Een sterke beroepsvereniging met sterke beroepen

6 (1)

Ruim 36.000 leden van V&VN zijn ook aangesloten bij één van de 43 afdelingen en platforms, een groei van zo’n 2.000 leden ten opzichte van het jaar ervoor. Deze afdelingen en platforms organiseren het hele jaar door veel activiteiten. Een kleine greep:

 • De verzorgenden binnen V&VN organiseerden zich vanaf 2022 niet langer in de vorm van een platform, maar in de vorm van een afdeling: V&VN Verzorgenden. De afdeling ging in 2022 van start met het vormgeven van een visie op het beroep. Hiertoe vond een aantal fysieke bijeenkomsten plaats. Daarnaast werd een brede peiling uitgezet om input op te halen. In het proces worden nadrukkelijk zowel leden/beroepsbeoefenaren als andere beroepsgroepen gevraagd te reflecteren op zaken als beroepsidentiteit en -professionaliteit. Het vormgeven van de visie strekt zich uit tot in 2023. De afdeling organiseerde scholingen, bijvoorbeeld over palliatieve zorg en loopbaanontwikkeling. In 2022 verschenen verzorgenden ook regelmatig in de media. Zowel op radio (o.m. Met het Oog op Morgen en Spraakmakers) als op tv (o.m. Op1). Daarnaast droeg men bij aan interviews en opiniestukken in (landelijke) dagbladen.

 • V&VN Verpleegkundig Specialisten hebben zich ook in 2022 beziggehouden met de taakherschikking en de daarbij horende positie van de verpleegkundig specialist in verschillende kwaliteitsstandaarden. Uitgangspunt is dat wanneer de positie van de verpleegkundig specialist in een document/richtlijn of anderszins niet goed is weergegeven, er geen autorisatie zal plaatsvinden. Ten aanzien van de herziene richtlijn 'Palliatieve sedatie' heeft V&VN dan ook besloten niet te autoriseren omdat hierin de verpleegkundig specialist als indicatiestellend zorgverlener niet is opgenomen. Daarop is de leidraad 'Palliatieve sedatie door verpleegkundig specialisten' ontwikkeld, die zal fungeren als de professionele standaard voor de verpleegkundig specialist die palliatieve sedatie indiceert. In mei 2022 is afscheid genomen van het oude scholingsprogramma voor VS. Waar het programma voorheen vijf profielen betrof (chronische acute intensieve chronische en ggz) is men gegaan naar twee profielen: de VS AGZ en de VS GGZ. Op het V&VN VS-congres zijn de leden geïnformeerd over de film/documentaire die in 2023 wordt gemaakt over het beroep met als onderwerp en titel: De Verpleegkundig Specialist. Verder is ook de podcast LEF gemaakt.
  Er is een start en doorstart gemaakt van het project Beroepsvisitaties met als doel de beroepsvisitatie als krachtig instrument om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te verbeteren. Daarnaast biedt visitatie aan de buitenwereld de mogelijkheid om de deskundigheid van de verpleegkundig specialist te leren kennen (hetgeen bijdraagt aan de positionering van het beroep).

 • Dit jaar zijn de V&VN-afdelingen Kinderverpleegkunde en Voortplanting Obstetrie en Gynaecologie samengegaan in V&VN Vrouw & Kind. Er is een start gemaakt met de nieuwe afdelingen V&VN Dementieverpleegkundigen en V&VN Technische Thuiszorg Verpleegkundigen.

 • In 2022 zijn het Expertisegebied maag- darm- leververpleegkundige en Expertisegebied verpleegkundige antroposofische zorg uitgekomen.

 • In februari 2022 brak in alle hevigheid een oorlog in Oekraïne uit. Een groep Brabantse ambulancemedewerkers vertrok begin maart met hulpgoederen naar Oost-Polen om Oekraïense vluchtelingen te helpen. “Als je de kans hebt om tijdens deze crisis iets te betekenen voor mensen in nood, dan moet je dat gewoon doen”, zegt Jan Hoefnagel, één van de vrijwilligers en destijds voorzitter van V&VN Ambulancezorg.

 • De afdelingen binnen het Cluster Acute Zorg, uit de eerstelijnszorg en V&VN Transferverpleegkundigen hebben meegewerkt in het thema Regionalisering in de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord. 

 • V&VN Vrouw & Kind heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van kinderhartchirurgiecentra. 

