Het normenkader beschrijft aan welke eisen verpleegkundigen moeten voldoen wanneer zij extramurale verpleging en verzorging indiceren en organiseren. Het normenkader biedt cliënten duidelijkheid en is richtinggevend voor zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In het normenkader zijn de volgende zes normen voor het uitvoeren van de verpleegkundige indicatiestelling en de organisatie van de te leveren zorg uitgewerkt: 

  1. Indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van professionele autonomie. Professionele autonomie garandeert cliëntgerichtheid en een onafhankelijk besluit.
  2. Indiceren en organiseren van zorg wordt gedaan door een bachelor- of masteropgeleide verpleegkundige. Van deze professionals mag verwacht worden dat zij beschikken over de noodzakelijke competenties.
  3. Indiceren en organiseren van zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en het cliëntsysteem. Verpleegkundigen sluiten hiermee aan op de maatschappelijke noodzaak de zorg verantwoord uit te voeren.
  4. Besluitvorming rond indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van het verpleegkundig proces. De methode die verpleegkundigen daarbij hanteren is het klinisch redeneren. Dit proces bestaat uit vraagverheldering, diagnose, planning van resultaten en interventies, organisatie, uitvoer en evaluatie van zorg.
  5. De verslaglegging voldoet aan de V&VN-richtlijn voor verpleegkundige verslaglegging (2011). In deze richtlijn worden het doel en de onderdelen van de verslaglegging besproken.
  6. De verpleegkundige overdracht voldoet aan de V&VN-standaard voor de overdracht van zorg. De standaard bestaat uit informatie over maximaal zevenentwintig items in combinatie met de keuze voor een ‘warme overdracht’ als dat noodzakelijk is.

Begrippenkader indicatieproces

Aanvullend op het normenkader hebben we het Begrippenkader Indicatieproces ontwikkeld. Hierin leggen we de begrippen uit waar bij de indicatiestelling veel discussie over is. Ook behandelen we knelpunten en dilemma’s waar iedereen die betrokken is bij de zorg achter de voordeur tegenaan loopt. Aan het begrippenkader is gewerkt door een tiental wijkverpleegkundigen uit heel het land. Juist omdat het indiceren zo’n belangrijk onderdeel is van onze professionele beroepsuitoefening, is het verduidelijken van de begrippen die we gebruiken van levensbelang.

Hulpmiddelen en handreikingen

In 2018 is de toolbox indicatieproces ontwikkeld met en voor wijkverpleegkundigen. De toolbox bestaat uit beslissingsondersteunende hulpmiddelen voor het in kaart brengen en evalueren van de zorgvraag en de zorgbehoefte van de cliënt/het cliëntsysteem als onderdeel van het verpleegkundig proces. 

Begin januari 2020 zijn ook de handreiking Normenkader en de handreiking Verpleegkundig Proces opgeleverd. Hierin staat uitgelegd wat de normen en de stappen betekenen voor de wijkverpleegkundige en hoe deze inzichtelijk te maken zijn in de indicatie en het zorgplan. 

Meer weten over maaltijdondersteuning in de thuissituatie? We hebben de antwoorden op de belangrijkste vragen op een rij gezet. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)