Accreditatie

Per 2018 kan er geen accreditatie meer aangevraagd worden via de afdeling Wondexpertise voor een wondsymposium. 

Je kunt de aanvraag zelf als volgt digitaal doen via het VenVN Kwaliteitsregister.

CZO Erkenning

De opleiding tot wondverpleegkundige open voor erkenningsaanvragen.
Dit betekent dat vanaf 1 november 2019 een erkenningsaanvraag ingediend kan worden door zowel de theorieaanbieder als de zorginstelling bij het CZO.

Informatie vind je op www.CZO.nl

De opleidingseisen voor de opleiding tot wondverpleegkundige zijn door de opleidingscommissie opgesteld. Na de internetconsultatie zijn de binnengekomen reacties verwerkt en zijn de definitieve eisen vastgesteld.

Lees verder

De volgende uitdaging is de ontwikkeling van de opleiding tot wondconsulent. Naast dat de opleiding door het CZO erkend wordt, zal de opleiding ook op een bepaald niveau gewaardeerd moeten worden. Dit gebeurd door Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF.

Decubitusrichtlijn wordt decubitus kwaliteitsstandaard

In opdracht van ZonMw en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) herzien het Radboud UMC en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de multidisciplinaire V&VN richtlijn ‘Decubitus’. De verpleegkundige rol en inzet zal een belangrijke focus krijgen. De aftrap, waarvoor alle relevante beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties waren uitgenodigd heeft 3 april jl. plaatsgevonden. Knelpunten die nu in de praktijk worden herkend zijn vooral gericht op vroegtijdige preventie en signalering, en de rol van de zorgvrager. Namens V&VN Wondexpertise zal Yvonne Siebers een bijdrage leveren aan de Kwaliteitsstandaard. Hieronder vind je de definitie van een kwaliteitsstandaard. 

Begrip Kwaliteitsstandaard

Een kwaliteitsstandaard beschrijft goede zorg vanuit het perspectief van de cliënt. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard is de zorgvraag van cliënten. Deze zorgvraag kan beperkt zijn met daarbij passende zorg van monodisciplinaire aard. Maar vaker is de situatie complexer en biedt een scala van zorgverleners zorg en ondersteuning. Dan is er behoefte aan betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld binnen de eerste lijn, de tweede lijn, de verschillende domeinen van zorg en welzijn, en ook daar tussen (multidisciplinaire ofwel netwerk richtlijn). In die gevallen verwacht het Zorginstituut dat alle betrokken partijen gezamenlijk een kwaliteitsstandaard ontwikkelen. Een kwaliteitsstandaard kan in verschillende vormen voorkomen. Richtlijnen en zorgstandaarden kunnen een kwaliteitsstandaard zijn, maar ook een module of een handreiking, zolang zij voldoen aan de criteria van het Toetsingskader. Wanneer partijen in de zorg dit nodig achten, kunnen ook niet-Nederlandse standaarden voorgedragen worden als kwaliteitsstandaard. (bron Zorginstituut Nederland). 

De oplevering van het project Kwaliteitsstandaard Decubitus is uitgesteld van 30 september 2019 naar 30 juni 2020.

De Inventarisatie Wondexpertisecentra Nederland

We zijn verheugd dat er steeds meer leden bereid zijn om de vragenlijst in te vullen, de uitkomsten laten zien dat er steeds meer gewerkt wordt conform de kwaliteitsstandaard Wondexpertisecentra V&VN. De resultaten zijn anoniem verwerkt en de terugkoppeling naar de leden is gedaan tijdens de ledenvergadering. De uitkomsten van de enquete vind je hieronder. De lijst van 2018 wordt aangepast conform de Kwaliteitsstandaard complexe wondzorg en eind 2018 worden verstuurd.

Om de ontwikkelingen t.a.v. wondzorg als V&VN Wondexpertise te kunnen blijven inventariseren hopen we ook dan weer op jullie bijdrage. 

Kernset

De beslisbomen acute wond, smetten, diabetische voet en ulcus cruris zijn ter accordering aan het bestuur van V&VN Wondexpertise voorgelegd. Omdat de beslisbomen in de huidige lay-out lastig te beoordelen zijn wordt met leden van het bestuur en een aantal leden die reeds eerder betrokken waren bij de totstandkoming van de beslisbomen een afspraak gemaakt voor we komen tot een definitief akkoord. 