 • V&VN Oncologie organiseerde voor de zomer de 38ste V&VN Oncologiedagen, een driedaags congres. In oktober organiseerde V&VN Verpleegkundig hun tweedaagse hybride jaarcongres met de uitreiking van de Els Borst prijs.
  Er is samengewerkt met de afdelingen Technische Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV), Pijnverpleegkundigen en Palliatieve Zorg om een gezamenlijk congres rond patientjourney te organiseren in 2023.

 • De V&VN-community Professionele Zeggenschap, waarin V&VN VAR, CNO- en CNIO-netwerk samenwerken, kon na de coronatijd weer een live event 'Dromen, durven, doen' organiseren, waar professionele zeggenschap centraal stond.

 • V&VN Neuro & Revalidatie is het afgelopen jaar bezig geweest met de herinrichting van de afdeling: op welke wijze kan de afdeling blijven voortbestaan, hoe kan een nieuw bestuur worden ingericht, en welke positie willen de subgroepen binnen de afdeling? De subgroep neuro-oncologie heeft de overstap gemaakt naar V&VN Oncologie. In de algemene ledenvergadering is besloten de afdeling te laten voortbestaan. Een kleine commissie zal zich richten op het werven van een nieuw bestuur. 

 • V&VN Longverpleegkundigen organiseerde in 2022 een jubileumcongres en gaf een speciale editie uit van het vakblad Inspiratie. Daarnaast heeft de afdeling een succesvolle Slaap-nascholing georganiseerd. Vanuit het V&VN lidmaatschap van de Long Alliantie NL heeft de afdeling zich beziggehouden met het dossier ‘Verantwoord wisselen van medicatie/preferentiebeleid’ t.a.v. inhalatiemedicatie.   

 • V&VN Diabeteszorg heeft in 2022 een zeer klein bestuur gekend. Mede door vertrek van de voorzitter is het bestuur verder ingekrompen en zijn de achtergebleven bestuursleden hard bezig geweest om samen met een externe secretaresse en externe beleidsmedewerker weer grip op de afdeling en alle dossiers te krijgen en tot een goede taak- en rolverdeling te komen. V&VN Diabeteszorg organiseerde in 2022 een voorjaarsbijeenkomst ‘Diabetes en voeding; ’t is een kwestie van balans’. Ook organiseerde de afdeling voor diabetesverpleegkundigen een review van het ISPAD-congres.  
  In 2022 heeft V&VN Diabeteszorg een eigen extern platform voor Diabetesvplk gelanceerd, het platform Diabetespro online. Ook het V&VN-platform Diabeteszorg is in 2022 live gegaan, hier hebben in 2022 nog geen activiteiten op plaatsgevonden.

 • V&VN Palliatieve zorg heeft op 20 mei 2022 een competentieprofiel palliatieve zorg verpleegkundige gelanceerd. Met dit Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige wil het bestuur van V&VN Palliatieve Zorg een bijdrage leveren aan de professionalisering van de verpleegkundige die frequent zorg verleent aan mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Omdat het op dit moment ontbreekt aan een erkende opleiding kan nog niet gesproken worden van een volwaardig expertisegebied ‘Palliatieve Zorg Verpleegkundige’. Een erkende opleiding is noodzakelijk om als ‘specialist palliatieve zorg’ (kwaliteitskader Palliatieve zorg NL, 2017) te kunnen worden gekwalificeerd. Beide zijn een voorwaarde voor de positionering van de verpleegkundige die werkzaam is in de meer complexe palliatieve zorg. Met deze beschrijving hoopt het bestuur met samenwerkende partijen tot overeenstemming te komen over een erkende, geaccrediteerde opleiding. Voor de palliatieve zorg verpleegkundige die met ‘hart en ziel’ werkzaam is in de dagelijkse praktijk, is dit een langgekoesterde wens. De afdeling is nu gestart met een vervolg, namelijk Competentieprofiel verzorgende palliatieve zorg, oplevering eind 2023.

 • De afdeling Antroposofische zorg heeft in 2022 een deskundigheidsgebied beschreven in het Nederlands en in 2023 ook in het Engels uitgegeven en internationaal gedeeld. 

 • Voor bestuursleden van afdelingen en platforms zijn drie bestuursbijeenkomsten georganiseerd, waar bestuurders van afdelingen en platforms met elkaar in gesprek gingen over beroepsinhoudelijke onderwerpen én over thema’s die te maken hebben met de vereniging (zoals de visie en de strategie van V&VN). 'Verenigd V&VN', de nieuwsbrief voor bestuursleden, kwam vijf keer uit. In maart heeft team Financiën informatiebijeenkomsten voor penningmeesters georganiseerd.

