Landelijke ontwikkelingen oncologische zorg naar huis + ledenparticipatie 

  • 30 augustus 2023
  • Nieuwsbericht
  • Oncologie
Handen

Ontwikkelingen van passende zorg 

Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de oncologische wereld en dat is logisch, want het aantal mensen met kanker blijft (mede door de vergrijzing) stijgen. Terwijl er een toenemend personeelstekort is in de zorg. Er wordt daarom gekeken hoe we passende zorg kunnen geven. Zodat patiënten zorg krijgen die bij hun past, (gespecialiseerd) verpleegkundigen,  verpleegkundig specialisten en verzorgenden kwalitatieve zorg verlenen en deze zorg wordt gegeven op een plek die het best passend is. Hierover is V&VN Oncologie al jaren in gesprek met V&VN Technische Thuiszorgverpleegkundigen (TTV). Zie ook ‘SONCOS-normeringen voor verpleegkundige oncologische zorg vanaf 1 januari 2023 definitief’.

Plan van aanpak netwerk- en expertzorg kanker realiseren 

Op 29 juni 2023 is het document ‘Passende zorg in oncologieregio’s, een plan van aanpak voor ‘Netwerk- en expertzorg voor mensen met kanker’ gepubliceerd. Gemaakt door kwartiermaker Hans Nijman in opdracht van Zorginstituut Nederland.  

Dit plan is een uitwerking van afspraken uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het kader Passende zorg en het ‘signalement Passende zorg: concentratie en spreiding van netwerk- en expertzorg’. V&VN werkt samen met andere partijen om dit plan realiseren.  

Graag informeren wij jullie over de inhoud van dit plan en hoe leden van V&VN hierbij betrokken worden. 

Het plan bestaat uit 7 thema’s:  

- verminderen van druk op ziekenhuizen door de juiste zorg op de juiste plek 
- regionale governance en landelijke dekking van netwerken 
- transparantie en het delen van data 
- concentratie en spreiding van oncologische zorg
- bekostiging 
- betere digitale gegevensuitwisseling  
- wet- en regelgeving

Om deze thema’s invulling te geven is er een algemene, bestuurlijke Ronde Tafel Oncologie en worden er werktafels ingericht. V&VN Oncologie is nog in gesprek met de kwartiermaker van dit plan over de rollen bij de werktafels. 

Oncologische zorg naar huis 

Om de druk op de ziekenhuizen te verminderen, maar ook mensgerichte zorg te geven, zal oncologische zorg steeds meer naar huis verplaatsen. Dit maakt dat organisaties samen (moeten) werken, betere digitale gegevensuitwisseling en transparantie in het delen van data speelt hier een rol in.  

Daarbij moeten er ook genoeg oncologieverpleegkundigen opgeleid worden. Zodat er ook genoeg experts in de tweede lijn werken die bijv. chemotherapie kunnen toedienen. Dit komt ook terug in het huidige normeringsrapport van SONCOS. V&VN oncologie werkt op dit moment samen met onder andere de V&VN Technische Thuiszorg Verpleegkundigen en Vilans aan een voorstel wat in het kader van de thuistoediening enerzijds de kwaliteit van zorg waarborgt en anderzijds de ontwikkeling/toename niet in de weg staat. 

Jouw stem telt 

De afdelingsbesturen V&VN Oncologie, met een afvaardiging van het netwerk eerstelijns oncologie verpleegkundigen en V&VN Technische Thuiszorgverpleegkundigen werken dus al samen aan deze thema’s. 

Aan leden van V&VN wordt binnenkort gevraagd om mee te denken over deze thema’s. Hierin zullen ook tumor specifieke zorginterventies worden uitgevraagd. 

Zorg dus dat je lid bent van de betrokken afdeling(en), dan wordt je nog meer op de hoogte gebracht via de nieuwsbrieven en kan je deelnemen aan een klankbordgroep.  


Bestuur V&VN Oncologie 
Augustus 2023

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)