Vacature voorzitter Visitatiecommissie RSV

  • 31 maart 2017
  • Nieuwsbericht
  • VS Register
  • VS Register

De huidige voorzitter van de Visitatiecommissie van de RSV, mw. Els Albersnagel, heeft te kennen gegeven haar functie aan het einde van 2017 te willen neerleggen. Daarom is de RSV op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de commissie. Hiervoor heeft de RSV een profiel opgesteld.

Procedure

Geïnteresseerden die voldoen aan het profiel en zich kandidaat willen stellen, kunnen zich melden via visitatie@venvn.nl o.v.v. ‘vacature voorzitter visitatiecommissie RSV’. Graag inclusief korte motivatie en cv. Aanmeldingen worden meegenomen in de selectieprocedure (opstellen long-list), die in de loop van het voorjaar wordt opgestart. Gesprekken met geselecteerde kandidaten (short-list) zullen naar verwachting in de zomermaanden plaatsvinden.

Er wordt een inwerktraject voorzien voor het najaar van 2017, wat onder andere bestaat uit een plenaire bijeenkomst van de visitatiecommissie en meelopen bij een visitatie. De formele start van het voorzitterschap is per 1-1-2018.  

In opdracht van de RSV

In het kader van haar toezichthoudende taak, toetst de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) de kwaliteit van de MANP-opleidingen. Toetsing van het cursorisch onderwijs is geïntegreerd in de visitatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Voor toetsing van het praktijkdeel van de opleiding, dat plaatsvindt binnen zorginstellingen, heeft de RSV een onafhankelijke visitatiecommissie ingesteld. Visitatie van deze praktijkinstellingen heeft tot doel vast te stellen in welke mate het praktijkonderwijs voldoet aan de erkenningseisen uit het Algemeen Besluit.

Taken van de Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie heeft de volgende taken:

  • Het uitvoeren van visitaties en andere vormen van tussentijds onderzoek bij praktijkinstellingen.
  • Het beoordelen van de kwaliteit van het praktijkonderwijs binnen praktijkinstellingen, op basis van de uitkomsten van praktijkvisitaties en de uitkomsten van een digitaal visitatie-instrument.
  • Het rapporteren van de uitkomsten van de praktijkvisitaties en van andere vormen van tussentijds onderzoek aan de RSV.
  • Het bijdragen aan de kwaliteit van het visitatiebeleid van de RSV.

De Visitatiecommissie voert haar taken uit aan de hand van de beleidsregels Visitatie praktijkinstelling en Tussentijds onderzoek praktijkinstelling die de RSV hiervoor heeft opgesteld.

Samenstelling visitatiecommissie

De Visitatiecommissie bestaat, naast de voorzitter, momenteel uit 14 verpleegkundig specialisten uit de verschillende specialismen, die ieder één à twee keer per jaar optreden als visitator. De commissie wordt ondersteund door een vaste secretaris.

Voor iedere visitatie wordt er een visitatiepanel samengesteld. Twee commissieleden worden geselecteerd als visitatoren. De voorzitter maakt standaard deel uit van alle visitatiepanels. Ook de secretaris is bij iedere visitatie betrokken.

Rol van de voorzitter

Samen met de secretaris is de voorzitter betrokken bij (de voorbereiding van) alle praktijkvisitaties én bij de uitvoering van andere vormen van tussentijds onderzoek, met name het beoordelen van de uitkomsten van een digitaal visitatie-instrument. De voorzitter draagt zo bij aan de continuïteit en samenhang in de werkwijze van de commissie.

Tijdsinspanning voorzitterschap

Jaarlijks worden er 8 à 10 praktijkvisitaties uitgevoerd. Een praktijkvisitatie duurt een hele werkdag. Daarnaast voeren secretaris en voorzitter in het voorbereidingstraject vaak een introductiegesprek (duur: 1 uur) bij de praktijkinstelling. In de week voorafgaand aan de visitatie vindt er een voorbespreking plaats (duur: 2 uur) met het visitatiepanel bij het bureau van V&VN in Utrecht. Na afloop van de visitatie stelt de voorzitter samen met de secretaris de rapportage op. Per visitatie vragen deze activiteiten (incl. reistijd en het doornemen van stukken) in totaal gemiddeld 25 à 30 uur tijdsinvestering van de voorzitter.

Het beoordelen van de uitkomsten van digitale visitatie-instrumenten, de optimalisatie van beleid en bijvoorbeeld (het voorbereiden van) een jaarlijkse plenaire bijeenkomst van de volledige Visitatiecommissie, zijn activiteiten die aanvullende (variabele) tijdsinspanning van de voorzitter vragen.

Voor het voorzitterschap geldt een vaste vacatievergoeding per activiteit en vergoeding van reis- en - indien nodig - verblijfskosten.

Vragen

Heeft u nog vragen of behoefte aan aanvullende informatie over deze vacature, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Visitatiecommissie via visitatie@venvn.nl

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.