Kwaliteitsstandaard Organisatie Wondzorg in Nederland 

Op initiatief van het Wondplatform Nederland (WPN) heeft een werkgroep onder leiding van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH), de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) de kwaliteitsstandaard geschreven. De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld onder begeleiding van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en de financiering werd verstrekt door het Zorginstituut Nederland en de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. Het doel van het ontwikkelen en implementeren van de kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland is de patiënt met een wond zo snel als mogelijk de regie over zijn of haar leven terug te geven, kwaliteit van leven te verbeteren en de lijdensdruk te verminderen. Hiertoe is het essentieel de expertise rondom wondzorg te verenigen en een optimale organisatie van wondzorg in de keten te realiseren. De kwaliteitsstandaard richt zich daarvoor op alle zorgverleners betrokken bij wondzorg, in alle bijbehorende locaties. De kwaliteitsstandaard heeft nadrukkelijk niet tot doel het geven van een beschrijving hoe de wondzorg er medisch-inhoudelijk uit hoort te zien. Hiervoor wordt verwezen naar de medisch-specialistische richtlijnen en NHG-standaarden.

Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland

Vervolgopleidingen wondverpeegkundige en wondconsulent

Heb je affiniteit met wondzorg en wil je je verder ontwikkelen op het gebied van complexe wonden? Ben je benieuwd naar de nieuwste landelijke en internationale ontwikkelingen en ervaringen van experts op het gebied van wondzorg? Dan is deze opleiding echt wat voor jou!

Het werkveld van een wondverpleegkundige is dynamisch en biedt interessante uitdagingen ( om je verder te specialiseren)dit eventueel vervangen door ‘ voor verdere specialisatie”.

Je werkt zelfstandig of in een team en biedt wondzorg en antidecubituszorg aan patiënten. Je observeert en monitort een breed scala aan wonden en stelt een behandelplan op. Je geeft informatie aan patiënten en hun naasten over de verzorging van wonden. Je adviseert collega's en andere hulpverleners en indiceert hulpmiddelen en materialen ten behoeve van een effectieve wondgenezing.

De 1-jarige opleiding wordt aangeboden in Nijmegen, Rotterdam, Groningen en Nieuwegein:

Wondverpleegkundige Radboudumc Health Academy locatie Nijmegen

Wondverpleegkundige Erasmus MC Academie locatie Rotterdam

Wondverpleegkundige Wenckebach instituut UMCG locatie Groningen

Wondverpleegkundige U-Consultancy Nieuwegein

 

Vervolgopleiding Wondconsulent

Ben je werkzaam als verpleegkundige en heb je affiniteit met wondzorg? Wil je aan de slag als consulent, maar mis je nog bepaalde vakinhoudelijke expertise en handvatten voor het consulentschap? Dan is deze opleiding speciaal voor jou ontwikkeld.

De wondzorg is continu in ontwikkeling. Zowel op het gebied van observatietechnieken, preventieactiviteiten en wondbehandeling. Daarnaast is er binnen de wondzorg steeds meer aandacht voor de effecten op het psychosociale vlak, pijn en andere factoren die van invloed zijn op de genezing.
De bezuinigingen in de zorg leiden er toe dat verzekeraars terughoudend zijn bij vergoedingen van wondbedekkingsmaterialen, dit vraagt om onderzoek naar bewezen effectiviteit. De komst van onder andere wondexpertisecentra draagt bij aan de ontwikkeling om wondzorg verder te positioneren als een vakgebied dat vraagt om specifieke expertise.
Als wondconsulent coördineer en bewaak je het zorgproces tijdens de behandeling. Je werkt daarbij nauw samen met hulpverleners uit diverse werkvelden. Je legt hiervoor zelfstandig contacten en initieert overlegsituaties. Je beoordeelt wonden, stelt een behandelplan op, evalueert het resultaat daarvan en stelt zo nodig bij. Je bent op de hoogte van factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten van de wondbehandeling en je anticipeert hierop. Je adviseert de wondverpleegkundige en andere hulpverleners met betrekking tot observatiemethodieken, behandeling en de keuze van materialen. Je bent op de hoogte van financiële regelingen en de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Binnen de instelling ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid op het gebied van wondzorg.
Kortom de functie van wondconsulent is er één vol dynamiek, uitdaging en verdieping in de zorg.

Wondconsulent Erasmus MC Academie

Webinars Urgo - Presentaties

Ulcus Cruris, Louk van Doorn     

Urgo K2

Acute wonden, Annemarie Ham  

Decubitus en IAD, Tonny de Groot

Wondplatform Nederland

Wondplatform Nederland (gewijzigd) D.d. 5 juli j.l. is er vanuit onze afdeling een brief gestuurd naar het bestuur van het Wondplatform, hier is zeer positief op gereageerd. Er is een bijeenkomst geweest waarbij onze afdeling is vertegenwoordigd door Sandra Janssen en contactpersoon van V&VN Andrea Steger. Onze zorgen m.b.t. het achterblijven van acties en het oppakken van de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Complexe Wondzorg zijn erkend en men heeft beterschap beloofd. Wij zien het als onze verplichting om hier ook op toe te zien gezien het belang hiervan voor onze leden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.