 • Er vonden in 2021 diverse scholingsactiviteiten plaats voor bestuurders van afdelingen en platforms. Penningmeesters van afdelingen ontmoetten elkaar, wat bijdroeg aan een verbetering van de financiële administratie. Via voorzittersbijeenkomsten werden de afdelingen en de platforms betrokken bij de activiteiten van V&VN, bijvoorbeeld rond de ontwikkeling van de strategische agenda. Ook vonden er verenigingsbijeenkomsten plaats, zowel in fysieke als in digitale vorm. In deze bijeenkomsten gingen leden plenair of in aparte sessies in op actuele onderwerpen.

 • Per 1 juli zijn de statuten van de vereniging geactualiseerd. Belangrijke wijzigingen betroffen het instellen van een eigen voorzitter van de Ledenraad en het opnemen van het vereiste van twee zetels per beroepsgroep in de Ledenraad. In de zomer waren er verkiezingen voor de Ledenraad, begin oktober kon de Ledenraad negen nieuwe leden verwelkomen.

 • Vanaf het tweede kwartaal werd het verenigingsbureau aangestuurd door een interim-directeur. Dit leidde tot een aanscherping van de focus op de strategische beleidsterreinen van V&VN. Duidelijk werd ook dat belangrijke ondersteunende processen op het bureau (waaronder ICT) de komende jaren de nodige aandacht behoeven. Hieraan zal in 2023 (met de komst van een vaste directeur) vervolg worden gegeven.

 • Via de mail en de telefoon ontvangt V&VN veel vragen m.b.t. de beroepsinhoud. Vaak worden bestuurders van afdelingen en platforms betrokken bij de afhandeling ervan. In 2022 zijn 531 inhoudelijke vragen via de mail ontvangen.

 • Verenigingsplatform: de ontwikkeling van het verenigingsplatform verloopt minder voortvarend dan verwacht. Belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan bureaucapaciteit, waar V&VN (net als de rest van het land) ook op bureauniveau last van heeft.

 • De V&VN Academie verzorgde scholing voor 5.935 leden en niet-leden. Dat is iets minder dan in het jaar ervoor (6.440). Het hogere aantal in 2021 hangt waarschijnlijk samen met de specifieke aandacht voor coronatrainingen.

 • In 2022 zijn 28 nieuwe collectieve contracten (afspraken met werkgevers over het lidmaatschap van de medewerkers) afgesloten, zes werden er beëindigd (waarvan 2 door overname/fusie). Voor het eerst in jaren nam het totale ledenaantal met 600 af.

V&VN in de media in 2022

In het begin van het jaar zijn we veel in de media over de ontwikkelingen gedurende de coronapandemie. Zo komt V&VN-voorzitter Bianca Buurman in de Volkskrant aan het woord over pandemische paraatheid. Niet veel later publiceert de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport over de aanpak aan het begin van de coronacrisis (met name de situatie in de verpleeghuizen). Bianca Buurman reageert op het rapport bij Nieuwsuur. Marita de Kleijne (voorzitter van V&VN Verzorgenden) wordt geïnterviewd door de Volkskrant en Op1, en V&VN-bestuurder Jaap Kappert door RTL Nieuws en het NOS Journaal.

In het voorjaar werkt V&VN mee aan een tweedelige uitzending van tv-programma Pointer (KRO-NCRV) over het steeds zwaarder worden van dementiezorg. In de voorbereiding daarop wordt leden van V&VN gevraagd een peiling in te vullen. Als de coronabesmettingen halverwege het jaar weer oplopen, spreekt De Telegraaf op een dubbele pagina over de zomergolf met V&VN-gezichten Marita de Kleijne, Joke Dieperink-van der Goot (voorzitter V&VN IC) en Pauline Arts. Ook in andere media komen we aan het woord over de zomergolf en het stijgende ziekteverzuim.

Als in augustus een conceptversie van het Integraal Zorgakkoord (IZA) uitlekt, tekenen veel media de kritische reactie van V&VN op. Hetzelfde geldt voor de verdere onderhandelingen en het bereikte akkoord. In het najaar zijn we regelmatig in de media over onderwerpen als de najaarsgolf, de hoge werkdruk, het inzetten van buitenlandse zorgprofessionals en zorg voor ouderen. De laatste dagen van het jaar is Renze Jongstra (bestuurslid van V&VN IC) volop in het nieuws (onder andere in: NOS Journaal, RTL Nieuws, De Telegraaf) vanwege de volle kinder-IC’s.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)