Reactie Regeerakkoord: beperkte aandacht voor arbeidsmarktproblemen

  • 10 oktober 2017
  • Nieuwsbericht
  • Personeelstekort
  • V&VN Algemeen
3D8A0957

Meer geld voor verpleeghuizen, minder voor de wijkverpleging? In het regeerakkoord mist V&VN aandacht voor de personeelstekorten in de zorg. Afgelopen zomer stuurde V&VN een brandbrief naar de Tweede Kamer over de personeelstekorten. En recent hebben 17.000 verpleegkundigen en verzorgenden in een ledenraadpleging van V&VN hun zorgen geuit over het tekort aan collega’s. Uit die peiling blijkt o.a. dat het personeelstekort voor ruim driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden invloed heeft op hun gezondheid of privéleven.

Bezuinigingen in 3 sectoren

Zoals al bekend, wordt er 2,1 miljard geïnvesteerd in de verpleeghuizen. Deze investering is van groot belang. Tegelijkertijd vraagt V&VN opnieuw aandacht voor de steeds groter wordende groep ouderen die thuis verpleegd en verzorgd worden. De investering van 2,1 miljard wordt deels betaald uit bezuinigingen uit andere sectoren. De grootste bezuiniging gaat ten koste van de ziekenhuizen. Zo wordt er 700 miljoen minder voor ziekenhuizen uitgegeven. Voor de wijkverpleging en de GGZ is er 100 miljoen euro minder beschikbaar. V&VN onderschrijft de beweging om zorg te verplaatsen naar de eerste lijn; de juiste zorg op de juiste plaats. Daarom vindt V&VN de voorgenomen bezuiniging op de eerste lijn zeer onverstandig. Daarnaast constateren we dat ook in de ziekenhuizen en andere sectoren de personeelstekorten urgent zijn. De bezuinigingen moeten niet leiden tot een nog groter tekort aan professionals. Er moet juist meer aandacht komen voor het behoud van huidige verpleegkundigen en verzorgenden.

Wijkverpleegkundige niet genoemd

De nieuwe regering wil inzetten op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn. V&VN is dan ook zeer verbaasd dat de wijkverpleegkundige niet meer wordt genoemd in dit regeerakkoord. In het regeerakkoord van 2012 was er nog een prominente positie weggelegd voor deze professional. Deze professional heeft juist een cruciale rol bij het leggen van de verbinding tussen het medische en sociale domein. Positief zijn de extra middelen voor (een betere organisatie van) palliatieve zorg, en voor preventie en gezondheidsbevordering (170 miljoen).

Opnieuw wordt in dit regeerakkoord ingezet op hoofdlijnakkoorden. Terwijl veel van de problemen in de zorg juist sectoroverstijgend zijn. En knelpunten in de ene sector hebben grote gevolgen voor aanpalende sectoren. V&VN pleit juist voor een sectorbreed hoofdlijnakkoord bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!