Directeur V&VN

Heb jij hart voor de zorg? Ben jij op zoek naar een baan in een dynamisch werkveld in een belangrijke maatschappelijke sector die altijd in beweging is? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland is de beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden. Met ruim 100.000 leden maakt V&VN zich er sterk voor dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hun vak op het hoogste kwaliteitsniveau en met trots en passie kunnen uitoefenen. V&VN maakt dat mogelijk met o.a. scholing, ontwikkeling van het vak, kwaliteitsstandaarden en richtlijnen, uitwisseling van kennis en ideeën en invloed op beleid in politiek Den Haag.

Op het landelijk bureau in Utrecht werken we dagelijks met veel energie voor en met onze leden aan het realiseren van belangrijke doelen en speerpunten van V&VN en de toekomst van het verpleegkundig beroep.

Directeur

voor 36 uur per week

Ontwikkelingen

V&VN is in 2018 een interne discussie gestart over doel en inrichting van de vereniging. De ontwikkelingen rond de voorgenomen invoering van de Wet BIG II versterkte één van de aanleidingen voor dat traject, namelijk dat niet alle leden zich goed genoeg gehoord voelen in het huidige organisatiemodel. Onder de naam ‘V&VN, vereniging nieuwe stijl’, worden de handen ineengeslagen om te komen tot een nieuw model, dat kan rekenen op een breder draagvlak onder de leden en een duidelijkere inhoudelijke focus van de vereniging.

De situatie rond COVID-19 heeft voor vertraging in de planvorming rondom ‘vereniging nieuwe stijl’ gezorgd. De leden hadden vanzelfsprekend andere prioriteiten. Achter de schermen is wel doorgewerkt aan het conceptplan met daarin aandacht voor de nieuwe structuur van de vereniging en ook aan de strategische agenda, een nieuw contributiemodel en een daarbij behorend implementatieplan. Dit conceptplan wordt in de komende tijd bij de leden getoetst en via online sessies verder uitgediept. Het interimbestuur verwacht in het najaar 2020 duidelijkheid te hebben over de richting die de vereniging in zal slaan. Dit heeft direct consequenties voor de manier waarop het ondersteunend bureau de komende jaren haar taken zal gaan vervullen.

Het concept plan Vereniging Nieuwe Stijl koerst nu op een sterkere positionering als BEROEPSvereniging. V&VN moet een podium bieden om met vakgenoten te praten over de inhoud en ontwikkeling van het vak. V&VN is vertegenwoordigd aan relevante landelijke bestuurlijke tafels en kiest een coöperatieve opstelling, en wanneer nodig een wat meer activistische. De besturen van afdelingen en platforms hebben de wens geuit om te komen tot meer clustering van afdelingen, met daarnaast sterke besturen voor elk van de drie binnen V&VN onderscheiden beroepen. Op die manier moet een sterkere bestuurlijk vertegenwoordiging vanuit de onderdelen van V&VN mogelijk worden gemaakt.

De Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit maximaal 21 leden van V&VN en geeft het bestuur richting in het uitzetten en uitvoeren van de strategie van V&VN. De Ledenraad vormt dan ook een brug tussen de wensen van de leden en de uitvoering daarvan door het bestuur. De Ledenraad houdt toezicht op de centrale beleidsvorming en benoemt het bestuur.

Het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en legt hierover verantwoording af aan de Ledenraad. Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van het meerjarig strategisch beleidsplan inclusief een daarvan afgeleid jaarplan. Het bestuur bestaat op dit moment uit een interim-bestuur van twee leden: voorzitter Gerton Heyne en Conny van Velden. Beide bestuurders zijn aangesteld na het aftreden van het voltallige bestuur afgelopen zomer als gevolg van de onvrede onder de leden rondom de nieuw te vormen Wet BIG II en hebben vanuit de ledenraad de vernieuwing van de vereniging als belangrijkste opdracht meegekregen. Het profiel van het nieuwe bestuur is eveneens een uitvloeisel van het traject Vereniging Nieuwe Stijl. Het voornemen is om in de tweede helft van 2020 te starten met de werving van een aantal nieuwe, vaste bestuursleden. In het late najaar zal dan worden bezien wat dat betekent voor de positie van de huidige interim-bestuurders.

Het bureau

Het bureau staat ten dienste van de vereniging en de leden. Het bureau houdt leden op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen en organiseert bijeenkomsten, scholing, congressen en ontmoetingen. Ook ondersteunt het bureau de leden bij het uitoefenen van hun vak, met een helpdesk, advies en informatie. Daarnaast zorgt het bureau ervoor dat de vereniging haar taken goed kan uitvoeren. Het bureau bereidt onder meer het beleidsplan en de begroting voor en voert het beleidsplan uit. Ook ondersteunt het bureau de afdelingen en platforms, het bestuur, het Wetenschappelijk College Verpleegkunde, het Historisch College FNI en de bestuurscommissies onderwijs en ethiek bij hun werkzaamheden. Het bestuur houdt toezicht op de werkzaamheden van het bureau.

Het bureau heeft een ondernemingsraad bestaande uit 5 leden. De directeur voert, als bestuurder, met de OR de WOR Overlegvergaderingen.

