V&VN IC: update verkenning opschaling ic-capaciteit

  • 31 mei 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • Intensive Care
Intensive Care Anpbeeldbank
Foto © Remko de Waal (ANP)

Het bestuur van de afdeling V&VN IC geeft een update over de verkenning naar de opschaling van de IC capaciteit. Rowan Marijnissen: “Wij willen onderzoeken wat realistisch en haalbaar is, en op welke termijn. De resultaten van de peiling zijn voor ons leidend.” Lees hier de update.

We hebben een extreem veeleisende periode achter de rug. Er is door heel veel collega’s, samen met artsen, en met verpleegkundigen van andere afdelingen, zonder meer een topprestatie geleverd. Wij zijn trots op de onderlinge samenwerking en solidariteit. Maar we zijn tijdens de piek óók dichtbij de grens gekomen van wat we in Nederland aankunnen. En van wat verantwoord is: ruim een kwart van de collega’s die onze peiling invulden beoordeelde de kwaliteit van de geleverde zorg tijdens de coronapiek in maart-april als onvoldoende.

Intensive Care Corona 2

NIEUW: Analyse peiling ophogen IC-capaciteit

Afgelopen week hebben we een analyse uitgevoerd van de open antwoorden van de peiling afgelopen mei over de opschaling van de IC capaciteit. Deze analyse vind je hieronder.

Peiling: snel naar 1.700 kan niet

We hielden de peiling omdat we een goed beeld wilden krijgen van de afgelopen periode. Hoe is het gegaan? Wat leert ons dat voor de toekomst? En vooral: wat betekent dit voor de discussie over de uitbreiding van de IC-capaciteit. Iedereen begrijpt dat er behoefte is om goed voorbereid te zijn op mogelijke nieuwe corona-golven. Het kabinet wil het liefst dat er wordt opgeschaald naar een capaciteit van 1.700 bedden structureel. Dat is op de korte termijn echter onmogelijk, blijkt uit onze peiling. Want het eerlijke verhaal is dat daar niet genoeg (IC-)verpleegkundigen voor zijn. Om naar 1.700 te gaan zul je meer IC verpleegkundigen moeten opleiden. En dat kost, als het al lukt, ten minste anderhalf jaar.

Opdracht Van Rijn: eind juni plan

Minister Van Rijn van Medische Zorg heeft het landelijk netwerk acute zorg (LNAZ) de opdracht gegeven om “op korte termijn, in overleg met de betrokken veldpartijen, met een plan te komen over de structurele en flexibele opschaling van IC-capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen”. De minister vraagt het LNAZ nadrukkelijk om de ervaringen en de inbreng van de achterbannen van V&VN, de NVIC en de FMS hierin een plek te geven. De bedoeling is om eind juni een plan te presenteren, bij voorkeur zonder de reguliere zorg hiervoor af te schalen.

Onze uitgangspunten

Wij als V&VN IC werken hierbij nauw samen met de NVIC, de beroepsvereniging van intensivisten. Daarbij zijn wel een paar zaken van belang, die we ook het LNAZ hebben laten weten. Ik wil die bij dezen nog eens benadrukken:

• Onze deelname aan het project betekent NIET dat we ons vastleggen op (snelle) opschaling naar 1.700 IC bedden structureel, of op andere getalsmatige doelstellingen (3.000, 2.400, etc). Wij willen onderzoeken wat realistisch en haalbaar is, en op welke termijn. De resultaten van de peiling zijn voor ons leidend.

• We moeten breder kijken dan de IC’s alleen. Werving van nieuwe IC-verpleegkundigen, de inzet van ondersteunende verpleegkundigen, de inzet op COVID-verpleegafdelingen zal, zeker tijdens pieken, ten koste gaan van de overige ziekenhuiszorg. En dus waarschijnlijk leiden tot tekorten aan verpleegkundigen in de rest van de zorgketen.

• Het is belangrijk om ook in kaart te brengen wat in het voor- en natraject van IC-zorg zinvolle of zelfs noodzakelijke interventies zouden kunnen of moeten zijn. Ik denk dan aan aanscherping van triage, versterking inzet op advanced care planning gesprekken, zorgzwaarte-afdelingen, optimaliseren revalidatie en nazorg voor (IC-)COVID patiënten, et cetera.

• Tot slot: de stem van verpleegkundigen moet bij de totstandkoming van het LNAZ-advies aan de minister even zwaar wegen als die van artsen. Dit is ook de opdracht van een door alle partijen in de Tweede Kamer aangenomen motie. En die gezamenlijke stem moet in de uiteindelijke besluitvorming door het kabinet zwaar wegen, zegt de Kamer.

Volgende stappen

De afgelopen anderhalve week zijn we in gesprek geweest met de collega’s van de NVIC over hoe we de mogelijkheden voor een opschaling in kaart kunnen brengen en onderzoeken. Die gesprekken verlopen constructief: we weten elkaar goed te vinden op de inhoud. De NVIC heeft, anders dan wij, de eigen achterban nog niet uitgebreid ondervraagd over wat zij belangrijk vinden bij een mogelijke opschaling. Daarom gaan zij dat de komende dagen alsnog doen.

Hiervoor hebben wij samen met de NVIC een discussiestuk (zie bijgevoegd “verkenningsdocument” en bijbehorende presentatie) gemaakt. Het is gebaseerd op de opdracht van de minister en op de resultaten van onze peiling. Het beschrijft het probleem, en inventariseert de mogelijke oplossingsrichtingen en randvoorwaarden. De presentatie bevat een aantal stellingen waarop men kan reageren. Het zijn dus geen vastgestelde uitgangspunten. Nadat de NVIC haar leden hierover heeft ondervraagd, komen we weer bij elkaar om de volgende stappen te bespreken: het verder verkennen van de mogelijke oplossingsrichtingen. Vanzelfsprekend zullen we dit ook met andere partijen doen. Wij hebben dankzij onze uitgebreide peiling de mening van IC-verpleegkundigen scherp in beeld, ook op basis van de open antwoorden. Maar mocht je op de presentatie willen reageren, dan kan dat via: ic@venvn.nl

Elke verpleegkundige stem telt

De peiling die we hebben gehouden was een primeur. Voor de eerste keer vroegen we ook collega’s die nog geen lid zijn van V&N IC om hun mening en input. Dat is een bewuste keuze geweest. Wij vinden het belangrijk dat de stem van alle collega’s wordt meegenomen bij de discussie over de opschaling. Daar doen wij ons best voor. Mocht je hier ideeën over hebben en/of graag willen meepraten, neem dan contact op met ic@venvn.nl.

Ook zullen wij elke keer als er nieuwe ontwikkelingen zijn, of beslismomenten, proberen alle collega’s zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. Voor ons is de uitkomst van de peiling daarbij heel belangrijk. Het spreekt vanzelf maar toch: we zullen alleen plannen steunen waarvan we zeker weten dat ze op de instemming van onze collega’s kunnen rekenen.

Groet,

Bestuur V&VN-IC

Rowan Marijnissen
Carla Kops
Frederique Paulus
Linda Nieborg
Marianne Freulings
Rianne de Jong
Paul Rood

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)