Strategische prioriteit 2: investeer in ontwikkeling en loopbaan

Strategische prioriteit 2: investeer in ontwikkeling en loopbaan

Goed onderwijs is van levensbelang voor goede zorg. Of het nu gaat om de basisopleiding, vervolgopleidingen of bij- en nascholingen. Elke verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist moet daarom de tijd, de ruimte én de middelen hebben om zich een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen. Dat is nu nog onvoldoende het geval. Investeren in ontwikkeling en loopbaan draagt bij aan het voor de zorg behouden van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

Als beroepsgroep zijn we zelf verantwoordelijk voor het blijven vergroten van onze deskundigheid. En voor het bijhouden ervan, in onze eigen registers. De ene collega wil zich verdiepen in de zorg voor mensen met dementie, de ander in het uitoefenen van zeggenschap over het vak of over het beleid en weer een ander wil zich bekwamen als begeleider van beginnende collega’s. Het is belangrijk dat werkgevers niet op onze stoel gaan zitten en ons de ruimte geven daar onze eigen keuzes in te maken.

In de praktijk zien we dat de geboden ontwikkelmogelijkheden vaak niet goed aansluiten bij de behoeftes van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Ontwikkelen is te weinig deel van onze dagelijkse beroepsuitoefening. Onze collega’s wordt gevraagd de scholing te doen die in het belang is van de werkgever, niet die scholing die het best passend is.

Het onderwijsaanbod verschilt per regio. Stageplaatsen zijn er te weinig en zijn niet afgestemd op de toekomst van de zorg. Tegelijkertijd zijn er onbenutte stageplaatsen, bijvoorbeeld in de ggz, de gehandicaptenzorg en ook buiten de directe patiëntenzorg. Voor de begeleiding van nieuwe collega’s is vaak weinig gelegenheid.

Er is te weinig aandacht voor het meetellen van eerder verworven competenties, juist ook die competenties die zijn opgedaan middels werkervaring. Gespecialiseerde vervolgopleidingen zijn vooral in de ziekenhuissector te vinden, en niet of nauwelijks in de ouderenzorg, de zorg voor verstandelijk gehandicapten, de ggz of de wijkverpleging. Terwijl juist daar de complexiteit van zorg, en dus de behoefte aan specialistische kennis, enorm toeneemt, mede door zorgverplaatsing.

Vervolgopleidingen zijn er ook te weinig voor verzorgenden. Verzorgenden moeten zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen vak, niet alleen door een vervolgopleiding tot verpleegkundige.

Prioriteit 2: investeer in ontwikkeling en loopbaan
  • V&VN zet zich (richting VWS, werkgevers, vakbonden) in voor een individueel budget voor scholing en de bijbehorende tijd en ruimte voor elke verzorgende, verpleegkundige en verpleegkundig specialist.
  • V&VN zet zich er samen met het onderwijs voor in dat praktijk en (vervolg-)opleidingen beter op elkaar aansluiten en dat het makkelijker wordt om van de ene opleiding naar de andere over te stappen.
  • V&VN zorgt voor samenhangende beroepsprofielen voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, met meer aandacht voor het opleiden van nieuwe collega’s. De profielen zijn de basis voor het onderwijs.
  • V&VN zet zich ervoor in dat er in de initiële opleidingen meer aandacht komt voor de ouderenzorg, de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg. En voor het belang van voldoende stageplekken.
  • V&VN zorgt er richting werkgevers en opleiders voor dat verpleegkundige en verzorgende vervolgopleidingen gebaseerd worden op de expertisegebieden van onze afdelingen en platforms, met bijzondere aandacht voor ouderenzorg en de wijkverpleging.
  • V&VN zet zich er samen met vakbonden en werkgevers voor in dat er loopbaanpaden komen waarbij verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zich kunnen ontwikkelen. Daarbij gaat het ons niet alleen om de vakinhoudelijke verdieping maar ook om de voorwaarden die van belang zijn om die verdieping te bereiken, zoals opleiden, begeleiden, reflectie en (mede-)zeggenschap.
  • V&VN stelt de norm voor deskundigheidsbevordering van de beroepsgroepen en beheert de registers waarin deze kan worden vastgelegd en uitgebouwd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)