Kwaliteitskader Wijkverpleging

Wijkverpleging

Wat betekent het voor jouw praktijk?

Er zijn steeds meer cliënten in de wijk die langer thuis willen wonen en ingewikkelde zorgvragen hebben. Toch was nog niet met alle partijen in de wijk goed afgesproken waar goede zorg in de wijkverpleging aan moet voldoen. Daarom is in 2018 het Kwaliteitskader Wijkverpleging opgesteld. Doel hiervan is meer eenheid én een hogere kwaliteit van zorg.

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging geldt voor alle zorgprofessionals in de wijk: verzorgenden, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, wijkverpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Iedereen werkt met elkaar samen vanuit zijn of haar eigen rol.

Samen met de cliënt

Het belangrijkste uitgangspunt van het Kwaliteitskader Wijkverpleging is dat er ruimte moet zijn voor leren en verbeteren. Dat betekent dat het niet meer gaat om sturen op productie, maar om wat het voor de cliënt oplevert. Kwaliteit van leven en het resultaat van de zorg staan centraal. Samen met de cliënt kijk je hoe de zorg beter kan. Dat is ook waar de inspectie op let als zij langskomt om te kijken naar kwaliteit en veiligheid. In het Kwaliteitskader staat wat cliënten en hun naasten van jou als zorgprofessional mogen verwachten, wat jij van je werkgever mag verwachten en hoe we met zijn allen beter kunnen samenwerken om aan te sluiten bij de wensen van de cliënt. Een belangrijk doel van het kader is om te zorgen voor meer eenheid in de kwaliteit van het vak.

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging werd samen met de Patiëntenfederatie, ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland opgesteld. Een groot aantal zorgprofessionals was hierbij betrokken. Het is de bedoeling dat iedereen in de praktijk inmiddels volgens het Kwaliteitskader werkt.

Meten is weten

Om te kunnen leren en verbeteren, te kunnen weten hoe de cliënt de kwaliteit van de zorg ervaart en om de wijkverpleging ook extern te kunnen verantwoorden, worden er indicatorensets ontwikkeld op diverse thema’s. Indicatoren zijn instrumenten waarmee we kunnen meten of de kwaliteit van zorg voldoet aan de afgesproken norm. De volgende indicatoren zijn al beschikbaar en worden al gebruikt:     

  • PREM: Met dit instrument worden de cliëntervaringen gemeten.
  • Belastbaarheid mantelzorg: Deze indicator meet hoe vaak instrumenten die de belastbaarheid van de mantelzorger meten, worden ingezet. En bij hoeveel mantelzorgers interventies worden ingezet om de overbelasting te voorkomen of op te lossen. Op dit thema zijn meer indicatoren in ontwikkeling. 
  • Ongeplande ziekenhuisopnames en bezoeken SEH: meet in hoeveel gevallen er gebruik gemaakt wordt van de spoedeisende hulp (SEH) en hoe vaak er een ongeplande ziekenhuisopnames plaatsvinden.

Indicatoren in ontwikkeling 
PROM Kwaliteit van leven: Hiermee wordt gemeten wat de ervaren kwaliteit van leven is van cliënten die zorg ontvangen van de wijkverpleging.   

Het streven is om voor alle thema’s zoveel mogelijk toe te werken naar een set met uitkomstindicatoren. 

Drie soorten indicatoren

Deze geven een indicatie over de mate waarin randvoorwaarden voor goede, verantwoorde of veilige zorg aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: zijn de medewerkers op de hoogte van de richtlijn mantelzorg?

Deze geven een indicatie over de mate waarin een bepaald zorgproces is vormgegeven. Bijvoorbeeld: Wordt de richtlijn mantelzorg nageleefd? Of wordt er gebruikgemaakt van meetinstrumenten aanbevolen in de richtlijn mantelzorg, zoals de EdiZ en de CSI.
De uitkomst van een procesindicator zegt niets over de resultaten van het handelen.

Deze geven informatie over de mate waarin een beoogd zorgresultaat is behaald bij een bepaalde cliëntengroep, door het inzetten van de juiste interventies door de wijkverpleging. Bijvoorbeeld: is het aantal mantelzorgers met een ervaren overbelasting afgenomen?

Wat doet V&VN 

  • V&VN participeert in de werkgroep van het kwaliteitskader. De werkgroep begeleidt de ontwikkeling van indicatoren, evalueert deze en kijkt naar de vervolgacties. Samen kijken we ook naar de toekomst van het kwaliteitskader. 

  • V&VN is trekker van twee thema’s voor indicatoren: kwetsbaarheid en belastbaarheid mantelzorg. Dit doen we samen met de PFN (Patiëntenfederatie Nederland). Voor belastbaarheid mantelzorg ontwikkelen we een indicatorenset. Voor de ontwikkeling van de indicatorenset kwetsbaarheid is een knelpuntenanalyse uitgevoerd om de haalbaarheid van het ontwikkelen van een indicatorenset op het brede thema te onderzoeken. Lees meer

  • V&VN ondersteunt de Patiëntenfederatie bij het thema ‘kwaliteit van leven’.  Voor dit thema is een PROM kwaliteit van leven in ontwikkeling, 
Wat kun jij doen?
  • Lees in het kort wat het Kwaliteitskader is en wat er van jou als verpleegkundige of verzorgende in de wijk wordt verwacht. Ga vervolgens het gesprek aan met jouw cliënt om de zorg nog beter af te stemmen en kijk met je werkgever hoe het Kwaliteitskader voor jouw organisatie werkt.
  • Download de checklist voor je cliënt die we samen met de Patiëntenfederatie maakten en neem deze samen door.
  • Wees je bewust van jouw rol bij de kwaliteit van zorg. Vraag in jouw organisatie wat de uitkomsten zijn van de metingen op indicatoren en kijk samen met jouw team hoe jullie hiervan kunnen leren.
  • Doe mee aan onderzoeken en werkgroepen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van indicatorensets. Houd de oproepen hiervoor in de gaten of meld je vast aan door te mailen naar info@venvn.nl, t.a.v. Mariska de Bont.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)