Accreditatie

Per 2018 kan er geen accreditatie meer aangevraagd worden via de afdeling Wondexpertise voor een wondsymposium. 

Je kunt de aanvraag zelf als volgt digitaal doen via het VenV Kwaliteitsregister.

CZO Erkenning

Nu de opleiding wondverpleegkundige door het CZO erkend is, moeten zowel theorieaanbieders als praktijkleerplaatsen (en in de toekomst individuele studenten) erkenning aanvragen. Op het moment van schrijven zijn de drie theorieaanbieders (Erasmus MC Academie, Radboudumc Health Academy Nijmegen en U-Consultancy) en 17 praktijkleerplaatsen die de erkenning hebben ontvangen. Zie voor actuele informatie .

Extra informatie t.a.v. aanvraag CZO erkenning voor externe stage:

Wanneer een instelling, bv een WEC geen interne studenten opleidt, maar wel stage plaats wil zijn voor externe studenten die een CZO-diploma willen, kan dat op de volgende wijze vorm krijgen:

- De instelling waar de student van oorsprong werkzaam is vraagt dan een erkenning aan voor leerroute waarbij wond expertisecentrum opgenomen is als externe stage. In deze aanvraag moet worden beschreven wat de leerroute inhoudt (bijvoorbeeld gericht op student wondverpleegkundige uit de eerste lijn), hoe de leerroute er uit ziet en welke eindtermen behaald gaan worden op welke plek in de leerroute. Let op: hierbij moet 60% van de praktijkuren in de instelling waar student van oorsprong werkzaam is doorlopen worden. Dus kan maximaal 40% van de praktijkuren in het WEC plaatsvinden.
 

- Andere optie is dat student voor 24u/week gedetacheerd wordt aan het WEC. WEC vraagt een CZO-erkenning aan waarbij in de leerroute minimaal 60% van de praktijkuren in het WEC doorlopen worden en maximaal 40% van de praktijkuren student op ‘externe stage’ gaat naar de organisatie waar het van oorsprong werkt. Het WEC kan dit opnemen als 1e lijnsstage en daardoor meerdere eerstelijnsorganisaties uitnodigen hun studenten naar hen te detacheren voor de opleiding tot wondverpleegkundige.
 NB 60% van de 650 praktijkuren wordt bedoeld. Dus het betekent dat minimaal 390 uur van de leerroute die uit minimaal 650 uur bestaat bij de instelling die de erkenningsaanvraag doet, gevolgd moet worden.

CZO Flex Level werkt aan een nieuw CZO-opleidingsstelsel voor (vervolg-) opleidingen voor verpleegkundigen, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Die opleidingen zijn straks flexibel, modulair en vernieuwend. Zo krijgen deze zorgverleners meer carrièremogelijkheden:
ze kunnen makkelijker in- en doorstromen én ze zijn klaar voor de zorgvraag van morgen.

Belangrijke bouwstenen voor de vernieuwde opleidingen zijn entrustable professional activities (EPA’s). EPA’s zijn kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijks werk van een zorgprofessional vormen. Ze beschrijven welke kenmerkende beroepstaken een professional kan en mag uitvoeren en wat daar aan kennis, vaardigheden en gedrag voor nodig is. (Zie voor meer info: https://www.czoflexlevel.nl/). De huidige verpleegkundige vervolgopleidingen (waaronder de
wondopleidingen) blijven bestaan. Deze zullen in de toekomst algemene en specifieke EPA’s bevatten. De opleiding wondconsulent zal t.z.t. met deze systematiek aangeboden worden voor erkenning bij het CZO.

Namens V&VN Wond Expertise zitten Tonny de Groot en Ellie Lenselink in
de CZO opleidingscommissie Wondzorg.

