Opbrengsten en kosten

Jaarverslag2019 Opbrengstenenkosten
Jaarverslag Opbrengsten2019

Opbrengsten

 • Contributies en registraties
  Opbrengsten uit contributies van het basislidmaatschap van V&VN en registratie in het Kwaliteitsregister V&V. De Ledenraad van V&VN bepaalt ieder jaar de contributie van V&VN.
 • Contributies afdelingen en platforms
  De afdelingen en platforms van V&VN bekostigen hun activiteiten uit eigen (contributie-)inkomsten. Naast de inkomsten uit contributie hebben de afdelingen ook inkomsten uit onder meer sponsoractiviteiten.
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  V&VN voert op basis van artikel 14 Wet BIG het Verpleegkundig Specialisten Register. Dit register is financieel onafhankelijk van V&VN – de inkomsten bestaan uit door de minister van VWS vastgestelde tarieven – maar de verantwoording maakt wel onderdeel uit van de begroting en jaarrekening van V&VN.
 • Projecten
  Subsidie-inkomsten voor de uitvoering van projecten.
 • Scholing en congres afdelingen en platforms
  Inkomsten uit inschrijvingen voor congressen en scholingen van afdelingen en platforms van V&VN.
 • Sponsorinkomsten
  Inkomsten van afdelingen en platforms van sponsorgelden. Deze worden ingezet ter financiering van scholing en congressen.
 • Diverse opbrengsten
  Onder meer uit zaalverhuur, sprekers, boeken, insignes voor afgestudeerde verpleegkundigen en het programma Excellente Zorg.
 • Scholing en congres V&VN Academie
  Inkomsten uit inschrijvingen voor congressen en scholingen van V&VN Academie.
Jaarverslag 2019: Kosten

Kosten

 • Afdelingen en platforms
  De afdelingen en platforms maken integraal onderdeel uit van de rechtspersoon V&VN. De financiële verantwoording verloopt via de begroting en jaarrekening van V&VN. De inhoudelijke verantwoording van de afdelingen en platforms is terug te vinden in de eigen jaarverslagen, zie hiervoor: www.venvn.nl/ afdelingen.
 • Bedrijfsvoering
  Kosten van de teams HR, Financiën, Secretariaat, en overige kosten zoals huur en schoonmaak.
 • Maatschappelijke positie versterken
  Kosten voor de activiteiten in het jaarverslag in relatie tot de strategische pijler ‘Realiseren van maatschappelijke erkenning’.
 • Kwaliteit
  Kosten voor de activiteiten in het jaarverslag in relatie tot de strategische pijler ‘Kwaliteit van het vak naar het hoogste niveau’. Zie venvn.nl voor het Strategisch Plan.
 • Actieve dialoog
  Kosten voor de activiteiten in het jaarverslag in relatie tot de strategische pijler ‘Actieve dialoog met (potentiële) leden’.
 • Ledenservice
  Personeelskosten en kosten die voortkomen uit de werkzaamheden van de ledenservice.
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  Zie toelichting bij opbrengsten.
 • Projecten
  Alle kosten die zijn verbonden aan projecten die door subsidies worden gefinancierd.
 • ICT
  Kosten van alle inspanningen op het gebied van automatisering.
 • Directie en bestuur
  Onder meer salaris van directeur en voorzitter, vacatiegelden voor het verenigingsbestuur en Ledenraad en overige kosten (o.a. lidmaatschappen, advies en zaalhuur).

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!