Arbeidsmarkt

Jaarplan 2020: Arbeidsmarkt

Maatschappelijke en medische ontwikkelingen zorgen voor een veranderende en groeiende zorgvraag. Tegelijkertijd worden alle sectoren in de zorg geconfronteerd met een groot tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden.

De gevolgen zijn ingrijpend; niet alleen voor de beroepsbeoefenaren zelf maar zeker ook voor de patiënt. Onze leden geven keer op keer aan dat de werkdruk als gevolg van de personeelstekorten steeds hoger wordt.

Meer informatie vind je op: 

Belangrijkste activiteiten in 2020:

  • V&VN zet zich in voor het organiseren van betrokkenheid en invloed van de leden in lokale, regionale, sectorale en landelijke plannen. Een absolute voorwaarde in aanpakken van het personeelstekort is namelijk dat verpleegkundigen en verzorgenden worden betrokken bij initiatieven en zelf eigen oplossingen kunnen aandragen.

  • Een krappe arbeidsmarkt biedt kansen voor verandering. Zo werken we toe naar een andere manier van verantwoorden. We willen af van standaard kwaliteitsmetingen die voornamelijk bedoeld zijn voor externe verantwoording, maar niet leiden tot betere zorg. We willen metingen die zinvol zijn en bijdragen aan de  kwaliteit van de geleverde verpleegkundige zorg. We gaan de huidige instrumenten voor kwaliteitsmeting, zoals indicatoren, onder de loep nemen. Dragen die registraties  bij aan professionalisering? Zo nee, dan zullen we pleiten voor het schrappen van deze onnodige registraties. Ook willen we het proces van kwaliteitsmeting beter inrichten. Onze toetssteen is: komt de informatie ook terug bij de professional?  Wij zetten hier in op een stevige lobby om zinloze registraties af te schaffen en te werken aan een cultuur van leren en verbeteren.

  • Daarnaast zetten wij ons in voor standaardisatie van gegevens, voor een betere gegevensuitwisseling én voor registratie aan de bron. Het uitgangspunt moet zijn: éénmalig registeren, meervoudig gebruiken. V&VN neemt hierbij zoveel mogelijk de regie  op lopende projecten zoals de toepassing van de informatiestandaard e-overdracht. Daarnaast ontwikkelen we informatiestandaarden op thema, waarmee het methodisch werken of verpleegkundig redeneren wordt ondersteund in het elektronisch zorgdossier. Deze informatiestandaarden worden opgeslagen in een tool Nursingguide. Dit instrument, dat de V&V ondersteunt bij besluitvorming rond het verpleegkundig handelen, zal in 2020 worden geëffectueerd.

  • Technologie en eHealth kunnen oplossingen bieden voor het verminderen van de werkdruk. Aandacht voor technologie wordt een vast onderdeel in de activiteiten van V&VN.  We ondersteunen onze leden om initiatief te nemen en de kansen die e-health biedt te omarmen. Dat doen we door inspirerende voorbeelden met hen te delen, door er via onze mediakanalen aandacht aan te besteden, en door een studiereis te organiseren naar goede voorbeelden binnen Nederland.

  • De zorginstellingen waar je als verpleegkundige of verzorgende wil werken, zijn de zorginstellingen waar je als patiënt of cliënt het beste af bent. Deze plekken hebben iets gemeen – álle zorgprofessionals zijn er in positie. Ze krijgen er de ruimte en het vertrouwen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun vak, en dus voor hun patiënten. Hun geheim: Excellente Zorg (EZ), een wetenschappelijk onderbouwde visie en aanpak waarmee we zorginstellingen helpen te zorgen voor optimale werkomstandigheden voor verpleegkundigen en  verzorgenden en VS. Ook in 2020 zet V&VN fors in op het stimuleren en faciliteren van Excellente Zorg om zorgprofessionals voor de zorg te behouden. Lees meer over excellente zorg.

  • Om een keuze voor het beroep aantrekkelijk te houden, besteden we aandacht aan andere manieren van opleiden. Bijvoorbeeld door het onder de aandacht brengen van slimme combinaties van werken en leren en van andere manieren van stagebegeleiding. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)