in 2019 hebben we onze leden bevraagd naar hun behoeftes en samen met hen bepaald hoe we het vak op het hoogste niveau kunnen brengen.

Wetenschappelijke onderbouwing van het vak

Nadat het Wetenschappelijk College Verpleegkunde in 2018 was opgericht, is dit in 2019 verder vormgegeven. Afgelopen jaar stond als opstartjaar vooral in het teken van het regelen van het opstarten: zo is er een secretaris voor het college aangesteld en is er een onderzoeksprogramma opgezet. Hiermee is de basis gelegd om de wetenschappelijke onderbouwing van het vak verder uit te breiden.

Van kennis naar praktijk

Er is veel kennis beschikbaar, maar die moet wel in en naar de praktijk worden gebracht. Het programmabureau kwaliteitsstandaarden van V&VN vertaalt wetenschappelijke kennis en inzichten uit de praktijk naar kwaliteitsstandaarden. In 2019 waren er 22 richtlijnen in ontwikkeling, waarbij 251 leden betrokken zijn. V&VN was ook betrokken bij 279 externe ontwikkeltrajecten in 2019. 443 leden van V&VN participeerden in deze trajecten, bijvoorbeeld in werkgroepen, klankbordgroepen en meeleesgroepen. In 2019 hebben we ook meer dan ooit stilgestaan bij de invoering en het gebruik van de kwaliteitsstandaarden in de praktijk. Zo hebben we veel professionals getraind in het implementeren van de kwaliteitsstandaarden en hebben we praktische tools en handvatten beschikbaar gesteld. De vier implementatiescholingen in 2019 waren volgeboekt en trokken 54 deelnemers. Daarnaast hebben we een druk bezocht congres georganiseerd om met elkaar de ontwikkelingen te delen, informatie uit te wisselen en ook vragen die leven op te halen.

V&VN maakte ook in 2019 werk van het eenduidig maken van zorgplannen. Aan de hand van cliënt-/ patiëntgegevens en op basis van bestaande richtlijnen werd het stellen van een verpleegkundige diagnose (cliënt/patiëntprobleem) en het bijbehorende zorgplan (interventies en uitkomsten) inzichtelijk uitgewerkt via beslisbomen. Voor welk knelpunt waar verpleegkundigen en verzorgenden tegenaan lopen is dit een oplossing? Voor het stellen van een verpleegkundige diagnose worden allerlei gegevens verzameld over de gezondheid en het welbevinden van een cliënt/patiënt. Op basis hiervan wordt bepaald welke problemen en factoren een rol spelen en hoe deze verklaard kunnen worden. Deze beslissingen moeten transparant, controleerbaar en navolgbaar zijn en waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Dat is nu niet altijd het geval. Verpleegkundigen en verzorgenden leggen hun gegevens namelijk op verschillende manieren vast. Door het eenduidig maken van verpleegkundige diagnoses, interventies en uitkomsten wordt het onder andere mogelijk om als beroepsgroep te leren. Welke factoren zijn van invloed op het herstelproces? Zijn de ingezette interventies effectief? In 2019 zijn wondzorg, pijn, risico op suïcide, risico op vallen en risico op delier eenduidig (verder) uitgewerkt. Er werd een pilot voorbereid om te onderzoeken hoe de eenduidige zorgplannen in het elektronisch zorgdossier kunnen worden ingebouwd.

V&VN als kennispartner

In 2019 heeft V&VN de leervragen van leden in verbinding gebracht met het aanbod op de markt. De V&VN Academie heeft zich gepositioneerd als wegwijzer in het grote scholingsaanbod voor zorgprofessionals. We hebben samengewerkt met kennispartners en als er geen aanbod was, hebben we zelf een scholing ontwikkeld.

We hebben in 2019 104 bijeenkomsten en 13 incompany-trainingen georganiseerd of ondersteund. Het ging om een veelheid aan onderwerpen, waarbij de behoefte aan scholing voor het onderwerp wondzorg het grootst was. Daarnaast heeft de academie ook ondersteund in het organiseren van bijeenkomsten voor de vereniging algemeen, afdelingen en platforms.

Kwaliteitsregister V&V

Het Kwaliteitsregister V&V is een belangrijk instrument voor de leden om hun bevoegdheid en bekwaamheid mee bij te houden en aan te tonen. Na jaren van verbeteren en optimaliseren heeft het Kwaliteitsregister V&V haar uiterste houdbaarheidsdatum bereikt. In 2019 hebben we een aantal belangrijke voorbereidingen getroffen om het Kwaliteitsregister V&V te moderniseren, passend bij de huidige tijd én bij de huidige behoefte van onze leden. Zo is er een nieuwe visie met leden ontwikkeld, hebben we de website en andere middelen verbeterd en zijn de plannen voor de vernieuwing gereed voor uitvoering.