De vakgroepen

Snel naar overzicht van alle vakgroepen

De leden van V&VN Ambulancezorg zijn georganiseerd in vakgroepen. Vakgroepen zijn de belangrijkste adviesorganen voor het algemeen bestuur van de beroepsvereniging. Een vakgroep fungeert als een platform van kennis en expertise op een specifiek deelterrein van de sector ambulancezorg. De leden van de vakgroepen komen uit de diverse beroepsgroepen in de sector en nemen meestal op persoonlijke titel deel. Meer en meer vertegenwoordigt zijn de Meldkamer Ambulancezorg of RAV/Ambulancedienst. Op deze wijze worden de kennis en deskundigheid binnen een beroepsgroep gebundeld.

De vakgroepen
Het doel van de vakgroepen is het creëren van een platform voor informatie-uitwisseling en gestructureerd overleg tussen leden van de beroepsgroep. De vakgroepen zorgen voor:

 • Concentratie van deskundigheid
 • Bevordering van de beroepsontwikkeling door toepassing van wetenschappelijke inzichten en samenwerking met andere vakgroepen in de sector ambulancezorg en met andere sectoren.
 • Draagvlak voor het beleid van de afdeling V&VN Ambulancezorg.
 • Legitimatie van het Algemeen Bestuur van de afdeling V&VN Ambulancezorg als spreekbuis van de vakgroepen en de sector.

De vakgroepen hebben als taak:

 • Meningsvorming. Vakgroepen bevorderen de meningsvorming binnen het eigen aandachtsgebied, zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en formuleren vanuit het eigen aandachtsgebied nieuwe meningen en toekomstgerichte
  visies.
 • Advisering. De vakgroepen fungeren als adviseur voor het Algemeen Bestuur van de afdeling V&VN Ambulancezorg. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het Algemeen Bestuur. De adviezen kunnen worden vertaald in
  projecten en beleid.
 • Aanspreekpunt. De vakgroepen zijn binnen hun aandachtsveld een verzamelpunt van kennis en nieuwe ontwikkelingen.

Afstemming
Goede afstemming binnen de structuur van de afdeling V&VN Ambulancezorg is van groot belang. De vakgroepen werken samen met andere vakgroepen, het bestuur van de afdeling V&VN Ambulancezorg en de Algemene Leden Vergadering.

Kruisbestuiving vakgroepen
Om een goede afstemming tussen de verschillende vakgroepen te bewerkstelligen kent iedere vakgroep een aantal leden die de contacten met de andere vakgroepen onderhouden. Zij worden aangewezen door het bestuur van de vakgroep. Kruisbestuiving wordt verder bevorderd door gezamenlijke kennisgroepen.

Algemeen Bestuur
De coördinatoren van de vakgroepen spreken daarnaast met het Algemeen Bestuur van de afdeling V&VN Ambulancezorg. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur leidt tot het innemen van standpunten als afdeling en ondersteunt vakgroepen en de sector ambulancezorg in die zin door hen een stem te geven.

De coördinatoren van de vakgroepen zijn de verbindende schakels tussen het Algemeen Bestuur en de eigen vakgroep. Zij informeren de eigen vakgroep over de besluitvorming en ontwikkelingen binnen het Algemeen Bestuur.

Vergaderdata Vakgroepen 2024

 • 22 maart
 • 14 juni
 • 27 september
 • 13 december

Let op; parkeren bij V&VN is overdag in de parkeergarage niet mogelijk, V&VN https://www.venvn.nl/over-v-vn/route/.

Reserveer deze data in je agenda!

Mocht je punten willen inbrengen in de vakgroepvergadering, of aan willen haken bij een vakgroep, dan ben je van harte uitgenodigd. Mail dan aan h.visser@venvn.nl je interesse en geef hierbij aan voor welke vakgroep. Je wordt dan in contact gebracht met de vakgroepcoördinator. De exacte vergadertijden verschillen per vakgroep, maar vinden over het algemeen in de ochtend plaats.

 

Overzicht vakgroepen

Ambulanceverpleegkundigen

De doelstelling van onze vakgroep is de ambulanceverpleegkundige in staat te stellen om ons beroep op het hoogste kwaliteitsniveau met trots, passie en professioneel uit te voeren.

HEMS verpleegkundigen

In Nederland beschikken vier traumacentra over een helikopter Mobiel Medisch Team (MMT) te weten Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Groningen. Deze beschikken over een landelijk dekkend netwerk en zijn 24/7 inzetbaar. HEMS Verpleegkundigen maken deel uit van het helikopter MMT. Op 4 oktober 2013 is de vakgroep HEMS Verpleegkundigen opgericht.

MKA centralisten

De Vakgroep C-MKA richt zich op de beroepsinhoudelijke kant van het vak van verpleegkundig centralist en zoekt naar mogelijkheden om de kwaliteit van het beroep te optimaliseren. Daarnaast adviseert de Vakgroep C-MKA het bestuur van V&VN Ambulancezorg over de ontwikkelingen in het veld.

Ambulancechauffeurs

De vakgroep ambulancechauffeur stelt zich tot doel om de beroepsgroep van ambulancechauffeur op een krachtige manier te positioneren als een kerndiscipline in de Nederlandse gezondheidszorg. Wij zetten ons daarnaast in voor excellente zorgverlening. Ook wil de vakgroep de belangen van ambulancechauffeur behartigen in de meest ruime zin van het woord.

VSAZ

Verpleegkundig Specialist Acute Zorg Ambulancezorg. Een nog jonge functie volop in ontwikkeling. In 2004 zijn de eerste drie ambulanceverpleegkundigen in opleiding gegaan. Inmiddels hebben ruim 30 verpleegkundigen, werkzaam binnen 12 ambulancediensten, de Master Advanced Nursing Practice (MANP) gevolgd. Van deze groep zijn er inmiddels 8 geregistreerd als verpleegkundig specialist acute zorg (VSAZ).

LCMC Zorg

De zorgambulance is een relatief jong onderdeel binnen de ambulancezorg en we merken dat er veel behoefte is aan uitwisseling en het zoeken naar een gemeenschappelijke basis.

Cluster acute zorg

De afdelingen V&VN Intensive Care, V&VN Medium Care, V&VN Ambulancezorg en V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging en de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) gaan meer samenwerken.

NAEMT Bestuurscommissie

De bestuurscommissie van de NAEMT bestaat uit vertegenwoordigers van V&VN Ambulancezorg, Stichting ATLS en Nederlandse Vereniging van traumatologen.

Forensisch verpleegkundigen

Per 1 juni 2021 een nieuwe vakgroep binnen ambulancezorg.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)