Deskundig en bekwaam

Jaarplan 2020: Deskundig en bekwaam

De specifieke bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de kwaliteit van zorg is groot. Maar zij is ook vaak te weinig zichtbaar. Daarom is het van groot belang dat we duidelijk maken wát we precies verstaan onder die kwaliteit van zorg. En wat wél en niet werkt. Daarom stimuleert V&VN het vergroten van (wetenschappelijke) kennis en een leven lang leren. In alles wat we doen, besteden we aandacht aan leren, ontwikkelen en verbeteren. Vanzelfsprekend volgens de uitgangspunten van evidence based practice.

We willen dat wetenschappelijke kennis haar weg vindt naar de dagelijkse praktijk van onze leden. Daarom werken we voortdurend aan kwaliteit:

  • Het programmabureau Kwaliteitsstandaarden van V&VN vertaalt wetenschappelijke kennis en praktijkkennis naar kwaliteitsstandaarden. De onderwerpen worden aangedragen door onze leden. V&VN ondersteunt ook in 2020 de toepassing van Kwaliteitsstandaarden en verpleegsensitieve indicatoren om de deskundigheid van haar leden te vergroten.

  • V&VN werkt mee aan de ontwikkeling van indicatoren die inzichtelijk maken welke meerwaarde verpleegkundige interventies hebben. V&VN zorgt binnen diverse sectoren voor  de invoering van typisch verpleegkundige en verzorgende indicatoren als pijn, vallen, delier en wondzorg. Zónder dat de registratielast toeneemt. V&VN richt in 2020 een nationale database verpleegsensitieve indicatoren in.

  • Verpleegkundigen zijn als geen ander in de gelegenheid om patiënten te helpen bij het nemen van beslissingen over de eigen behandeling. V&VN blijft leden ondersteunen om het samen beslissen echt te laten werken in de praktijk.

  • Patiënten staan er nauwelijks bij stil, maar hun gegevens verhuizen niet automatisch met hen mee van de ene naar de andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij hun ontslag uit een ziekenhuis en overdracht naar de thuiszorg, of andersom. Gegevens moeten handmatig worden overgeschreven, opnieuw worden ingevoerd of worden ‘vertaald’ naar het eigen systeem van een ziekenhuis of aanbieder van wijkverpleging. V&VN werkt met de Kernset Patiëntproblemen aan één taal om patiëntgegevens te kunnen delen. Invoering bespaart niet alleen veel geld en tijd (door het verminderen van de registratielast, zie ook het onderwerp Arbeidsmarkt), maar verkleint ook het risico op fouten. In 2020 zetten we onze werkzaamheden voort. Daarmee is V&VN een belangrijke initiatiefnemer in het verbeteren van de e-overdracht.

  • In 2020 werken we met verschillende partijen samen om de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen te verbeteren en vermijdbare sterfte te voorkomen. Excellente Zorg (zie ‘Arbeidsmarkt’) speelt hierbij een belangrijke rol. Excellente Zorg is ingebed in het programma Safety 2.0, gericht op het versterken van de patiëntveiligheid in ziekenhuizen (2020-2024).

V&VN als kennispartner

De V&VN Academie is in ontwikkeling: van aanbieder van scholing tot het startpunt van het vergroten van kennis. In 2020 streven we ernaar om leervragen en leeraanbod nog meer bij elkaar te brengen. Daarvoor werken we samen met kennispartners en spelen we in op vragen van onze leden. Ontbreekt het aanbod waar onze leden om vragen? Dan ontwikkelt V&VN zelf scholing. Via het jaarlijkse ledenonderzoek meten we of leden zich daadwerkelijk geholpen voelen bij de beantwoording van hun leervragen. Meer informatie vind je op de Academie.

Wetenschappelijke onderbouwing van het vak

Binnen V&VN hebben dertien hoogleraren in de verpleegkunde zich verenigd in het Wetenschappelijk College Verpleegkunde. Met ondersteuning van V&VN werken ze ook in 2020 samen aan het vormgeven van de wetenschappelijke agenda op het gebied van verpleegkunde.

Aandacht voor onze historische achtergrond: oprichting Historisch College FNI

In 2020 gaat het Historisch College FNI van start: een voortzetting van het Florence Nightingale Instituut. Eén van de redenen om dit initiatief binnen V&VN op te nemen, is het leveren van historische onderbouwing bij actuele maatschappelijke vraagstukken.

Onweerstaanbaar Kwaliteitsregister V&V

Voor verpleegkundigen en verzorgenden is het Kwaliteitsregister V&V een belangrijk middel voor het bijhouden van de eigen deskundigheid. Meer dan 100.000 zorgprofessionals (leden én niet-leden) laten via het Kwaliteitsregister V&V zien dat ze zichzelf ontwikkelen en dus bekwaam zijn om hun vak uit te oefenen. In 2020 werken we er verder om aan van het register een onweerstaanbaar instrument te maken:

  • Verpleegkundigen en verzorgenden moeten het Kwaliteitsregister V&V kunnen vinden. Daarom investeert V&VN in 2020 verder in de gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden van het Kwaliteitsregister V&V, zoals het ordenen volgens de CANMEDS.
  • Andere vormen van leren, zoals werkplekleren, hebben inmiddels een plek gekregen in het Kwaliteitsregister V&V en in de app. De nadruk komt daarnaast te liggen op wát je hebt geleerd.
  • In 2020 heeft het bureau van V&VN samen met de leden de deskundigheidsnorm geïnventariseerd en uitgewerkt. Het doel is om de norm in 2021 toe te passen. Voor herregistratie geldt immers niet meer alleen het aantal gewerkte uren, maar ook datgene wat de beroepsbeoefenaar heeft ondernomen op het gebied van deskundigheidsbevordering. Met het Kwaliteitsregister V&V kun je aantonen dat je hieraan voldoet.
  • In 2020 zijn bevoegd en bekwaam met betrekking tot de voorbehouden handelingen ingericht in het Kwaliteitsregister.

Nieuwe indeling verpleegkundig specialist in 2020

Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) zorgt met belanghebbende partijen, waaronder de beroepsvereniging en VWS, dat de nieuwe indeling voor verpleegkundig specialismen in 2020 goed kan worden ingevoerd. V&VN heeft een nieuw beroepsprofiel voor verpleegkundig specialisten uitgebracht. De opleidingen dragen zorg voor de vernieuwing van het opleidingsprofiel.

Lees verder

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)