Belangen behartigen

Belangen Behartigen Groot

We zijn met de drie beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist zichtbaar in de (sociale) media en goed vertegenwoordigd in het maatschappelijke debat. We vatten onze verantwoordelijkheid breed op en besteden aandacht aan vraagstukken die leven in de samenleving, zoals duurzaamheid en inclusiviteit. Waar mogelijk werken we samen met partners.  

We richten ons met onze belangenbehartiging proactief op de volgende doelen en resultaten:

Een stevige positie van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in zorgorganisaties

 • Uitvoeren en borgen van de activiteiten van het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ);
 • Leden ondersteunen om zeggenschap in de praktijk vorm te geven;
 • Starten met de leergang 'Versterk je eigen zeggenschap';
 • Doorontwikkeling van ambassadeurstrajecten van Verpleegkundige/Verzorgende Adviesraden (VAR’en), Chief Nursing Officers (CNO’s) en Chief Nursing Information Officers (CNIO’s);
 • Samen leren met het bouwen en onderhouden van professionele netwerken (bijvoorbeeld VAR’ren);
 • Kennis ontwikkelen en verspreiden door het ondersteunen van onderzoek, het aanjagen ervan en te zorgen voor borging van kennis en data.

Voldoende ruimte voor loopbaanontwikkeling en een leven lang leren

 • Doorontwikkeling kwaliteitsregisters en voorbereiden van een mogelijk Verzorgende IG-register;
 • Ontwikkelen van een stevige onderwijsstrategie;
 • Versterken van de positie in de voor onderwijs relevante netwerken;
 • Invullen van noodzakelijke landelijke randvoorwaarden met actieve deelname aan coalities (zoals Integraal Zorgakkoord (IZA), Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ), Coalitie leefstijl in de Zorg, CZO Flex Level);
 • De voorbereiding van een update van de beroepscodes en beroepsprofielen.

Een stevige positionering van het perspectief van de beroepsgroepen in de zorg van de toekomst

 • Zorgen voor gedragen inbreng en uitkomsten in de uitwerking van IZA, WOZO, TAZ (zoals passende zorg-trajecten over concentratie en specialisatie bij acute zorg, vaatchirurgie en oncologie, pakketbeheer, vermindering administratieve lasten, organisatie en aanpak wachtlijsten ggz, inzet van informele zorg).
 • Input leveren voor nieuw beleid en mogelijke vervolgafspraken van een nieuw kabinet.
 • Doorontwikkelen van toekomstbestendige kwaliteitskaders en kwaliteitsbeleid (Generiek Kompas Ouderenzorg, wijkverpleging, ggz, programma uitkomstgerichte zorg, Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG)).
 • Inzet op (de uitvoerbaarheid en verbetering) van wet- regelgeving die past bij de werkpraktijk van onze leden (onder andere Wet BIG, Wet zorg en dwang (Wzd), Wet verplichte ggz (Wvggz), tuchtrecht).

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)