Betere informatie nodig over infectiepreventie

  • 8 november 2017
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • V&VN Algemeen
Knelpuntanalyse Zorginfecties_handschoenen

<strong>Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden (75%) heeft in het werk te maken met patiënten die een zorginfectie oplopen. Zorgprofessionals zien vooral problemen bij de uitvoering van infectiepreventie­maatregelen. Dit blijkt uit een onderzoek van IQ healthcare en het NIVEL op verzoek van V&VN. 914 deelnemers van het Panel Verpleging en Verzorging van het NIVEL vulden een vragenlijst in: 685 hiervan hebben in hun dagelijks werk te maken hebben met zorginfecties.

Verpleegkundigen en verzorgenden geven aan dat de beschikbare richtlijnen, als het gaat om infectiepreventie, versnipperd, onoverzichtelijk en niet meer up-to-date zijn. Voor de thuiszorg ontbreken op dit moment zelfs infectiepreventierichtlijnen. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben behoefte aan een overzichtelijke kwaliteitsstandaard met basale infectiepreventiemaatregelen, toepasbaar voor alle zorgsectoren en voor alle personen die verpleegkundige zorg ontvangen. Ook moet er meer aandacht zijn voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en inzicht. In het bijzonder het ‘waarom’ komt in de beroepsopleidingen weinig aan bod. Een van de aanbevelingen uit het rapport is dan ook om reeds bestaande initiatieven te bundelen en deze toe te voegen aan de kwaliteitsstandaard.

Invloed van de zorgcontext

Met name in de intramurale ouderenzorg en in de thuiszorg ervaren verpleegkundigen en verzorgenden organisatorische knelpunten. In de ouderenzorg kan een andere visie op de zorg in strijd zijn met infectiepreventiemaatregelen. In de thuiszorg blijkt dat bij 31% procent van de organisaties, de cliënt verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van handschoenen en ander beschermend materiaal. Verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat hun zorgorganisatie een helder infectiepreventiebeleid dient te voeren waarbij het geformuleerde beleid wordt doorvertaald naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast vinden ze dat patiënten en cliënten meer bij infectiepreventie moeten worden betrokken, onder andere via voorlichting en instructie.

Teamverantwoordelijkheid

Verpleegkundigen en verzorgenden geven aan dat elkaar aanspreken niet gebeurt of niet wordt gewaardeerd. Het versterken van voorbeeldgedrag en zorgen voor een aanspreekcultuur is daarom aan te bevelen. Met name in de intramurale ouderenzorg en in de thuiszorg vindt men dat de leidinggevende een actievere rol zou moet spelen, bijvoorbeeld door verbeterinitiatieven en ondersteuning als het gaat om het wegnemen van - organisatorische - belemmeringen.

Kwaliteitsstandaard signaleren en preventie van zorginfecties

In opdracht van VWS werken ZonMw en V&VN samen met andere partijen aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor het verpleegkundig en verzorgend handelen. Kwaliteitsstandaarden hebben vaak de vorm van een richtlijn met (bij voorkeur evidence‐based) aanbevelingen voor het professioneel handelen. Ze helpen verpleegkundigen en verzorgenden in hun besluitvorming over passende zorg en hebben als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Preventie van zorginfecties is één van de onderwerpen die in een kwaliteitsstandaard opgenomen wordt. Dit onderzoek moest input geven aan de vraag welke knelpunten er zijn als het gaat om het voorkomen van zorginfecties in de sector. Dit vormt de basis voor de kwaliteitsstandaard Signalering en preventie van zorginfecties die ontwikkeld gaat worden met subsidie van ZonMw.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)