Meer informatie 

Lees verder

De Inventarisatie Wondexpertisecentra Nederland

 

We zijn verheugd dat er steeds meer leden bereid zijn om de vragenlijst in te vullen, de uitkomsten laten zien dat er steeds meer gewerkt wordt conform de kwaliteitsstandaard Wondexpertisecentra V&VN. De resultaten zijn anoniem verwerkt en de terugkoppeling naar de leden is gedaan tijdens de ledenvergadering. De uitkomsten van de enquete vind je hieronder. De lijst van 2018 wordt aangepast conform de Kwaliteitsstandaard complexe wondzorg en eind 2018 worden verstuurd.

Om de ontwikkelingen t.a.v. wondzorg als V&VN Wondexpertise te kunnen blijven inventariseren hopen we ook dan weer op jullie bijdrage. 

Kwaliteitsstandaard Organisatie Wondzorg in Nederland 

Op initiatief van het Wondplatform Nederland (WPN) heeft een werkgroep onder leiding van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH), de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) de kwaliteitsstandaard geschreven. De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld onder begeleiding van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en de financiering werd verstrekt door het Zorginstituut Nederland en de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. Het doel van het ontwikkelen en implementeren van de kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland is de patiënt met een wond zo snel als mogelijk de regie over zijn of haar leven terug te geven, kwaliteit van leven te verbeteren en de lijdensdruk te verminderen. Hiertoe is het essentieel de expertise rondom wondzorg te verenigen en een optimale organisatie van wondzorg in de keten te realiseren. De kwaliteitsstandaard richt zich daarvoor op alle zorgverleners betrokken bij wondzorg, in alle bijbehorende locaties. De kwaliteitsstandaard heeft nadrukkelijk niet tot doel het geven van een beschrijving hoe de wondzorg er medisch-inhoudelijk uit hoort te zien. Hiervoor wordt verwezen naar de medisch-specialistische richtlijnen en NHG-standaarden.

Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland

Medicatie voorschrijven door wondconsulent

Zoals al eerder besproken was de beoogde voorschrijfbevoegdheid voor onder meer wondconsulenten in het wetsvoorstel voor BIG II opgenomen. Doordat de hele wet vorig jaar niet meer doorging, is de voorschrijfbevoegdheid vorig jaar ook ‘gesneuveld’. Daarna is er een stuurgroep aan de gang gegaan met een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Wet BIG. Bas Vogel en Conny van Velden hebben namens V&VN deelgenomen aan deze stuurgroep. Vorige week is er een brief gekomen, waarin is aangegeven dat er op een aantal punten nader onderzoek en actie zal worden ondernomen. Een van de punten is voorbehouden handelingen, waaronder natuurlijk het voorschrijven van medicatie.

Vooralsnog is het plan om de voorschrijfbevoegdheid in dit kader mee te nemen. Door corona verloopt dit traject echter langzamer dan gedacht

Scholingen - Presentaties

Ulcus Cruris, Louk van Doorn     

Urgo K2 Q&A sessie

Acute wonden, Annemarie Ham  

Decubitus en IAD, Tonny de Groot

Optimale compressie tijdens COVID-19 (Kasia Huisman)

Hoe zou het diabetische voeten beleid eruit kunnen zien tijdens COVID-19 (Dr. Kristien van Acker)

De diabetische voet in de praktijk Laura Zantboer Podotherapeut) 

Behandeling van een ulcus cruris met Urgo K2 en Urgo Start Plus 4-3-21

 

 

 

Op weg naar uniforme wondregistratie

Consensusdocument wondregistratie in EPD door wondspecialisten

Een aantal wondprofessionals van de verschillende
beroepsgroepen (V&VN, NOVW) hebben een consensusdocument opgesteld waaraan wondregistratieformulieren moeten voldoen.

Om landelijk een uniformiteit in rapportage te creëren is er in dit document beschreven wat er per wond gerapporteerd kan worden. Daarnaast is het van groot belang om data te genereren over de effectiviteit en doelmatigheid van de geboden wondzorg.

De elektronische patiënten dossiers dienen de mogelijkheid te bieden om dit te kunnen rapporteren.

Dit document is zo breed mogelijk opgesteld; per organisatie zal verschillen welke informatie wel toepasbaar is of niet. Voor dit document is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen en zo nodig van expert opinion vanuit de werkgroep.

