De juiste zorg op de juiste plek

Jaarverslag 2019: De juiste zorg op de juiste plek

Leefstijl en preventie

We zien dat veel afspraken in de zorg gaan over de kwaliteit van de zorg, maar dat het gesprek over het voorkómen van zorg slechts mondjesmaat gevoerd wordt.

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten vervullen een prominente rol op het gebied van een gezonde leefstijl en ziektepreventie. Leden geven ook geregeld aan dat zij daar meer aandacht aan willen besteden, bleek uit onze ledenpeiling over dit onderwerp. Wat de peiling ons ook leerde: hoewel ze wel willen, zeggen onze leden die mogelijkheid, of de benodigde kennis, lang niet altijd te hebben.

In 2019 heeft V&VN zich ingezet om leefstijl en preventie hoger op de agenda te krijgen. We hebben ons verbonden aan het preventie deelakkoord Roken. De commissie Tabaksontmoediging is opnieuw samengesteld en van start gegaan met het formuleren van een visie op tabaksontmoediging en de rol van verpleegkundigen en verzorgenden daarin. Ook in V&VN Magazine werd het onderwerp in 2019 onder de aandacht gebracht in de themanummers Preventie en Eenzaamheid.

Landelijke afspraken over kwaliteit

Onze leden zijn werkzaam in alle branches van de zorg. V&VN neemt daarom deel aan veel tafels als belangenbehartiger van onze achterban. Bijvoorbeeld in de bestuurlijke overleggen voor de geestelijke gezondheidszorg, de wijkverpleging of de medisch specialistische zorg. En we zitten in de stuurgroepen van de kwaliteitskaders voor verpleeghuiszorg en voor wijkverpleging. Ook nemen we deel aan het programma volwaardig leven voor de gehandicaptenzorg. Zo kunnen wij door onze leden gewenste veranderingen en verbeteringen onder de aandacht brengen bij partijen die daar iets aan kunnen doen. We halen hierbij altijd bij leden op wat zij belangrijk vinden en wat hen belemmert en dat brengen we in aan deze tafels. In 2019 stonden behoud van en zeggenschap voor professionals, het verminderen van administratieve lasten en het streven naar de juiste zorg op de juiste plek hoog op de agenda.

Omdat verpleegkundigen en verzorgenden in alle branches actief te zijn, kunnen wij aan de verschillende tafels de samenhang bewaken en in de ene branche geleerde lessen in andere branches benutten.