Strategische prioriteit 1: kennis in de praktijk

Strategische prioriteit 1: kennis in de praktijk

Onze beroepsgroep zet zich 24 uur per dag, 7 dagen per week in om de kwaliteit van het leven van zorgvragers te bevorderen. En steeds draait het om de volgende vragen:

  • Wat is goede zorg?
  • Welke aanpak werkt wél en welke niet of minder?
  • En hoe bepaal je dat? En met wie?

Om deze vragen te beantwoorden is inzicht nodig in de situatie, in het sociale netwerk en in de wensen en de behoeften van de zorgvrager. En véél kennis, om voor elke zorgvrager te kunnen bepalen welke interventies wél of juist niet bijdragen aan de kwaliteit van het leven van de desbetreffende zorgvrager.

Is het verstandig om ouderen te screenen op eenzaamheid? Welke controles en standaardhandelingen kun je overslaan om meer tijd en aandacht te hebben voor de zorgvrager? Welke gesprekstechnieken werken het best? Wat doe je als een patiënt meerdere aandoeningen heeft en je niet kunt varen op richtlijnen? Als verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist is het van belang om toegang te hebben tot de meest recente kennis van en inzichten over een groot aantal onderwerpen.

Het gaat om praktijkkennis, resultaten van wetenschappelijk onderzoek, kennis die is vastgelegd in kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en protocollen, inzichten die ontstaan tijdens intervisie, intercollegiale consultatie of een ethisch beraad. Kennis ontstaat op verschillende manieren en wordt op allerlei plekken en manieren ontsloten, opgedaan en gedeeld.

Het is cruciaal dat kennis in dienst staat van onze beroepspraktijk. Kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en protocollen moeten helpen om de belangrijkste knelpunten die wij ervaren weg te nemen. Tegelijkertijd moet de praktijk voeding bieden aan de ontwikkeling van die kwaliteitsstandaarden. Onderzoek is erop gericht de effecten van ons handelen te verbeteren. Indicatoren worden ontwikkeld als onze beroepsgroep aangeeft deze nodig te hebben om zelf te kunnen bepalen of onze interventies resultaat hebben. En er moet aandacht worden besteed aan manieren waarop onze beroepsgroepen – beredeneerd – van standaarden af kunnen wijken.

Prioriteit 1: kennis in de praktijk
  • V&VN brengt de kennisbehoefte onder verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in kaart.
  • V&VN zet zich ervoor in dat instrumenten worden ontwikkeld die we in onze beroepspraktijk het hardste nodig hebben om te onderbouwen wat goede zorg is en welk resultaat onze interventies hebben.
  • V&VN zorgt er (met partners) voor dat verpleegkundige en verzorgende kennis steeds beter vindbaar is voor onze beroepsgroep. Langs digitale weg (door te streven naar een landelijke databank) en door scholing te (laten) organiseren.
  • V&VN stelt verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in staat om digitaal kennis met elkaar te delen.
  • V&VN zet zich er samen met kennisinstellingen voor in dat er meer verpleegkundig onderzoek komt en dat er in het onderzoek aandacht is voor de toepasbaarheid in de praktijk.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)