Kwaliteit van zorg en vakinhoud!

V&VN Ambulancezorg (V&VN AZ) is de beroepsvereniging die zich individueel en collectief inzet voor professionals in de ambulancezorg op het niveau van kwaliteit van zorgverlening en vakinhoud.

De ambulancezorg is een belangrijke spil in de acute zorg. Of je nu op de meldkamer zit of op weg bent met de ambulance, van jou wordt voortdurend een grote alertheid, creativiteit én passie gevraagd. V&VN Ambulancezorg wil een bindende factor zijn voor alle betrokkenen bij de ambulancezorg.

Wat ons bindt

  • Professioneel
  • Patiënt- en servicegericht
  • Initiatiefrijk
  • Gericht op samenwerking


Wat we doen

Als lid van V&VN Ambulancezorg kun je bij ons terecht voor informatie en advies. We werken aan een aanscherping van de beroepsprofielen en het vernieuwen van de opleidingsstructuur. Belangrijk is een grotere effectiviteit en efficiency van onze inzet in de keten van acute zorg. We onderhouden nauwe contacten met de belangrijke spelers in de acute zorg, ook in het buitenland. Via bij en nascholing, themabijeenkomsten en ons eigen vakblad blijf je goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 

 

Missie en visie

Voor V&VN Ambulancezorg en haar leden is de kernboodschap het bieden van optimale zorg aan de patiënt. Daartoe biedt V&VN Ambulancezorg een professionele thuisbasis en een ontmoetingsplaats voor alle beroepsbeoefenaren in de ambulancezorg. V&VN Ambulancezorg wil bevorderen dat de collega's in de ambulancezorg met enthousiast vertrouwen doeltreffende ideeën creëren die met passie (ervoor gaan!) uitgevoerd worden om bijzondere voordelen te behalen voor de patiënt, voor de professional zelf, voor de organisatie en voor de samenleving. V&VN Ambulancezorg wil een bindende factor zijn voor alle belanghebbenden. Wij bundelen meningen van de diverse beroepsgroepen in onze sector en streven ernaar een visie/algemene mening uit te dragen, consensus te bereiken met externe partners en op basis van de ledeninbreng ontwikkelingen op gang te brengen. Wij willen een actieve rol spelen door te streven naar het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg/vakinhoud binnen de ambulancezorg. Dit doen wij door ons in te zetten voor het  bekwaam zijn en houden van ambulanceprofessional en de belangen te behartigen/ vertegenwoordigen in overleg met landelijke partners.

Speerpunten:

  • Kwaliteit van zorg verhogen
  • Ontmoeting creëren/faciliteren
  • Positioneren

De geschiedenis van V&VN Ambulancezorg
Wie iets wil zeggen over de toekomst moet het verleden kennen. De genoemde kernwaarden (wat ons bindt) komen voort uit de gedachte dat V&VN Ambulancezorg de brug wil slaan tussen verleden-heden-toekomst. Deze kernwaarden beschrijven 45 jaar beroepsverenigingen in de sector Ambulancezorg (november 2004). 

De Beroeps Vereniging Ambulancezorg is op 28 december 2000 statutair opgericht. De BVA is ontstaan uit een fusie van de Vereniging van Chef/Hoofdverpleegkundigen (VCHV), opgericht in 1959, en de Nederlandse Ambulance Vereniging (NAV), opgericht in 1982. Zo zijn binnen de BVA alle beroepsgroepen in de ambulancesector samengebracht. 
Op 20 december 2006 is de BVA gefuseerd met Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en per 1 januari 2007 omgevormd tot V&VN Ambulancezorg. 

V&VN Ambulancezorg heeft een volwaardige plaats naast de werknemers- en werkgeversorganisaties. Eerder was het idee een brancheorganisatie voor de ambulancezorg te vormen door de beroepsvereniging te laten fuseren met de werkgevers in de sector (LFAZ). Omdat de belangen van werkgevers en werknemers soms uiteenlopen, is dit niet doorgegaan. De werkgevers zijn nu verenigd in Ambulance Zorg Nederland (AZN). V&VN Ambulancezorg is verder gegaan als onafhankelijke beroepsorganisatie, niet gebonden aan werkgevers of vakbonden. Wel werkt V&VN Ambulancezorg constructief samen met alle partijen: werkgevers, werknemers en andere bij de ambulancezorg betrokken organisaties en instanties.

Samengevat:
V&VN Ambulancezorg gaat voor het bieden van optimale patiëntenzorg aan patiënt en maatschappij. Het is de ontmoetingsplaats voor alle beroepsbeoefenaren in de ambulancezorg. V&VN Ambulancezorg wil signalen en meningen bundelen en consensus bereiken bij belangrijke vraagstukken intern en extern).V&VN Ambulancezorg wil steeds meer invloed uitoefenen in haar streven van patiënt/cliënt gerichte zorg door focus te hebben op de bekwaamheid (o.a.door scholing) van professionals en de belangen van deze professionals landelijk vertegenwoordigen.  

Vragen? Mailen kan aan ambu@venvn.nl 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)