Met trots presenteren we het Expertisegebied verpleegkundigen MDL. De functies endoscopieverpleegkundige, verpleegkundig endoscopist, MDL-verpleegkundige en voedingsverpleegkundige zijn hierin verwerkt.

Aan het ontstaan van dit Expertisegebied hebben 30 verpleegkundigen meegewerkt in de vorm van rondetafelbijeenkomsten. De voormalige Beroepsdeelprofielen komen hiermee te vervallen. In het Expertisegebied verpleegkundigen MDL is gebruik gemaakt van de CanMEDS-systematiek. De bijbehorende competentiegebieden zijn de zorgverlener, communicator, samenwerkingspartner, reflectieve professional, gezondheidsbevorderaar, organisator en professional en kwaliteitsbevorderaar. Na overleg met V&VN en de Nederlandse Vereniging Maag Darm Lever (NVMDL) is besloten om een apart document te ontwikkelen waarin – eveneens op basis van de CanMEDsrollen - de competenties van de doktersassistente op de endoscopieafdeling beschreven zijn. Er is een extra advies opgenomen met concrete punten voor de endoscopie-afdeling. Hiervoor is overleg geweest met verschillende professionals en de werkgroep taakherschikking van de NVMDL.

V&VN MDL en NVMDL hebben het gehele Expertisegebied verpleegkundigen MDL gezamenlijk doorgenomen en definitief kunnen maken.

Werkgroep taakherschikking MDL

Sinds 2014 is er een werkgroep taakherschikking MDL actief, waarin ook de V&VN MDL, NAPA en MDL-artsen i.o. vertegenwoordigd zijn. Onder taakherschikking wordt in het algemeen verstaan het herverdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen zorgprofessionals. Binnen de MDL gaat het dan vooral om de inzet van Physician Assistants (PA), Verpleegkundig Specialisten (VS), Verpleegkundig endoscopisten (VE) ,MDL verpleegkundigen, endoscopieverpleegkundigen- en assistenten en voedingsverpleegkundigen.

Inventarisatie

Uit een vorig jaar uitgevoerde enquête onder verpleegkundig specialisten en physician assistants in Nederland bleek dat in meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants werkzaam zijn binnen de Maag-Darm-Leverziekten, in zowel academische als perifere ziekenhuizen. Er waren er op dat moment ca. 82 werkzaam. Daarbij is er sprake van een grote diversiteit in werkgebied (poliklinisch, klinisch, endoscopie), waarin de VS/PA veelal in meerdere werkgebieden werkzaam zijn.

Er is ook sprake van een grote variëteit in ziektebeelden en patiëntencategorieën die door hen worden behandeld. Met name zijn ze werkzaam binnen de oncologie, inflammatoir darmlijden, screening en functionele darmaandoeningen. De meeste VS/PA zijn werkzaam in een vakgroep en hebben in meer of mindere mate werkafspraken gemaakt. Niet alle VS/PA die scopieën verrichten hebben de verkorte nascholing voor verpleegkundig endoscopist gevolgd. Bijna alle VS/PA verrichten hun werkzaamheden nog onder supervisie van een MDL-arts, ondanks dat regelgeving dit niet strikt noodzakelijk maakt. De reden hiervoor is niet uitgevraagd, maar ligt mogelijk in het feit dat velen nog niet lang werkzaam zijn binnen het vakgebied en dat ze opgeleid zijn om een deel van het vakgebied te beheersen en niet in de gehele breedte van het vakgebied. Er is bij de VS/PA behoefte aan kaders waar binnen zij hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Ook willen ze aansluiting bij de beroepsvereniging van MDL-artsen en hebben behoefte aan specifieke specialistische nascholing. Er is ook onderzoek gedaan naar de inzet van verpleegkundig endoscopisten (VE). De resultaten van de enquête geven weer dat de verpleegkundig endoscopist voornamelijk wordt ingezet voor het verrichten van colonoscopiën. De supervisie van de verpleegkundig endoscopist in hetverrichten van de scopie en de verslaglegging is wisselend per ziekenhuis en isniet eenduidig georganiseerd. De verpleegkundig endoscopist wordt wisselend betrokken bij andere kwaliteitsaspecten op de endoscopie, zo worden ze niet standaard betrokken bij de complicatiebespreking of bij overstijgende taken. Er bestaan binnen de VE behoefte aan kaders waar binnen zij hun werkzaamheden kunnen verrichten. Ook zoeken ze aansluiting bij de beroepsvereniging van MDL-artsen en hebben ze behoefte aan specifieke endoscopie nascholing.

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête heeft de werkgroep een document Taakherschikking MDL Nederland opgesteld, waarin de verschillende rollen en functies van taakherschikking binnen de MDL in Nederland zijn beschreven. Het betreft Physician Assistants, Verpleegkundig Specialisten, Verpleegkundig endoscopisten, MDL verpleegkundigen, Endoscopieverpleegkundigen, Voedingsverpleegkundigen, Endoscopie assistenten.

Binnen alle betrokken partijen is er consensus dat de inzet van een PA en VS MDL dient te geschieden binnen een vakgroep met daarin ook MDL-artsen. Ook is men het er over eens dat er duidelijke werkafspraken gemaakt te worden over de gebieden waar binnen de PA of VS binnen een bepaalde vakgroep werkzaam is. Op basis van een landelijk model zijn er daarom ook werkformulieren ontwikkeld voor de PA, VS en VE werkzaam binnen de MDL. Deze formulieren zijn bedoeld om binnen de vakgroep afspraken te maken over het werkgebied van een PA/VS of VE. Het is de verwachting dat het werkformulier voor de PA begin volgend jaar definitief klaar is. Wij adviseren je (als je als VS of VE werkzaam bent) om de werkdocumenten te gaan gebruiken bij het maken van werkafspraken die je maakt met je MDL artsen en leidinggevende. De ingevulde werkformulieren kunnen door de visitatiecommissie van de MDL worden opgevraagd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)