Op 1 oktober 2019 is de directeur van V&VN uit dienst gegaan. Omdat toen de impact van het traject ‘vereniging nieuwe stijl’ nog niet duidelijk was maar wel een duidelijke behoefte aan aansturing van de interne organisatie is de keuze gemaakt de positie van directeur op interim- basis te vervullen. Inmiddels zijn zodanige stappen gemaakt in het proces dat het moment is gekomen om de directiefunctie weer definitief in te vullen. Het nu voorliggende functieprofiel is voor een belangrijk deel gebaseerd op de eerste verkenningen in het traject Vereniging Nieuwe Stijl. Het impliceert een verschuiving van sterke externe oriëntatie naar een die meer is gericht op verandering c.q. herinrichting van het bureau en de interne bedrijfsvoering.

De herinrichting van het bureau vindt plaats in het verlengde van de uitkomst van Vereniging Nieuwe Stijl. In de komende maanden zullen daar de eerste contouren van zichtbaar worden: van de nieuwe directeur wordt hierin een belangrijke rol verwacht.

Cultuur

Het bureau kenmerkt zich als een bevlogen en mensgerichte organisatie met een hoge mate van betrokkenheid en collegialiteit. Er is veel mogelijk, er heerst geen 9-5 mentaliteit en het bureau is recent verhuisd naar een mooi en modern pand aan de rand van Utrecht. Medewerkers zijn betrokken ook vaak afkomstig uit de zorg. Medewerkers zijn gewend om veelal vanuit hun eigen teams te werken. Binnen het bureau is gestart meer met en over de teams heen samen te werken. De wens vanuit bestuur en bureau is dit verder uit te breiden. Doordat de organisatie flink is gegroeid, is er behoefte aan een verdergaande verzakelijking en professionalisering van de verschillende (besluitvormings)processen en werkwijzen in lijn met de uitkomst van ‘vereniging nieuwe stijl’.

Functie van de directeur

De directeur stuurt samen met de teamhoofden zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig de veranderende interne organisatie (het bureau) aan. Het accent van de focus van de directeur ligt op de interne organisatie. De externe vertegenwoordiging van V&VN is een taak die grotendeels bij het bestuur en de besturen van clusters mogelijk gaat worden belegd. Ook nemen adviseurs van het bureau externe vertegenwoordiging van V&VN op zich. De directeur geeft leiding aan de teamhoofden die de verschillende teams binnen het verenigingsbureau aansturen en vormt samen met deze teamhoofden en de directiesecretaris het managementteam.

De directeur is het klankbord voor het bestuur en neemt, in overleg met het bestuur, waar nodig deel aan externe overlegvormen. De directeur zoekt verbinding tussen het bureau, de leden(raad), cluster- en beroepsbesturen en teams/medewerkers onderling. Hij/zij draagt zorg voor de continuïteit binnen het bureau.

De directeur moet de vertaalslag kunnen maken vanuit de nieuwe verenigingsstructuur naar de inrichting van het bureau; het in kaart brengen en effectueren van de hieruit voortvloeiende consequenties voor de (her)inrichting van het bureau en optimalisatie van bedrijfsprocessen, het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur en het vertalen van strategie naar beleid.

Positie van de directeur

De directeur is het aanspreekpunt van het bestuur en is in dialoog met het bestuur. De directeur heeft direct contact met teams en medewerkers van het bureau en geeft strategisch richting aan de teamhoofden (en indirect aan alle medewerkers).

Profiel

De kandidaat beschikt over:

 • Ruime ervaring met bedrijfskundige, organisatorische en complexe veranderprocessen;
 • Aantoonbare affiniteit met de zorg/het verpleegkundig beroep, een opleiding als verpleegkundige of verzorgende strekt tot aanbeveling;
 • Kennis van het zorglandschap en de ontwikkelingen in de zorg;
 • Kennis van en ervaring in organisaties vergelijkbaar met V&VN (beroepsorganisatie, brancheorganisatie, et cetera) strekt tot aanbeveling;
 • Ervaring met het werken met vrijwilligers is een pré;
 • Bedrijfskundige achtergrond en bedrijfsmatige ervaring.

Voorts is de kandidaat:

 • Een resultaatgerichte directeur die het belang van de organisatie vooropstelt en ondersteunend is aan zowel medewerkers, leden en het managementteam;
 • Gewend te werken met hoogopgeleide professionals;
 • Bij voorkeur ervaren met het werken in de zorgsector;
 • Bestuurlijk sensitief en heeft ervaring met het werken in een complex stakeholderveld met bureaumedewerkers, bestuurders, leden en overige stakeholders;
 • Iemand die goed werkgeverschap hoog in het vaandel heeft, zakelijk èn persoonlijk combineert en zelf Excellente Zorg uitdraagt;
 • In staat om zowel inspirerend als ondersteunend, instruerend en controlerend leiding te geven aan de teamhoofden;
 • Empathisch, toegankelijk en verbindend. Draagt zorg voor een open bureaucultuur.

 

Competenties

Verantwoordelijkheid, integriteit, anticiperen, initiatief, ondernemerschap, communicatief en sociaal vaardig, besluitvaardig, visie, verbindend, resultaatgericht, samenwerken en netwerken.

Procedure

V&VN laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) voor 26 juni te sturen aan VenVN@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Dewi Henneman op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met selectiegesprekken bij V&VN in de eerste helft van juli.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.