Consensusdocument

 

 

Vervolgopleidingen wondverpeegkundige en wondconsulent

Heb je affiniteit met wondzorg en wil je je verder ontwikkelen op het gebied van complexe wonden? Ben je benieuwd naar de nieuwste landelijke en internationale ontwikkelingen en ervaringen van experts op het gebied van wondzorg? Dan is deze opleiding echt wat voor jou!

Het werkveld van een wondverpleegkundige is dynamisch en biedt interessante uitdagingen ( om je verder te specialiseren)dit eventueel vervangen door ‘ voor verdere specialisatie”.

Je werkt zelfstandig of in een team en biedt wondzorg en antidecubituszorg aan patiënten. Je observeert en monitort een breed scala aan wonden en stelt een behandelplan op. Je geeft informatie aan patiënten en hun naasten over de verzorging van wonden. Je adviseert collega's en andere hulpverleners en indiceert hulpmiddelen en materialen ten behoeve van een effectieve wondgenezing.

De 1-jarige opleiding wordt aangeboden in Nijmegen, Rotterdam, Groningen en Nieuwegein:

Wondverpleegkundige Radboudumc Health Academy locatie Nijmegen

Wondverpleegkundige Erasmus MC Academie locatie Rotterdam

Wondverpleegkundige Wenckebach instituut UMCG locatie Groningen

Wondverpleegkundige U-Consultancy Nieuwegein

 

Vervolgopleiding Wondconsulent

Ben je werkzaam als verpleegkundige en heb je affiniteit met wondzorg? Wil je aan de slag als consulent, maar mis je nog bepaalde vakinhoudelijke expertise en handvatten voor het consulentschap? Dan is deze opleiding speciaal voor jou ontwikkeld.

De wondzorg is continu in ontwikkeling. Zowel op het gebied van observatietechnieken, preventieactiviteiten en wondbehandeling. Daarnaast is er binnen de wondzorg steeds meer aandacht voor de effecten op het psychosociale vlak, pijn en andere factoren die van invloed zijn op de genezing.
De bezuinigingen in de zorg leiden er toe dat verzekeraars terughoudend zijn bij vergoedingen van wondbedekkingsmaterialen, dit vraagt om onderzoek naar bewezen effectiviteit. De komst van onder andere wondexpertisecentra draagt bij aan de ontwikkeling om wondzorg verder te positioneren als een vakgebied dat vraagt om specifieke expertise.
Als wondconsulent coördineer en bewaak je het zorgproces tijdens de behandeling. Je werkt daarbij nauw samen met hulpverleners uit diverse werkvelden. Je legt hiervoor zelfstandig contacten en initieert overlegsituaties. Je beoordeelt wonden, stelt een behandelplan op, evalueert het resultaat daarvan en stelt zo nodig bij. Je bent op de hoogte van factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten van de wondbehandeling en je anticipeert hierop. Je adviseert de wondverpleegkundige en andere hulpverleners met betrekking tot observatiemethodieken, behandeling en de keuze van materialen. Je bent op de hoogte van financiële regelingen en de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Binnen de instelling ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid op het gebied van wondzorg.
Kortom de functie van wondconsulent is er één vol dynamiek, uitdaging en verdieping in de zorg.

Wondconsulent Erasmus MC Academie

Wondplatform Nederland

Wondplatform Nederland (gewijzigd) D.d. 5 juli j.l. is er vanuit onze afdeling een brief gestuurd naar het bestuur van het Wondplatform, hier is zeer positief op gereageerd. Er is een bijeenkomst geweest waarbij onze afdeling is vertegenwoordigd door Sandra Janssen en contactpersoon van V&VN Andrea Steger. Onze zorgen m.b.t. het achterblijven van acties en het oppakken van de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Complexe Wondzorg zijn erkend en men heeft beterschap beloofd. Wij zien het als onze verplichting om hier ook op toe te zien gezien het belang hiervan voor onze leden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!